Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.50 ju? w lutym?

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 19
SłabyŚwietny 

Przedstawimy Wam przegl?d g?wnych cech AIMP v3.50.

Oto co napisa? o zmianach twrca programu:

Oglne:

- Poprawiona wydajno?? programu

- Wsparcie dla d?ugich tytu?w (powy?ej 260 znakw) dla systemu Windows, pocz?wszy od Windows Vista

- Wsparcie dla plikw audio podzielonych na rozdzia?y.Obs?ugiwane formaty OGG / OPUS / M4B

Silnik skry:

- Nowe funkcje

Hotkeys:

- Dodano mo?liwo?? przypisania oceny odtwarzanego utworu z globalnych skrtw

- Rozszerzona i poprawiona lista skrtw klawiaturowych

Sound engine:

- Informacje o konfiguracji podzielone na dwie grupy: z przej?ciami r?cznymi i automatycznymi

Menad?er efektw:

Efekty mo?na dostosowa? w oknie dialogowym.
Wszystkie filtry audio s? teraz dost?pne w jednym oknie.

dsp_manager_eq

Ustawienia:

- Odtwarzacz nie obs?uguje ju? konfiguracji z AIMP2

- Przemy?lenie uk?adu okna opcji programu (nazwa poszczeglnych opcji a tak?e hierarchia)

6

Lista odtwarzania:

- Obrt plikw Shuffle jest teraz zapisywany po zamkni?ciu programu

Dodatkowe informacje na karcie odtwarzania w dymku:

playlist_advanced_hint

- Odtwarzanie tre?ci z Podgl?du podczas wyszukiwania
playlist_manager

Konwerter d?wi?ku:

- Szablon dla enkodera QAAC

- Struktury zachowane podczas konwersji

Na przyk?ad, mo?emy konwertowa? pliki z folderu "C: \ MyMusic \ Artist1" i "C: \ MyMusic \ Artist2" przenie?? pliki wynikowe do "D: \ dla iPod. Je?li opcja "zachowa? struktur? folderw", pliki z odpowiedniego folderu zostanie umieszczony w D: \ iPod \ Artist1" i "D: \ iPod \ Artist2".

Edytor znacznikw:

- Wsparcie formatuOpus

- Dodano kolumn? do rozmiaru pliku

Mo?e to by? przydatne do wyszukiwania i usuwania skeczy i reklam, ktre pojawiaj? si? podczas nagrywania radia.

- Dodano do pola "Liczba dyskw" i "Wydawca"

- Wsparcie BPM - odczyt / edycja / kalkulacja

Expanded funkcjonalne zmiany nazwy plikw modu?u:

Do ju? istniej?cych cech funkcjonalnych, ktre zosta?y dodane: wymiana / usuni?cie niektrych znakw i kombinacjach, transliteracja nazwa pliku z angielskiego na rosyjski i odwrotnie. W zwi?zku z tym dialog przeprojektowano zmiany nazwy plikw: Warto zwrci? uwag?, ?e mo?na teraz zobaczy? wynik ustawie? na raz - bez wywo?ywania dodatkowych okien.

ate_rename

Fonoteka:

- Dodano kolumny "Kompozytor", "typ pliku", "BPM" i "Wydawca"

- Dodano skrty klawiszowe do komend steruj?cych odtwarzaniem

- Mo?liwo?? dodawania plikw do bazy danych przez przeci?ganie z aplikacji zewn?trznych

- W menu kontekstowym dodano "Wy?lij do listy odtwarzania AIMP

- Nawigacja przez filtr warto?ci za pomoc? "search as you type":

lib_filer_popup_incremental_search

- Oddzielne menu kontekstowe w kolumnie oznaczonej

Taka zmiana oszcz?dza czas / usuwanie etykiet dla wybranych plikw

lib_labels_menu

- Przeprojektowane etykiety dialogowe kontroli

W pierwszej kolejno?ci, a teraz nie tylko dialogu tworzenia i usuwania znacznikw w bazie danych, ale tak?e do usuwania / przypisania ich do wybranych danych.

lib_labels_manager

Ocena utworu: Dodano mo?liwo?? wy?wietlania oceny pliku zamiast prognozy, je?li szacunek dla pliku jest okre?lony. Automatyczna ocena playlisty pojawiaj? kolor bledszy ni? punktw za r?cznie ocenianie i jest obliczana na podstawie liczby odtworze? utworu - Im wi?cej odtworze? tym wy?sza ocena. Zobacz informacje o rankingu i ocenie utworu mo?na to zrobi? w Szybkim edytorze znacznikw:

lib_rating_playlist

Streszczenie:

W tej wersji prbowa?em skupi? si? na propozycjach z forum (PL, RU), a tak?e innych propozycjach przesy?anych innymi drogami.

Pragn? zaznaczy?, ?e s? tylko g?wne zmiany - pe?na lista zmian b?dzie prezentowana na naszej stronie internetowej po rozpocz?ciu publicznych testw beta.

Publiczne otwarcie testw beta planowane jest od 1 lutego 2013 roku.

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android