Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Ostatnio na forum

Nowe wersje programu!

W ostatnich dniach doczekali?my si? aktualizacji AIMP dla systemu Windows, a tak?e wydania finalnej wersji programu dla smartfonw opartych na systemie Android.

Poni?ej linki do najnowszych wersji programu:

Windows

Android

 

AIMP for Android v3.10 testy wersji beta zosta?y rozpocz?te

W dniu 11.08.2020r rozpocz?to publiczne testy nowej wersji AIMP na system Android.

Co niesie nowa wersja programu:

Oglne: lista akcji dla gestw zosta?a rozszerzona o kilka nowych polece?
Oglne: poprawiono wygl?d okna dialogowego ustawie?
Oglne: tryb nocny - mo?liwo?? r?cznego okre?lenia pory nocnej
Oglne: tryb nocny - obs?uga ustawie? systemu dla trybu nocnego
Oglne: obs?uga zewn?trznych dostawcw plikw
Oglne: obs?uga nap?dw OTG
Zak?adki: dodana obs?uga wyszukiwania
Zak?adki: mo?liwo?? tworzenia automatycznych zak?adek do plikw
Zak?adki: mo?liwo?? edycji czasu zak?adki
Zak?adki: nowy sposb automatycznego przechwytywania plikw i list odtwarzania
Zak?adki: teraz wszystkie zak?adki pogrupowane wed?ug utworu
Odtwarzacz: ograniczenie rozmiaru pliku ok?adki albumu zosta?o usuni?te
Lista odtwarzania: mo?liwo?? kopiowania / przenoszenia wybranych plikw do okre?lonego folderu
Lista odtwarzania: mo?liwo?? okre?lenia domy?lnych szablonw sortowania i grupowania
Lista odtwarzania: mo?liwo?? zawieszenia kolejki u?ytkownika
Lista odtwarzania: obs?uga formatu plikw PLS

wi?cej o zmianach znale?? mo?na na stronie autora programu.

 

AIMP v4.70 Beta

Dwa tygodnie temu rozpocz?li?my publiczne testy beta nowej wersji AIMP dla Windows - v4.70.

Co nowego?

W tej wersji skupili?my si? na ulepszeniu istniej?cych funkcji, zwi?kszeniu stabilno?ci i u?yteczno?ci aplikacji. Pe?ny dziennik zmian znajdziesz tutaj.
Testowanie beta

Prosz? zg?asza? wszystkie problemy znalezione w formularzu opinii i / lub na naszym forum.

Przed wys?aniem raportw o b??dach zapoznaj si? z tematem zasad testowania wersji beta, postaraj si? jak najdok?adniej opisa? sytuacj?, w ktrej wyst?pi? b??d, lub podaj kroki umo?liwiaj?ce odtworzenie. Nie zapomnij wspomnie? o pe?nej wersji programu.

Ostrze?enie!

Pami?taj, ?e ta wersja jest przeznaczona wy??cznie do testw, mo?e zawiera? wiele b??dw!

POBIERZ

 

AIMP dla Android v3.00

Interfejs u?ytkownika

Nowy interfejs u?ytkownika jest g?wn? cech? nowej wersji. W przeciwie?stwie do poprzednich wyda? nie jest to aktualizacja skrki Bliss. Stworzyli?my now? skrk? zgodnie z koncepcj? Material Design 2 jako podstaw? nowego projektu aplikacji, bior?c pod uwag? opinie u?ytkownikw korzystaj?cych z AIMP2.

Poznaj now? skrk? Charm skin!

G?wny ekran

Zgodnie z koncepcj? Material Design 2 wszystkie cz?sto u?ywane elementy s? umieszczane na dolnej kraw?dzi ekranu. Takie podej?cie upraszcza interakcj? z aplikacj? jedn? r?k?.

Teraz ok?adki albumw s? wy?wietlane w specjalnym pude?ku zamiast wype?nia? ca?y obszar ekranu, poniewa? zosta?y zaimplementowane w skrze Bliss. To pude?ko zmienia rozmiar w zale?no?ci od rozmiaru ok?adki albumu i proporcji. Oznacza to, ?e teraz odtwarzacz obs?uguje nie-kwadratowe ok?adki albumw, ktre nie b?d? ju? przycinane przez kraw?dzie ekranu.

Waveform-navigator to jedna z g?wnych funkcji AIMP4 dla Windows, ktra tak lubiana przez u?ytkownikw, zosta?a teraz zaimplementowana w mobilnej wersji odtwarzacza. W bie??cej wersji nawigator fal jest dost?pny tylko dla plikw lokalnych.

Gesty

Teraz obszar ok?adki albumu umo?liwia sterowanie odtwarzaczem za pomoc? gestw:

W tej wersji obszar obs?uguje nast?puj?ce gesty:

Kliknij dwukrotnie po lewej / prawej / grnej i dolnej stronie
Przesu? od lewej do lewej i przesu? od prawej do prawej
Przesu? od gry do gry i przesu? od do?u do do?u
Przesuw pionowy

Mo?esz ustawi? dowoln? akcj? dla ka?dego gestu za pomoc? ustawie? aplikacji.

Poni?ej pola ok?adki albumu znajduje si? pole informacyjne zawieraj?ce informacje o odtwarzanym utworze. Pude?ko obs?uguje rwnie? gesty: przeci?ganie w poziomie pozwala prze??cza? mi?dzy informacjami o utworze a tekstem utworu (pod warunkiem, ?e jest dost?pny).

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/aimp/domains/aimp.com.pl/public_html/templates/ja_fedora/html/pagination.php on line 135
Strona 1 z 44

Hosting zapewnia

Tagi

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android