AIMP 2.xx

AIMP 2.xx

Print

AIMP v2.61 Build 583

Build date: 07.08.2010
Preview

+ Player: Automatyczne podzia? na utwory podczas dodawania pliku, ktry CUE arkuszy
+ Player: mo?liwo?? wy??czania menu kontekstowego Eksploratora kaskadowych
+ Player: "Windows Default" dodane do domy?lnej listy d?wi?kw urz?dze? wyj?ciowych
+ Player: Powtarzanie fragmentu utworu (AB Repeat) dodane
+ Player: P?ynne przewijanie dzia?a, gdy utwr doda?
+ Player: Podczas gry CUE arkuszy prawdziwy utwr `s format b?dzie wy?wietlany w line
+ Player: Wy?wietlanie czasu trwania i rozmiar plikw, wybrane listy odtwarzania
+ Player: Embedded CUE arkuszy wsparcie dla WV, FLAC, APE
+ Player: Ponowne pod??czenie do internetu-radiostacji podczas utraty po??czenia
+ Player: XSPF wsparcie odtwarzania
+ Player: Mo?liwo?? regulacji pauzy mi?dzy utworami
+ Player: Wzr nazwy pliku dla nagrywania z radia
+ Player: Regulacja odtwarzania szybko?? przewijania
+ Player: Zmniejszone zu?ycie zasobw systemowych
* Usuni?to przewijania tytu? z listy
* Usuni?to zdolno?? do dokowania G?wne okno do odtwarzania d?wi?ku ze wzgl?du na niestabilno??

+ Edytor Tag: "numer dysku polu doda?
+ Tag editor: Mo?liwo?? edycji wbudowanych CUE arkuszy
+ Tag Editor [Advanced]: nowa kolumna "ok?adka albumu dost?pno?? w tag-file" doda?
+ Tag editor [Advanced]: dodano mo?liwo?? wy?wietlania nag?wkw podfolder w li?cie plikw
+ Tag editor [Advanced]: Wiele usuwanie wybranych tagw
+ Tag editor [Advanced]: MiniPlayer do podgl?du utworu

+ Skins Silnik: Dodano regulator nasycenia
+ Skins Silnik: Dodano mo?liwo?? wy??czenia okna hipnotyzowa? efekt
+ Skins Engine: "All In One" tryb doda?
+ Skins Silnik: Umiej?tno?? tworzenia u?ytkownika `s doda? pojemniki
+ Skins Silnik: Nowy elementw dodanych - Ok?adka, Ocena Display AB Repeat Mode
+ Skins Silnik: Half-nieprzejrzysty wsparcie dla elementw, ktre mog? `t zawiera? inne elementy
+ Skins Silnik: Silnik aktualizacja dokuj?ca

+ Plugins: linia informacyjna jest plugin teraz
+ Pluginy: Automatyczne wy??czenie komputera jest plugin teraz
+ Plugins: Active online Shoutcast / Icecast radiostacji doda? przegl?darki
+ Pluginy: Ok?adka doda? Downloader

+ Core: W systemie Windows Vista i wy?szych "Vista Dialogi" b?dzie u?ywana zamiast klasycznej
+ Core: "While-wpisuj?c 'nawigacji TreeView
+ Core: malarstwo tekst Single-line przyspieszy?
+ Core: Internal klas i optymalizacji funkcji
+ Core: Umiej?tno?? czytania tre?ci audio info z MusePack v8
+ Core: Ma?e b??dy

+ Line Informacje: FadeIn i FadeOut
+ Informacje line: Opcjonalne wy?wietlanie ok?adek albumw
+ Line informacje: Mo?liwo?? regulacji wyrwnanie tekstu
Informacje linii +: Mo?liwo?? wy??czenia wy?wietlania pasku, je?li zastosowanie na pe?nym ekranie dzia?a

+ Audio Library: Mo?liwo?? resetowanie statystyk
+ Audio Library: DB wnioskw optymalizacja
+ Audio Library: wsparcie CUE arkuszy
+ Audio Library: sortowanie listy wg rankingu
+ Audio Library: Displaced zarz?dzanie plikami

+ DSP-Manager: przycisk, aby przywrci? dzia?anie do ich warto?ci domy?lnych
+ DSP-Manager: algorytm Equalizer aktualizacja
+ DSP-Manager: "zysk Replay" wsparcie tag w 'Auto normalizacji g?o?no?ci "Modu?
+ DSP-Manager: kompatybilno?? DFX9 poprawy

+ Queue: Mo?liwo?? zapisania w kolejce jako listy odtwarzania
+ Queue: Mo?liwo?? wy??czenia zapisywania kolejce po wy??czeniu odtwarzacza
+ Queue: Przenoszenie pozycji mened?era kolejki za pomoc? myszy

