AIMP program history part 1

AIMP program history part 1

Print

Historia

08 sierpnia 2011 AIMP obchodzi 5 lat. Powspominajmy jak zacz??em moj? przygod? z tworzeniem programu AIMP.

Origins
Jak zapewne wielu z was wie (z samej wikipedii), swoj? przygod? z tworzeniem programu AIMP rozpocz??em, kiedy by?em jeszcze w liceum. W tym czasie, w?a?nie dosta?em komputer (dzi?ki mojemu wujkowi!) A ja, ?e ??tak powiem, zacz??em eksperymentowa?. Eksperymenty zako?czy?y si? do?? szybko, poniewa? w rzeczywisto?ci nie mia?y znaczenia - eksperymenty na rzecz eksperymentw. Potem przysz?o silne pragnienie, aby napisa? co? naprawd? wartego, ?eby udowodni? innym, cho? przede wszystkim sobie, ?e sta? Mnie na co? na prawd? dobrego ... Ca?kiem zabawne w tym czasie mia?em ksi??ki "Wprowadzenie do Object Pascal (np. Delphi6 ), po czym, jako "badania" projektu to przyk?ad WAV-player przy u?yciu standardowych komponentw Delphi. Od tego wszystko si? zacz??o.Zastanawiam si?, co b?dzie teraz w kontroli projektu ksi??ki z innego obszaru?

Super!
Chyba ka?dy programista nigdy nie mia? programu, w ktrym zawiera?o si? to s?owo. Tak wi?c, moje pierwsze rzemios?a by?y tylko Super Player. Pocz?tkowo zosta? zbudowany wy??cznie na standardowych komponentach. Wtedy zapoznali si? z bibliotek innych firm, a ich wprowadzenie na tym etapie gracz i zacz?? BASS silnika:

Super Player 8

Super Player 8

Super Player FX

Odtwarzacz Super FX

Wersja w trakcie, ponumerowanie tak?e ca?kiem zabawne - ka?da wersja jest "optymistyczna".Nieco ponad po?owa pochodzi?a 10 wersji programu :) Nast?pna jest stworzona przez moich znajomych.

AIMP v1 (nast?pne MMC)

A.I.M.P. v1 (MMC)

AIMP v1 (MMC)

Nowa nazwa, nowy wygl?d, nowe cele, nowe wersje wydania, nowy kod. Z pewnym do?wiadczeniem, postanowi?em zrobi? wszystko "prawid?owo", a zupe?nie od podstaw.Numerowanie wersji musi u?y? wszystkie cztery pola, cho? ich tempo nie jest du?e. AIMP (yes, z punktami) zosta? wyprodukowany dla wi?kszej liczby osb - do tej pory jego dystrybucje mo?na znale?? w Internecie.

AIMP v2

A.I.M.P. v2 (MMC)

AIMP v2 (MMC)

Po raz kolejny, napisany od podstaw player, w wi?kszo?ci nie r?ni si? od pierwszej wersji. Po wydaniu ostatniej wersji buggy (v2.3), zacz??em my?le? o w?asnym silniku audio (brzmi znajomo?), Cho? by?o kilka prb, aby napisa? co?, ale nie uda?o - nie do?? wiedzy, postanowi?em skupi? si? na funkcjonalno?ci.

AIMP v3 v5 MMC PRO
Na pocz?tku chcia?em po raz kolejny zmieni? nazw? programu - uwa?ano, ?e nazywaj? go AMMS (MultiMedia systemu Artem jest), przez analogi?, by? mo?e, z XMMS. Ale w ko?cu zrezygnowa?em - AIMP brzmia?o znacznie lepiej ni? AMMS. Nie by?o wi?c dopiskiem w tytule MMC PRO (Multimedia Center PRO). Oczywi?cie zosta?a podj?ta na budow? "??cz?" (tutaj jest, podstawowy b??d!).

A.I.M.P. v3 MMC PRO

AIMP v3 MMC PRO

A.I.M.P. v4 MMC PRO

AIMP v4 MMC PRO

A.I.M.P. v5 MMC PRO

AIMP v5 MMC PRO

Ten program sta? si? za?miecone wszystko, u?ytkownikw jak zagmatwane. To jest drugi b??d - prba zadowoli? wszystkich, je?li z jakiego? powodu, nie by?o oczywiste, ?e jest to po prostu niemo?liwe ... W rzeczywisto?ci, ten b??d jest ca?kowicie okre?lonym los projektu AIMP MMC PRO, ale o tym p?niej, nawet je?li oboje wiedz?, ?e si? sta?o ...

Tak, AIMP otrzyma? nowe funkcje: mo?liwo?? odtwarzania wideo, p?yt? CD / DVD, partycja z plikw wideo do ?cie?ki audio i obrazy. Ponadto, niektre funkcje dzia?aj? tylko z plikami audio, a niektre - tylko wideo, na przyk?ad, analizator widma i korektor dzia?a tylko podczas odtwarzania plikw audio. Odtwarzanie wideo strasznie kapry?ne - z pewnymi kodekami lub zawieszenia odtwarzacza, lub po prostu si? gdzie? w dziczy "systemu" ...
U?ytkownicy skar?yli si? ... To prawda, wspomnie? o problemach z tych dni ... Wi?cej szczeg?w, prawdopodobnie nawet nie pami?tam, ale w ogle - program zosta? zbudowany na stosie gagw, cz?sto jest to b??d i po prostu odpadaj?.

Przy okazji, warto zauwa?y?, ?e by?o pi?? AIMP MMC PRO poszed? do masy (zosta?a przet?umaczona na osiem j?zykw) i trwa?a wi?cej ni? ktokolwiek inny - oko?o 5-6 miesi?cy. Mimo, ?e w ko?cu ka?dy straci? z powodu jego "stabilno??". Sta?o si? jasne, trzeba co? pilnie zrobi? projekt ca?kowicie si? rozpadnie. Podj?to decyzj?, aby rozpocz?? od nowa, nie tylko przegl?d architektury, ale tak?e zadaniem.

AIMP (aka AIMP Classic)

Klasycznej wersji, albo po prostu teraz AIMP (bez punktw).

AIMP Classic

AIMP Classic

Program straci? wi?kszo?? swoich funkcji, to pozostaje tylko, ?e w ?aden sposb plikw audio.Mimo, ?e p?niej rwnie? straci?a Audio CD nagrywanie i konwerter audio.

By?o to pierwsze publiczne wydanie daty Bethke AIMP Classic jest uznawane za oficjalne urodziny AIMP projektu, tj. 08 sierpnia 2006.

W tej pierwszej cz??ci ko?cz? opowie??. O historii nowoczesnych ga??zi AIMP'a b?d? mwi? p?niej.

?rd?o:
http://www.aimp.ru/blogs/?p=154

T?umaczenie: Przy pomocy Google translate: speed89