Recent topics

Nowe wersje programu!

W ostatnich dniach doczekali?my si? aktualizacji AIMP dla systemu Windows, a tak?e wydania finalnej wersji programu dla smartfonów opartych na systemie Android.

Poni?ej linki do najnowszych wersji programu:

Windows

Android

 

AIMP for Android v3.10 testy wersji beta zosta?y rozpocz?te

W dniu 11.08.2020r rozpocz?to publiczne testy nowej wersji AIMP na system Android.

Co niesie nowa wersja programu:

Ogólne: lista akcji dla gestów zosta?a rozszerzona o kilka nowych polece?
Ogólne: poprawiono wygl?d okna dialogowego ustawie?
Ogólne: tryb nocny - mo?liwo?? r?cznego okre?lenia pory nocnej
Ogólne: tryb nocny - obs?uga ustawie? systemu dla trybu nocnego
Ogólne: obs?uga zewn?trznych dostawców plików
Ogólne: obs?uga nap?dów OTG
Zak?adki: dodana obs?uga wyszukiwania
Zak?adki: mo?liwo?? tworzenia automatycznych zak?adek do plików
Zak?adki: mo?liwo?? edycji czasu zak?adki
Zak?adki: nowy sposób automatycznego przechwytywania plików i list odtwarzania
Zak?adki: teraz wszystkie zak?adki pogrupowane wed?ug utworu
Odtwarzacz: ograniczenie rozmiaru pliku ok?adki albumu zosta?o usuni?te
Lista odtwarzania: mo?liwo?? kopiowania / przenoszenia wybranych plików do okre?lonego folderu
Lista odtwarzania: mo?liwo?? okre?lenia domy?lnych szablonów sortowania i grupowania
Lista odtwarzania: mo?liwo?? zawieszenia kolejki u?ytkownika
Lista odtwarzania: obs?uga formatu plików PLS

wi?cej o zmianach znale?? mo?na na stronie autora programu.

 

AIMP v4.70 Beta

Dwa tygodnie temu rozpocz?li?my publiczne testy beta nowej wersji AIMP dla Windows - v4.70.

Co nowego?

W tej wersji skupili?my si? na ulepszeniu istniej?cych funkcji, zwi?kszeniu stabilno?ci i u?yteczno?ci aplikacji. Pe?ny dziennik zmian znajdziesz tutaj.
Testowanie beta

Prosz? zg?asza? wszystkie problemy znalezione w formularzu opinii i / lub na naszym forum.

Przed wys?aniem raportów o b??dach zapoznaj si? z tematem zasad testowania wersji beta, postaraj si? jak najdok?adniej opisa? sytuacj?, w której wyst?pi? b??d, lub podaj kroki umo?liwiaj?ce odtworzenie. Nie zapomnij wspomnie? o pe?nej wersji programu.

Ostrze?enie!

Pami?taj, ?e ta wersja jest przeznaczona wy??cznie do testów, mo?e zawiera? wiele b??dów!

POBIERZ

 

AIMP dla Android v3.00

Interfejs u?ytkownika

Nowy interfejs u?ytkownika jest g?ówn? cech? nowej wersji. W przeciwie?stwie do poprzednich wyda? nie jest to aktualizacja skórki Bliss. Stworzyli?my now? skórk? zgodnie z koncepcj? Material Design 2 jako podstaw? nowego projektu aplikacji, bior?c pod uwag? opinie u?ytkowników korzystaj?cych z AIMP2.

Poznaj now? skórk? Charm skin!

G?ówny ekran

Zgodnie z koncepcj? Material Design 2 wszystkie cz?sto u?ywane elementy s? umieszczane na dolnej kraw?dzi ekranu. Takie podej?cie upraszcza interakcj? z aplikacj? jedn? r?k?.

Teraz ok?adki albumów s? wy?wietlane w specjalnym „pude?ku” zamiast wype?nia? ca?y obszar ekranu, poniewa? zosta?y zaimplementowane w skórze Bliss. To „pude?ko” zmienia rozmiar w zale?no?ci od rozmiaru ok?adki albumu i proporcji. Oznacza to, ?e teraz odtwarzacz obs?uguje nie-kwadratowe ok?adki albumów, które nie b?d? ju? przycinane przez kraw?dzie ekranu.

Waveform-navigator to jedna z g?ównych funkcji AIMP4 dla Windows, która tak lubiana przez u?ytkowników, zosta?a teraz zaimplementowana w mobilnej wersji odtwarzacza. W bie??cej wersji nawigator fal jest dost?pny tylko dla plików lokalnych.