+ Nagrywanie d?wi?ku: przeniesiona do osobnego pakietu
+ Nagrywanie d?wi?ku: Silnik zoptymalizowany

+ Audio Converter przeniesiona do osobnego pakietu
+ Konwerter audio: Silnik zoptymalizowany
+ Audio Converter: Dodano opcj? "pomi? plik, je?eli ju? istnieje w folderze docelowym"
+ Konwerter audio: "_new" przyrostek jest automatycznie usuwane, je?li plik ?rd?owy jest usuwane po konwersji
Download [7.60 Mb]

AIMP v2.51 Build 330

Build date: 30.12.2008
Preview

+ Core: Aktualizacja do BASS v2.4
+ Core: Nowy modu? do zarz?dzania plug-in
+ Core: Nowe mo?liwo?ci Addon-plugin
+ Core: Zdolno?? do wszystkich funkcji, aby ustawi? zarwno globalnych jak i lokalnych przyciskw
+ Core: Skins Engine aktualizacja
+ Core: system preferencji u?ytkownika `s przechowywania zosta? poprawiony
+ Core: Interakcje z Winamp DSP / Input poprawy
+ Core: Umiej?tno?? czytania ID3v1/2/APE tagw dla plikw w formacie WavPack
* Aktualizacja: kodowanie UTF8 za cue-arkuszy

+ DSP-Engine: Dodano logarytmicznej g?o?no?ci
+ DSP-Engine: Dodano filtr normalizacji d?wi?ku
+ DSP-Engine: Dodano filtr odwrconej kana?y audio (stereo only)
+ DSP-Engine: Dodano filtr do usuwania g?osu
+ DSP-Engine: Dodano filtr przechodzi w utwr, kiedy cisza
+ DSP-Engine: Dodano Stereo Enhancer (tylko stereo)

+ Audio Library: Silnik switshed do SQLite3
+ Audio Library: Szybkie wyszukiwanie pozycji w grupach drzewa
+ Audio Library: mo?liwo?? zmiany kolejno?ci kolumn w tabeli
+ Audio Library: Dodaj pliki do biblioteki, po prostu przeci?gnij i upu??
+ Audio Library: aktualizacja interfejsu biblioteki
+ Audio Library: panel Szybka nawigacja
+ Audio Library: FLAC / APE / AAC / support RPP
+ Audio Library: Rozszerzona integracja z odtwarzaczem
+ Audio Library: Wzgl?dne ?cie?ki zapisywania plikw z no?nikw wymiennych
* Audio Library: Dodawanie plikw przyspieszenie w 50 procentach

+ Listy: Mo?liwo?? Autosave listy na adres, gdzie otwarty (przechowywane w folderze profilu wcze?niej)
+ Listy: Umiej?tno?? korzystania z operatora warunkowego w ci?gu szablony
+ Listy: Mo?liwo?? dodawania serii folderw do listy odtwarzania przez dialogowym Otwieranie
+ List odtwarzania: mo?liwo?? ci?cia pliku z jednego do drugiego odtwarzania (przy przenoszeniu z Alt przycisk w d?)
+ Listy: Optymalizacja kodu
+ List odtwarzania: Wsparcie m3u8 listy odtwarzania
+ Listy: Po dodaniu folderu do pustej listy to nazwisko sta?o si?, jak nazwa folderu
Zak?adki przewijanie za pomoc? k?ka myszki w listy odtwarzania: + list odtwarzania
+ Listy: Load / Save playlist "przyspieszenie operacji s
+ Listy: Auto-sortowanie listy w oknie "Playlist Customization"

+ Player: Mo?liwo?? ustawienia tablicy konwersji ci?gw ni? Unicode
+ Player: Dodano obs?ug? CD-Text
+ Player: Dodano LastFM plugin do pracy z LastFM us?ugi
+ Player: Dalszy rozwj 'kopiujemy do folderu "funkcji - lista" folderw ostatnie "dodaje
+ Player: Kliknij prawym przyciskiem myszy na linii podr?y, aby otworzy? Quick Tag Editor
+ Player: Stop przycisk miga podczas ustawiania "stop po obecnej drodze" + opcja Obs?uga protoko?u MMS
+ Player: Opcje MIDI / odtwarzanie plikw MOD
+ Player: Wy?wietlanie prawdziwe nazwy utworw, a nie "nast?pny / poprzedni plik" na przyciski nawigacyjne
+ Player: Stan odtwarzania wy?wietlanie w ko?cwce ikony
+ Player: Zak?adki Manager aktualizacja
+ Player: CUE-Sheets przebudowany modu? (utwr prze??czania z menu kontekstowego z aktualnej pozycji odtwarzania)
+ Player: oknie Opcje zwi?kszenie ergonomii
+ Player: przejrzysto?? ustawie? dostosowane do g?wnego okna
+ Player: Lista odtwarzania oszcz?dno?ci na blisko gracza
+ Player: Mo?liwo?? zapisania listy z kodowanie ANSI

