Jak ustawi? autowy??czanie w AIMP

Print
User Rating: / 33
PoorBest 

W tym poradniku opisz? jak ustawi? autowy??czanie AIMP lub budzenie o danej porze.

 

Na pocz?tku klikamy w ikonk? zegara w naszym odtwarzaczu (tak jak na obrazku) nr 1.Teraz robimy dok?adnie tak jak na obrazku powy?ej czyli, zaznaczamy AUTOWY??CZANIE (2) Teraz ustawiamy sobie rodzaj wy??czenia domy?lnie jest to "wy??cz komputer" mo?emy jednak to zmieni? rozwijaj?c to menu (3).  Do wyboru mamy jeszcze takie opcje jak - "wejdz w stan u?pienia" - "Zamknij AIMP" - "Zatrzymaj odtwarzanie".  Kolejna zak?adka nr 4 pozwala nam na ustawienie metody wy??czenia, domy?lnie "w oparciu o czas" , który podamy. Ale mamy tak?e inne mo?liwo?ci takie jak: "Na ko?cu listy odtwarzania" - "Na ko?cu kolejki" -  "Na ko?cu ?cie?ki".

Poni?ej mamy kolejn? opcje wyboru -> "O okre?lonej godzinie" Jak nazwa wskazuje player wy??czy komputer o godzinie podanej przez nas w okienku "czas".
Lub mo?emy zaznaczy? opcj? "Po up?yni?ciu okre?lonego czasu" - ta opcja pozwala wprowadzi? nam limit czasu po którym player wy??czy komputer np player ma gra? 2h.
To tyle je?li chodzi o autowy??czanie.

Istnieje tak?e inna opcja dla ?pichów :) "Budzik"  zaznaczona nr 5. Po zaznaczeniu tej opcji mo?emy ustawi? o jakiej godzinie odtwarzacz ma nas obudzi?. W opcjach mo?emy wybra? czy ma nas obudzi? jedna piosenka "Odtwórz plik" lub mo?emy wybra? "Odtwórz list?" dzi?ki tej opcji b?dziemy mogli wybra? piosenk? z naszej playlisty.

Na ko?cu klikamy "Zastosuj" i nie musimy si? obawia?, ?e za?niemy a muzyka b?dzie dalej gra?. Nie musimy si? tak?e ba?, ?e prze?pimy jakie? wa?ne spotkanie.