Tutorials

Domowy serwer muzyki na gwiazdk? !?

E-mail Print
User Rating: / 70
PoorBest 

Spraw sobie analogowo oszlifowany PC i poznaj w pe?nym wymiarze zalety AIMP3

Je?eli zarejestrowa?e? si? na form aimp.com.pl, to do 15 grudnia 2012 r. mo?esz za jedyne 120 z? kupi? testow? wersj? adaptera Intel HD Audio > Chinc do samodzielnego monta?u i skorzysta? z oferty Microsoft na aktualizacj? do Windows 8 za 125 z?. Ilo?? adapterów jest ograniczona. Na rynek skandynawski przygotowana zosta?a partia adapterów i trzeba w praktyce sprawdzi?, jakie mog? by? problemy przy ich samodzielnym monta?u. Forum aimp.com.pl jest idealnym miejscem na wymian? do?wiadcze?. AIMP zapewnia najlepszy ods?uch, a Skandynawowie nie uruchomili jeszcze dla niego w?asnego forum. Cena adaptera na rynku skandynawskim oszacowana jest na 75 $ i najprawdopodobniej jeszcze wzro?nie.

Samodzielne zamontowanie adaptera jest z za?o?enia proste, co jest w?a?nie testowane w praktyce i je?eli jeste? zainteresowany zg?o? si? mailowo pod: soundpc (ma?pa) aimp.com.pl

Mo?esz tak?e zamówi? nowy PC w dowolnej konfiguracji, który b?dzie dostarczony do Ciebie przez kuriera lub do odebrania w sopockim salonie komputerowym Diamond. Do ceny zamówionych przez Ciebie podzespo?ów PC doliczone zostanie 250 z? za analogowe oszlifowanie komputera w wersji podstawowej z jednym wyj?ciem chinch. Uregulowanie p?atno?ci za ca?y komputer jest warunkiem zrealizowania Twojego zamówienia i zapewnia Tobie jednocze?nie najkorzystniejsz? cen? podzespo?ów.

Twój u?ywany komputer ze z??czem Intel HD Audio na p?ycie g?ównej lub na karcie d?wi?kowej mo?esz równie? przes?a? do zmodyfikowania w salonie komputerowym w Sopocie. Zmodyfikowany PC odes?any zostanie kurierem. Koszt zamontowania adaptera i oszacowania potrzeb innych modyfikacji to 300 z?. Sugerowane modyfikacje wykonywane s? wy??cznie w uzgodnieniu z Tob?. Cena zmiany systemu operacyjnego Windows zgodnie z warunkami oferty Microsoft.

Sam zdecyduj z której mo?liwo?ci chcesz skorzysta? i ile wp?acisz pó?niej na konto AIMP.

W adapterze zawartych jest kilka kluczowych modyfikacji dla analogowego oszlifowania PC na potrzeby domowych serwerów muzyki. S? w nim elementy nawi?zuj?ce do rozwi?za? legendarnej firmy Opus3, która wyda?a wiele audiofilskich p?yt i oferowa?a jedne z najlepszych kolumn. Te elementy zosta?y na potrzeby adaptera g??biej opracowane pod wzgl?dem w?a?ciwo?ci magnetytowych i izotopowych. Sprawdzi?y si? one rewelacyjnie w wielu niezale?nych testach audiofilskich pod Windows XP, 7 i 8 oraz z ró?nym sprz?tem i oprogramowaniem. Znajduj? równie? zastosowanie w instalacjach dla ekskluzywnych barów i dla nowoczesnych did?ejów, czy w audiofilskim odbiorniku stacji internetowych do pod??czenie ze sprz?tem Hi-Fi.

Read more...
 

AIMP3 @ Diamond Sound PC

E-mail Print
User Rating: / 50
PoorBest 

AIMP3 @ Diamond Sound PC

AIMP rewelacyjnie sprawdzi? si? w naszych audiofilskich testach systemów operacyjnych Microsoft (XP; 7; 8) na Diamond Sound PC. Przy tej okazji sprawdzili?my równie? AIMP na procesorze X-fi z Creative Labs, gdzie zostali?my bardzo mile zaskoczeni. Rezultaty dla AIMP by?y tak rewelacyjne, ?e dla pewno?ci sprawdzili?my go na starszej maszynie, która zosta?a zmodyfikowana dla potrzeb najlepszej mo?liwej jako?ci d?wi?ku w wideokonferencjach ISDN na Windows XP z kart? Sound Blaster Audigy oraz z wbudowanym na p?ycie g?ównej procesorem SIS. W naszych testach nowsze podzespo?y da?y oczywi?cie lepsz? jako?? d?wi?ku, ale poniewa? AIMP bezb??dnie ustawia? si? z tymi starszymi, mo?emy by? pewni, ?e program jest rzetelnie napisany, a rezultaty testów nie s? przypadkowe.

Diamnod Sound PC to komputer z analogowym szlifem dla potrzeb muzyki. Powsta? w efekcie prac z ods?uchem dla systemów widokonferencyjnych i projektów w Sopocie i Sztokholmie z komputerow? obróbk? demo dla muzyków. By w pe?ni skorzysta? z mo?liwo?ci krystalicznie czystego zapisu cyfrowego niezb?dny okaza? si? "analogowy szlif PC". W?a?ciwy wybór i jako?? podzespo?ów pozwala nam stosowa? wypracowane w Skandynawii technologie dla profesjonalnego sprz?tu audio-wizyjnego, by zaadaptowa? najlepsze rozwi?zania systemów wbudowanych (embedded) zachowuj?c najsilniejszy atutu PC, czyli ich otwart? struktur?. Jedn? z takich zalet jest mo?liwo?? korzystania z oprogramowania AIMP.

 

Read more...
 

Sterowanie AIMP'em za pomoc? smartfona z Androidem.

E-mail Print
User Rating: / 83
PoorBest 

Aby obs?ugiwa? program AIMP poprzez urz?dzenie z systemem Android b?dziemy potrzebowa? nast?puj?ce dodatki:

Zaczynamy od skopiowania ?ci?gni?tej wtyczki do folderu C:\Program Files\AIMP3\Plugins


Read more...
 

Zawsze na wierzchu w AIMP3

E-mail Print
User Rating: / 42
PoorBest 

Ten poradnik pomo?e Ci wy??czy?/w??czy? opcj? "zawsze na wierzchu w AIMP"

W??czamy AIMP 3 (posiadacze Windows 7 i Vista w trybie Administratora)

Teraz je?eli chcemy aby okno g?ówne by?o "zawsze na wierzchu b?d? nie", wystarczy zaznaczy? b?d? odznaczy? opcj? pokazan? na obrazku:

 

Read more...
 

Jak gra? w?asne radio w AIMP?

Print
User Rating: / 167
PoorBest 

W dzisiejszym poradniku dowiesz si? jak gra? radio internetowe w Aimp'ie za pomoc? wtyczki dla Winampa.

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Page 2 of 4