+ Quick Tag Editor: Mo?liwo?? edycji ?cie?ki do pliku
+ Quick Tag Editor: Kopiowanie danych do schowka przycisk
+ Quick Tag Editor: Skopiuj plik do schowka przycisk
+ Quick Tag Editor: tagi Autofill w oparciu o nazw? / ?cie?ka do pliku
+ Quick Tag Editor: Nowy design

+ Zaawansowane wyszukiwanie: Umiej?tno?? poszukiwania pracy pliku listy odtwarzania
+ Wyszukiwanie zaawansowane: Playlist Manager po??cze? z okna Wyszukiwanie zaawansowane
+ Zaawansowane: wy?wietlanie numeru pliku z listy odtwarzania

+ Advanced Tag Editor: Mo?liwo?? ustawienia pokrycie kilku plikw
+ Advanced Tag Editor: Zdolno?? do usuwania tagw z wielu plikw
+ Advanced Tag Editor: Dodano tagi Autofill funkcji w oparciu o nazw? / ?cie?ka do pliku
+ Advanced Tag Editor: Gatunki posortowane alfabetycznie
+ Advanced Tag Editor: Optymalizacja kodu
+ Advanced Tag Editor: Red podkre?laj?c zmienia? nazwy plikw z grupy, ktra nie mo?e by? zmieniona
+ Advanced Tag Editor: Zmieniono
Download [3.7 Mb]

AIMP v2.11

Build date: 15.03.2008
Preview

+ Player: AutoJump do nast?pnego pliku w edytorze tag zosta? dodany
+ Player: Funkcja tworzenia szablonu przyspieszy?
+ Player: playlist nazwy firmy Auto na oszcz?dno?ci
+ Player: Metoda wyszukiwania w zesz?ym przyspieszy?y
+ Player: Sposb wyszukiwania w zesz?ym zosta? zaktualizowany - teraz wynik nie ma wp?ywu na kolejno?? cz??ci
+ Player: Szybkie wyszukiwanie w gr? iw d? na listy
+ Player: Przejrzysto?? g?wne okno
+ Player: Poka? albumu obejmuje z GIF
+ Player: obrbka d?wi?ku 32-bit
+ Player: AIMP mo?na podzieli? internet-radio na ?cie?ki
+ Player: Automatyczne ukrywanie paska narz?dzi w trybie odtwarzania tylko wtedy, gdy okno AIMP nie jest ukierunkowane
+ Player: Przejd? do szybkiego wyszukiwania w F3
+ Player: Line formatowania z tracklista
+ Player: Instrukcja obs?ugi przewijania podr?y line
+ Player: Quick File Info jest dost?pna zamiast linii informacji
+ Player: Wy?wietlanie ok?adek albumw z JPG, BMP, PNG, TIFF (dla Win2K wymagane jest GDI +)
+ Audio Library: "Dodaj do bazy danych" zosta?o ulepszone menu
+ Player: teraz AIMP `s Interfejs obs?uguje Unicode
+ Player: Radio rekordy zapisa? w poszczeglnych folderw
+ Player: Nowe efekty d?wi?kowe: Tempo & Pitch
+ Player: zarz?dzanie kolejk? plikw za pomoc? klawiatury
+ Player: plik w Quick Set ocena Informacje o pliku
* Gracz: Usuni?to przewijania tytu? z listy
+ Lista odtwarzania: "Wstaw plik po obecnej funkcja zosta?a dodana
+ Lista odtwarzania: Playlist zak?adek sortowania
+ Lista odtwarzania: Szukaj w playliscie
+ Lista odtwarzania: Poka? martwe linki plikw
+ Lista odtwarzania: Zmienna szeroko?? paska narz?dzi w trybie odtwarzania
+ Audio Library: Tryb Nowy interfejs - Karta Zobacz
+ Audio Library: Zapisywanie ostatnio aktywny element
+ Audio Library: szukanie nazw pliku w bibliotece
+ Player: Umiej?tno?? radzenia sobie informacje utwr do schowka QuickFileInfo
+ Player: wsparcie Tagi UTF16 format
+ Player: DragAndDrop w zak?adki listy odtwarzania
+ Player: Dostosowanie czasu trwania przechodzenia
+ Player: AIMP modu? aplikacji wzajemne zosta? przerobiony
+ Player: Analog Meter zosta? zaktualizowany
+ Player: podajnik nowa ikona stanu
+ Player: Zapisywanie numeru toru w PLC
+ Player: Wy?wietlanie korekty warto?ci g?o?no??, balans i szybko?? podr?owania linii wy?wietlacza
+ Audio Library: Oznaczenia z bie??cej pozycji w
+ Audio Library: teraz wydany jako plugin
+ Audio Library: Wybr kolumn w tabeli
+ Audio Library: rating Set z menu odtwarzacza `s
+ G?wne: Umiej?tno?? autocreating tracklista do nagrywania radia internetowego
+ G?wne: Mo?liwo?? zmiany ikon systemw skojarze? plikw
+ G?wne: mo?liwo?? regulacji g?o?no?ci na ?wiecie
+ G?wne: Umiej?tno?? tytu? przewijania w przycisk na pasku zada?
+ G?wne: Umiej?tno?? wy??czy? komputer po N-tej liczby utworw
+ G?wne: Mo?liwo?? przegl?dania ok?adek albumw o bie??cej ?cie?ce
+ G?wne: wsparcie odtwarzania ASX-
+ G?wne: Audio biblioteki
+ G?wne: CUE arkuszy wsparcia
+ G?wne: Nowy styl programu
G?wne +: Nowa wersja "Analog Meter" plugin
+ G?wne: Nowa wersja silnika i d?wi?k kodekiem ogg
+ G?wny: wspomaganie otwierania wielu plikw z wiersza polece?
+ Lista odtwarzania: Mo?liwo?? odtwarzania jak zrobi? pulpit pasek narz?dzi
+ Lista odtwarzania: Mo?liwo?? odtwarzania kart sortowania
+ Lista odtwarzania: Zdolno?? do stacji dokuj?cej / odtwarzania oddokowa? z g?wnego okna, zmiana rozmiaru poziomego
+ Lista odtwarzania: Grupowanie plikw w listy odtwarzania z wybranymi systemu
+ Lista odtwarzania: Nowy styl z listy
+ Lista odtwarzania: Szybkie wyszukiwanie
+ QuickEditor: Mo?liwo?? edycji wielu
+ QuickEditor: Umiej?tno?? zapisywania tagw w pliku
+ Tag Editor: graficzny tagw wsparcie dla MP3, WMA
+ Tag Editor: MPC obs?uguje tagi
+ Tag Editor: UTF8 wsparcie dla wszystkich tagw
Download [2.8 Mb]

