E-mail Print
User Rating: / 70
PoorBest 

Poradnik wideo dost?pny pod tym linkiem!

1. Co b?dzie Nam potrzebne:

- Program AIMP (Najlepiej w Najnowszej wersji) - AIMP v3.60
- Wtyczka AIMP Control
- Aplikacja na Naszego Smartfona z systemem Android - AIMP Remote Control

 

2. Instalacja (Sterowanie poprzez przegl?dark?)

- Gdy posiadamy ju? AIMP'a na Naszym komputerze instalujemy wtyczk? AIMP Control post?pujemy zgodnie z tym co wy?wietla Nam instalator, wybieramy swoj? wersj? AIMP2 lub AIMP3.
- Nast?pnie podajemy ?cie?k? do AIMP domy?lnie jest to (C:\Program Files\AIMP3\Plugins) a pó?niej folder skryptów (C:\Users\nazwa u?ytkownika\AppData\Roaming\AIMP3\Control Plugin\htdocs).
- Po klikni?ciu przycisku Next wy?wietli Nam si? okno, które pokazane jest poni?ej.

Je?eli chcesz aby inne urz?dzenia mia?y dost?p do tej wtyczki zaznacz opcj? "Allow plugin's server to use all netwoprk interfaces.

Po instalacji wy?wietli Nam si? okno z informacj?, ?e aby korzysta? z AIMP'a za pomoc? przegl?darki nale?y wej?? pod te linki:

http://127.0.0.1:3333/index.htm

http://192.168.1.3:3333/index.htm

lub po prostu wpisuj?c w przegl?darce localhost:3333.

- Uruchamiamy program AIMP w trybie administratora (Wndows 7/8)
- Wchodzimy w Preferencje a nast?pnie Wtyczki - Zaznaczamy w zak?adce Addons Nasz? wtyczk? Control Plugin.
- Wy??czamy program AIMP po czym uruchamiamy go ponownie.

Teraz po wpisaniu w przegl?dark? jednego z 3 linków podanych wy?ej powinna Nam si? za?adowa? konsola do zarz?dzania plikami z listy odtwarzania AIMP'a.

3. Konfiguracja AIMP Remote Control (ANDROID)

- Aby przej?? do tego kroku nale?y wykona? instrukcj? z punku 2. 
- Teraz instalujemy na Swoim Smartfonie program z Google Play - AIMP Remote Control
- Uruchamiamy program na smartfonie - > Wchodzimy w Ustawienia -> Urz?dzenia -> Naciskamy przycisk "+". Teraz dodajemy Swój komputer podajemy dowoln? nazw? -> w kolejnej linii podajemy Adres IP komputera z zainstalowanym programem AIMP + AIMP Control Plugin. Mo?emy go znale?? wchodz?c w Centrum sieci i udost?pniania -> Po lewej stronie klikamy "Zmie? ustawienia karty sieciowej" -> Prawym przyciskiem myszy klikamy na aktywn? kart? sieciow? i wybieramy W?a?ciwo?ci - > Teraz klikamy na "Szczegó?y"


- Twój adres IP znajdowa? si? b?dzie w linii Adres IPv4 (jak na obrazku np 192.168.1.3)
-
Nale?y wpisa? ten adres do aplikacji AIMP Remote Control w pole IP. 
- Nast?pnie podajemy port domy?lnie jest to port 3333.
- Gdy mamy ju? wszystko gotowe wracamy do g?ównego pulpitu aplikacji zobaczymy ekran jak na zdj?ciu poni?ej:

- Teraz uruchamiamy program AIMP na Naszym komputerze, którym chcemy sterowa? -> Po uruchomieniu w aplikacji klikamy na przycisk od?wie? w prawym górnym rogu. Aplikacja powinna wykry? Nasz program AIMP.

- Klikamy przycisk po??cz aby uruchomi? zarz?dzanie programem AIMP na Swoim Smartfonie - Efekt ko?cowy przedstawiam poni?ej.

 

UWAGA!!!

Aby po??czenie Naszego smartfona z komputerem przebiega?o prawid?owo nale?y wy??czy? zapor? systemu Windows lub program antywirusowy, które mog? blokowa? dost?p dla Naszej aplikacji. (Bardzo cz?sto b??dy wyst?puj? w?a?nie przez pomini?cie tej wa?nej akcji).

Testowano na: LG NEXUS 4 + Android 4.3 Jelly Bean + AIMP v3.55 Build 1320

Poradnik wideo:

Testowano na: LG NEXUS 4 + Android 5.0.1 Lolipoop + AiMP v3.60