AIMP program history part 2

AIMP program history part 2

Print

Historia Cz??? 2

Szczerze mwi?c, pocz?tkowo nie planowa?em, aby porozmawia? o rozwoju niniejszego projektu - Classic AIMP. No c?, skoro ju? zacz??em to opowiem o reszcie.

Zaczn? troch? daleko, co by?o warte wi?cej do powiedzenia po raz ostatni, ale z jakiego? powodu ca?kowicie zapomnia?am o tym. Jednym z pierwszych osi?gni?? by?o opublikowanie AIMP MMC w Gambling czasopisma (czerwiec 2005 ) jako program-zwyci?zca pracy czytelnikw. Zabawne by?o to, ?e dowiedzia?em si? o tym gdzie? miesi?c po rozpocz?ciu sprzeda?y pisma, i przez przypadek - jeden z u?ytkownikw (o ile pami?tam), zapyta?: "Czy jestem zadowolony z nagrody?". Jak si? okaza?o, to opar?a si? p?yta z gr? "Cold Fear". Pisa?em kilka razy do redakcji, ale moje listy pozosta?y bez odpowiedzi. Krtko mwi?c, zabawka nigdy nie mia?em. :-)

Po tygodniu lub dwch od wydania aktualizacji, I monitoruje opinie na temat nowej wersji do zasobw osb trzecich. Pewnego dnia natkn??em si? na komentarz w niektrych zagranicznych katalogu. Brzmia?o to tak: "Pobierz nie polecam, ktre wygl?daj?, co najmniej na oficjalny adres strony internetowej programu, nie jest powa?ne, tylko kto? inny dziwny pracy." Dotkn??em go do g??bi duszy - co to za r?nica, ktry jest gospodarzem projektu? Czy mo?na oceni? program tylko na jednym w miejscu? Wydaje si? mo?liwe ... By the way, AIMP-witryny, a nast?pnie przechowywane naNarod.ru .

Jaki? czas po opublikowaniu graczy, napisa?em Gleb Markowa, z propozycj? umieszczenia projektu na swj serwer w zamian za reklam? jego dziennika w sieci Web O-okno. Zgodzi?em si? - tak projekt przeniesiony dohttp://aimp.game-man.ru . Niestety, magazyn trwa?y nie d?ugo (oko?o roku - zosta? wydany tylko dziewi?? pokoi), a nast?pnie wy??cz ... I zosta? poproszony o przeniesienie kilku dni wszystkie moje pliki do innego hosta, nast?pnie gra-man.ru przesta? odpowiada?. AIMP zosta?a podj?ta pod skrzyd?a innego magazynu -http://theironfort.ru .Obecno?? na "nowe" miejsca nie by? wysoki, ale to jest naturalne, nieskr?cona za rok nazw?.Strony w?a?nie min??o, nawet nie umie?ci? przekierowanie na nowy hosting ... my trwa?o zbyt d?ugo nie - a? do fina?owej pi?tki rozwin??a AIMP MMC ... nie, nie by?o zamkni?cia magazynu, jak ostatnim razem. Uzgodniono, ?e projekt wymaga jeszcze strony internetowej, hosting, tak ?e nikt nie mo?e zale?e?. Tak wi?c narodziny nowej ga??zi - AIMP Classic - projekt faktycznie rozpocz?? drog? od zera. Od dawnych spo?eczno?ci prawie nic nie pozosta?o - by?o tylko kilka testerw.

AIMP (aka AIMP Classic)

Pierwsza wersja nowego oddzia?u, klasycznej wersji, by? v1.52 - numer "52" zosta?a podj?ta z pi?ciu AIMP MMC, najnowszej wersji ktra by?a 5.27 Beta.

AIMP Classic

AIMP Classic


Klasyczna wersja zacz??a powoli ewoluowa? - forum zacz??o si? o?ywia?, zacz??y si? pojawia? t?umaczenia na inne j?zyki. W procesie usuwania b??dw w pierwszej wersji po raz kolejny przeprojektowano wygl?d programu:

AIMP Slassic 1,54 (Autor: gronostajem)

Gdzie? w tym czasie nie by?opierwszy w?asny pokrycia dla gracza. By?o to wielkie zwyci?stwo!Jednak, aby zrealizowa? wszystkie nasze plany na jej twarzy musia?em zmieni? niektre skry ...

Greeney (Siergiej Kopylov)

SkinEditor tamtych czasach

Do czasu wydania wersji beta 1.54, wydany listopadowym wydaniu czasopisma Gambling, ktra po raz kolejny ?wieci?y AIMP, cho? w wersji nieco przestarza?ej - 1.52 beta 4. 3 dni po tym numerze z 27 pa?dziernika, otrzyma?em list w mailu od Sergey Rumin z propozycj?: pomoc w projektowaniu na potrzeby projektu. Rozpocz??em prac? ...