AIMP Classic v1.77.9

Build date: 19.06.2007
Preview

+ Player: Auto normalizowa? poziom g?o?no?ci ?cie?ki
+ Player: obs?uga CDDB doda?
+ Player: Mo?liwo?? wy?wietlania statusu gracza w ikon? w zasobniku
+ Player: Umiej?tno?? czytania tagw format APE
+ Player: mo?liwo?? wy??czenia automatycznego przej?? do nast?pnego utworu
+ Player: Mo?liwo?? zapisywania do formatu HTML Tracklist
+ Player: Nowy styl equalizer
+ Player: nowy styl barw pop-up (+ nowe opcje)
+ Player: Otwrz folder oknie dialogowym mo?na teraz zobaczy? zasobw sieciowych
+ Player: Nowy silnik equalizer, obs?uguje cz?stotliwo?ci od 20Hz-16kHz
+ Player: Przeci?ganie plikw przez DnD jest obecnie mo?liwe z "zak?adek" lista
+ Player: Rozszerzony wykaz skrtw
+ Player: teraz AIMP jest dodawany do domy?lnej listy programw

+ Lista odtwarzania: Quick usun?? plik z kolejki
+ Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania listy odtwarzania
+ Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania listy przez szablonw u?ytkownika
+ Lista odtwarzania: Wsparcie dla odtwarzania bardzo du?ych

+ Tag Editor: zdolno?? do szybkiej zmiany w przypadku Tag Editor
Download [2.4 Mb]

AIMP Classic v1.55

Build date: 05.12.2006
Preview

+ Player: Wybierz z systemem animacji line
+ Player: Nowy wygl?d programu
+ Player: suwaki korektora Quick setup - przez klikni?cie mysz? na graficznym
+ Player: Mo?liwo?? wy??czenia przycisku na pasku zada?
Player +: Nowa TrayControl
+ Player: nowe okno wyboru ustawie? korektora, z mo?liwo?ci? podgl?du
+ Player: Rozszerzony konfiguracji pop-up bar
+ Player: New "Utwrz folder" przycisk w oknie dialogowym wybierz folder

+ Lista odtwarzania: Mo?liwo?? wyboru koloru t?a listy odtwarzania
+ Lista odtwarzania: zdolno?? do generowania tracklista
+ Lista odtwarzania: Nowa funkcja - otworzy? folder w nowej listy odtwarzania, w domy?lnej listy odtwarzania, lub doda? do obecnego
+ Tag Editor: Mo?liwo?? dodawania w?asnych ustawie?

+ Skins Silnik: Wsparcie dla motyww kolorw
Download [2.9 Mb]

AIMP Classic v1.52 Beta 4

Build date: 05.09.2006
Preview

* Pierwsza wersja stabilna AIMP Classic
Download [2.4 Mb]