Gesty

Teraz obszar ok?adki albumu umo?liwia sterowanie odtwarzaczem za pomoc? gestów:

W tej wersji obszar obs?uguje nast?puj?ce gesty:

Kliknij dwukrotnie po lewej / prawej / górnej i dolnej stronie
Przesu? od lewej do lewej i przesu? od prawej do prawej
Przesu? od góry do góry i przesu? od do?u do do?u
Przesuw pionowy

Mo?esz ustawi? dowoln? akcj? dla ka?dego gestu za pomoc? ustawie? aplikacji.

Poni?ej pola ok?adki albumu znajduje si? pole informacyjne zawieraj?ce informacje o odtwarzanym utworze. Pude?ko obs?uguje równie? gesty: przeci?ganie w poziomie pozwala prze??cza? mi?dzy informacjami o utworze a tekstem utworu (pod warunkiem, ?e jest dost?pny).

Read more...
 

AIMP dla Windows v4.60 wydany!

Dzisiaj wypu?cili?my AIMP dla Windows v4.60!

Co nowego?

Ogólne: obs?uga chmur
Ogólne: obs?uga podcastów
Ogólne: obs?uga trybu ciemnego wprowadzona w Windows 10

Interfejs u?ytkownika: mo?liwo?? wy??czenia automatycznego ukrywania okien zadokowanych do kraw?dzi ekranu w trybie pasków narz?dzi pulpitu
Interfejs u?ytkownika: teraz nie trzeba przytrzymywa? klawisza Ctrl, aby przewija? tabulatory list odtwarzania za pomoc? kó?ka myszy

Konwerter audio: dodano mo?liwo?? wstrzymania operacji konwersji
Konwerter audio: mo?liwo?? dostosowania skrótów klawiszowych

Odtwarzacz: mo?liwo?? przechwycenia tylko jednego utworu z radia internetowego
Odtwarzacz: mo?liwo?? okre?lenia ok?adki albumu dla radia internetowego
Odtwarzacz: dodano opcj? „Przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj odtwarzanie”
Odtwarzacz: dodano opcj? „wstrzymaj odtwarzanie przy uruchamianiu aplikacji”
Odtwarzacz: dodano makra% bitdepth i% comment (tylko do odtwarzania ?cie?ki)
Odtwarzacz: radio internetowe - obs?uga metadanych opartych na JSON
Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - foldery - mo?liwo?? filtrowania plików wed?ug rozszerze?
Lista odtwarzania: obs?uga rozszerze? IPTV dla formatów list odtwarzania M3U / M3U8

Silnik d?wi?ku: mo?liwo?? mapowania kana?ów
D?wi?k silnika: limit pauzy mi?dzy utworami zosta? zwi?kszony do 15 minut
Silnik d?wi?ku: regulacja g?o?no?ci z kompensacj? g?o?no?ci (opcjonalnie)
Silnik d?wi?ku: ustawienia funkcji „usu? cisz?” zosta?y rozszerzone
Silnik d?wi?ku: górna granica tempa i pr?dko?ci zosta?a zwi?kszona do 2x
Sound Engine: mo?liwo?? wy??czenia interpolacji próbek dla muzyki trackera
Silnik d?wi?ku: dodano opcj? „wczytaj nast?pny utwór”

Edytor tagów: mo?liwo?? dostosowania skrótów klawiszowych
Edytor tagów: mo?liwo?? wyszukiwania i pobierania informacji o albumie z serwisów muzycznych brainz / discogs / last.fm
Edytor tagów: wsadowe kopiowanie ID3v2 do ID3v1 i odwrotnie
Edytor tagów: pobieranie partii albumów / tekstów piosenek dla okre?lonych plików
Edytor znaczników: obs?uga wyra?e? w miejscu w polach znaczników tekstowych
Edytor tagów: wygl?d zosta? zaktualizowany
Tag Editor: ID3v2.4 - obs?uga pól znaczników o wielu warto?ciach

Wtyczki: Wtyczka InputFFmpeg zosta?a zast?piona przez BASSWebM
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? wy??czenia scrobblowania zdalnych plików
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? okre?lenia folderów, które b?d? ignorowane podczas scrobblowania
Wtyczki: last.fm - status scrobblowania jest teraz wy?wietlany nad ikon? zasobnika
Wtyczki: last.fm - podobni wykonawcy s? teraz wy?wietlani w oknie dialogowym informacji o utworze

Pobieranie

Program mo?ecie pobra? z Naszego centrum pobierania

?led? Nas na Facebook'uSzczegó?owy przegl?d

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 35

Hosted by

TAGS