W tym czasie pojawi?a si? na forum osoby bardzo aktywne i ciekawe. Pami?tam, ?e codziennie rano by?em g?upi, aby przej?? do tego samego forum, bo tam czeka? na nast?pny wykaz b??dw, wiele uwag na temat funkcjonalno?ci, itd. Jest zgasi? - Jestem z dnia na dzie? zaanga?owany w poprawianie b??dw, a nast?pnie nie mia?em czasu. Oczywi?cie, strumie? nie jest niesko?czona, wkrtce sta? si? znacznie skromniejsze - mo?na zrobi? co? innego. Zgad?e?, jak sama nazwa tego cz?owieka? =) Timur Faizullin aka Svobodniy! On jest jedynym, ktry uczestniczy w projekcie niemal od jego powstania do dnia dzisiejszego (nie licz?c mnie, oczywi?cie).

05 grudnia 2006 projekt ma swoj? now? twarz, ale v1.55 - pierwsze wydanie klasycznego-oddzia? projektu:

AIMPa Design: Przed i Po

Nowy styl nazywa si? "Chameleon".

Svobodniy zaanga?owanych w publikacji recenzj? wersji forum, jak zacz??a promowa? produkt dla mas. Oczywi?cie, publikacje zosta?y dokonane wobec niego, ale przede wszystkim przez u?ytkownikw, ktrzy lubi? programu, tj. nie oficjalnie, ?e tak powiem. Przed Timur osobi?cie opublikowane programu, lecz tylko w katalogach oprogramowania.

Dok?adnie miesi?c p?niej, 05 stycznia 2007, dosz?o do kolejnej wersji beta - v1.71, w wi?kszo?ci nic nie cz??? nale?no?ci od poprzedniej wersji, to nie jest inaczej. Wydanie odby?a si? 5 czerwca 2007 r. i mia? kilka v1.77. W tym dniu, projekt ponownie, "p?kni?ty", ale tylko pod wzgl?dem kodu - kod oddzia?u by? v1.xx otsazhen - zacz??a si? rozwija? AIMP2. Chocia? zaprojektowane AIMP2, przyszed? kilka poprawek do 1.77, wi?c ostateczna wersja zosta?a 1.77.9, wydany 19 czerwca 2007.

AIMP2 (aka AIMP v2)

Siergiej Rumin w tym czasie rozwija? styl projektu, o nazwie Euphoria, min??o oko?o p? roku.Nawiasem mwi?c, "Chameleon", mimo ?e by? bardzo dobrej jako?ci, ale zosta? w po?piechu. ?e "Euphoria" powinno sta? si? oficjalnymi projektami.

Nie dzielimy si?, ?e b?dzie nowym AIMP2, jedyn? rzecz?, ktra by?a znana wszystkim - wydana wersja beta, to by?o planowane, aby urodziny projektu - 8mu sierpnia. Blisko p?nocy, 7 sierpnia, forum zgromadzi?o wiele osb, wszyscy spodziewali si? "cudu", i "cud" si? sta? w pierwszych sekundach nowy dzie? zako?czyli?my w miejscu do aktualizacji zawarto?ci - zmieni? wszystko: silnik strony, projektowanie stron internetowych i forum i oczywi?cie, by? dost?pny do pobrania nowa wersja AIMP 2.0 Beta 1.

Nowa konstrukcja odtwarzacza (Autor: Sergey Riumin)

Nowy wygl?d strony (Autor: Sergey Riumin)

Pierwsze 10 minut wszystko by?o dobrze, to po prostu spad? strony =). Nowy CMS (nazwy nie powiem) by? jeszcze zbyt ci??ki + wszystkie kiwali nowych Bethke - ?aduje strony nie mg? si? oprze?. By the way, potem mieli?my regularne hosting, nawet serwer wirtualny, i nie by?o dystrybucji lustro, wi?c nic dziwnego, ?e strona w takiej chwili, po prostu "pad?a". W tym samym Betka pompowanych nie gorzej, by?a strasznie mokro - I znowu si? wci?gn?? w b??d.

Z g?wnych innowacji AIMP v2 obejmuj?:

 • Nowy silnik skry
 • Nowy projekt
 • Audio Library
 • Wsparcie dla CUE arkuszy
 • Mo?liwo?? od??czenia od g?wnego okna listy odtwarzania, rozmiar w poziomie, do??cz do granic ekranu
 • Nowy styl odtwarzania - wy?wietla informacje o pliku na dwie linie, podzia? na grupy
 • Mo?liwo?? zmiany systemu ikon dla skojarzenia plikw
 • Wsparcie dla Unicode (By?o troch? p?niej, w v2.05 Beta)
 • Wy?wietlanie ok?adek albumw w formatach JPG, BMP, PNG, TIFF (By?o troch? p?niej, w v2.08 Beta)
 • 11 sierpnia 2007 ICQ napisa? do mnie w ciekawy cz?owiek, oskar?y? mnie, ?e ukrad? niektre z jego pomys?w w zakresie funkcjonalno?ci i sprzedawa?a je w w?a?nie wyda?a AIMP2. Jak si? p?niej okaza?o, zarzuty by?y bezpodstawne, poniewa? ani pomys?w, ani ich wykonania nigdzie wcze?niej nie by?y publikowane. W ten sposb rozpocz??a si? moja pierwsza znajomo?? z Play Ipple. By the way, ich koncepcja interfejsu rzeczywi?cie by? wyj?tkowy i interesuj?cy, szczerze mi si? podoba?o.

