Recent topics

Aktualizacja AIMP v3.60

AIMP dla Windows:

List? zmian znajdziesz tutaj
AIMP dla Andorid:
List? zmian znajdziesz tutaj
 

Wiosenna aktualizacja

AIMP dla Android

Lista zmian dost?pna tutaj
AIMP dla Windows
 

Aktualizacja AIMP v3.60

AIMP dla Windows:

 

AIMP4 i AIMP2 Android czyli plany na 2015!

Nadszed? czas, aby podsumowa? rok 2014 i ustali? plany na 2015.

Strona/Forum:
Par? kosmetycznych zmian w grafice strony. Poprawa p?ynno?ci dzia?ania forum i strony. (aimp.com.pl)

AIMP dla Androida:
Planowano wyda? mobiln? wersj? ju? w lecie jednak ze wzgl?du na niestabilne dzia?anie programu w tle, zaj??o nam sporo czasu powa?ne przerobienie programu i jego architektury, dlatego data premiery wydania musia?a zosta? przesuni?ta na koniec roku. W rezultacie oba produkty - Na system Windows i Android zosta?y wydane w tym samym czasie pisze twórca Artem.

AIMP dla Windows:
Pomimo bardzo skromnych zmian w funkcjach programu, w tym roku naprawd? zrobili?my wielk? prac? - prace na rzecz modernizacji rozszerze? API dla komputerowej wersji  AIMP.

API

W przeciwie?stwie do poprzedniego, nowe API jest integraln? cz??ci? programu podstawowego i s?u?y nie tylko do po??czenia trzecich wtyczek, ale równie? do wzajemnego oddzia?ywania wewn?trznych modu?ów aplikacyjnych.

Co do mo?liwo?ci rozszerzenia konwerter audio, edytor tagów i biblioteki muzycznej - pozosta? na tym samym poziomie i zostan? rozszerzone w przysz?o?ci.

FFmpeg
C FFmpeg nie by?o tak dobrze jak my?leli?my, jak wynika z bada? powierzchniowych rok temu. Pozwol? sobie przypomnie?, ?e g?ównym celem cz??ciowego przej?cia na FFmpeg zosta? rozwi?zywania problemów z pozycjonowaniem na du?ych plików MP3 i jako mi?y bonus - wsparcie dla kilku nowych formatów.

Niestety, ani jedno, ani drugie, biblioteka "nie odpowiada" - problem z pozycjonowaniem znikn?? tylko cz??ciowo, plus kilka problemów z  BASSem.  Niektóre pliki gra?y doskonale, podczas gdy inne wymagaj? dodatkowego dopieszczenia. Oczywi?cie, problem mo?e by? rozwi?zany, ale wymaga?oby to znacznie wi?cej czasu, ni? pierwotnie planowano. Dlatego zdecydowano o przesuni?ciu i zako?czenia tej wtyczki aby skupi? si? na innych rzeczach, ale problem z pozycjonowaniem, z kolei zosta? pomy?lnie rozwi?zany na poziomie BASS.

Nowe formaty plików

Mimo problemów z FFmpeg, v3.60 uzyska?a jeszcze wsparcie dwóch nowych formatów - High Definition Audio w plikach DSD / DSDIFF .

Plany na rok 2015:
Nowy rok b?dzie rokiem nowych pokole? - AIMP4AIMP2 dla Androida.

AIMP dla Androida:
G?ównym obszarem pracy w drugiej wersji b?dzie: Wsparcie dla wielu list odtwarzania, harmonogram oraz wsparcie dla radia internetowego.

AIMP dla Windows:
Po wydaniu wersji 3.60 RC, zacz??em rozwija? modu?y dla wersji 4. Szczegó?owy wykaz planowanych zmian nadal zostanie tajemnic?, g?ównymi obiektami pracy b?d?: integracja biblioteki muzycznej i odtwarzacza.

Kolejne informacj? na temat wersji AIMP4 b?d? umieszczane na blogu.

Planowane wydanie publicznej wersji Beta - Jesie? 2015.

Tak? notk? mo?emy przeczyta? na blogu twórcy programu Artem'a Izmaylov.

 
More Articles...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Page 8 of 35

Hosted by

TAGS