  Po pierwszym Odtwrz Ipple Bethke by?o cicho, nadal stopniowo demontowa? b??dw - nic nowego w formie pisemnej, rozwj utkn??y w martwym punkcie ... ale nie na d?ugo na pocz?tku 2008 roku ukaza? si? ich drugi beta swoich programw! Oh, to by?o wspania?e! Oni naprawd? nie zach?ci?y mnie do napisania czego? nowego, ciekawe i zabawne! Da? pot??ny impuls! W ci?gu ?wi?t Bo?ego Narodzenia, badam nagromadzonych b??dw w ci?gu sze?ciu miesi?cy - na czele za zwolnienie zwolnienia drugiej wersji. Ju? wydany 15.03.2008 AIMP v2.11. Rozwj AIMP v2.5 ...

  Projektowanie stron tylko nieznacznie zmienione:

  Aktualizacja projektu witryny (Autor: Sergey Riumin)

  Pierwszy monta? AIMP wersji 2.50 zosta?a wydana 10 pa?dziernika 2008. Nacisk po?o?ono na poszerzenie funkcjonalno?ci ju? istniej?cych. Wydanie zaplanowano na po?ow? grudnia. 15 th przyby? nast?pnego zespo?u, ktry sta? si? prawomocny zgodnie z v2.5x w?tku, ale ze wzgl?du na irytuj?ce b??dy w dwa tygodnie, tylko do nowego roku, poprawka zosta?a wydana.

  Siergiej Riumin po cichu zacz?? wycofywa? si? z projektu - sta? si? mniej pojawiaj?c? osob? na forum nie uczestniczy? w dyskusjach na temat rozwoju projektu. Jednak nadal wspiera? projektowanie - zgodnie z naszymi potrzebami poprawione / gotowego interfejsu programu, itp. W zasadzie nic dziwnego, o tym ... Z mojego do?wiadczenia wynika, wysycha entuzjazm si? do?? szybko - zw?aszcza je?li jest praca, rodzina ... Ci??ko pracowa?em jako cholernie :-) . W mojej pami?ci tak wielu ludzi przychodzili i odchodzili z projektu, proces ten jest sta?y i jest ma?o prawdopodobne, by kiedykolwiek sko?czy.

  W grudniu 2008 zacz??em pierwsze badania do projektowania w?asnych d?wi?kw silnika (nie b?dzie mi powiedzie? - mo?e przeczyta? o tymtutaj Pocz?tkowo zamierza?em napisa? i przedstawi? kolejn? wersj? konta, jednak ze wzgl?du na pomys? problemw musia?o zosta? prze?o?one. p?niej. Od kiedy zacz?? mwi? o silnik ... pami?ta? interesuj?cy fakt, my?la?em o jego w?asny silnik jeszcze na pocz?tku rozwoju AIMP MMC, ale nie mam wystarczaj?cej wiedzy banalne. I dopiero teraz, w drugiej prbie, co? zacz??o odbiera? ...

  Tak wi?c, w sumie przerobienie programu musia?o zosta? prze?o?one na p?niej. Tak zrodzi?y si?"przej?ciowe" wersje- AIMP v2.6, pierwsza beta, ktr? uda?o si? 09.04.2009. Wydania uka?e si? nast?pne urodziny projektu - 8 sierpnia, a nast?pnie skupienie si? na przetwarzaniu ca?ego kodu, a nast?pnie w??czenie w?asnych d?wi?kw silnika. W planie by?o co? zaplanowane ... ale okaza?o si?, jak zawsze - mniej lub bardziej stabilna wersja zosta?a wydana dopiero w grudniu 2009!Aktualizacje jak okaza?o si? ju? w ca?ym 2010 r. - jeszcze przed pierwszym AIMP3 beta.

  PS

  AIMP dzi? obchodzi urodziny, korzystaj?c z tej chwili, chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, ktrzy kiedykolwiek uczestniczyli lub uczestnicz? w tej chwili w ?yciu i rozwoju projektu!Specjalne podzi?kowania chcia?bym przekaza?:
  1) Giesmo o pomoc z domeny i hosting, je?li nie on, kto wie, pod ktrego skrzyd?a si? schronimy teraz hosta?
  2), Timur, natchnienie w celu podniesienia jako?ci i przydatno?ci
  3) Seryoga Riumin, pierwszy profesjonalnie wykonany przez "twarz?" projektu
  4) Wszystkie dzieci, ktre s? obecnie zaanga?owane w rozwj AIMP3 i raportowanie b??dw!

  ?rd?o:
  http://www.aimp.ru/blogs/?p=154

  T?umaczenie przy pomocy Google Translate: speed89