AIMP v3.50 Wydany!
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP v3.50 Wydany!

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

W dniu dzisiejszym zosta?a wydana oficjalna pe?na wersja programu AIMP v3.50!!!

Zapraszamy do pobierania z Naszego downloadu!

G?wne funkcje w AIMP v3.50 (w porwnaniu z v3.20):

Powszechne: Szybko?? zosta?a zwi?kszona

Powszechne: Dodano wsparcie d?ugich ?cie?ek (wi?cej ni? 260 znakw), tylko dla systemw Windows Vista i nowszych

Powszechne: Dodano zdolno?? do dzielenia plikw na rozdzia?y (OGG, OPS, M4A i M4B s? obs?ugiwane)

Sound Engine: Dodano wsparcie dla i32v24 formatu prbki

Sound Engine: Equalizer zosta? poprawiony - teraz wszystkie cz?stotliwo?ci s? przetwarzane mi?dzy suwakami

Silnik skry: Potencjalne mo?liwo?ci s? rozszerzone

Silnik skry: zdolno?? do dokowania okna do grnej i dolnej kraw?dzi ekranu

Odtwarzacz: lista obs?ugiwanych klawiszy zosta?a przed?u?ona

Odtwarzacz: Ustawienia korektora zosta?y dodane do okna Mened?er DSP

Odtwarzacz: Teraz pliki mo?na scali? w jedn? kolejke, kiedy trzeba wys?a? je do urz?dzenia wymiennego

Odtwarzacz: kolejki odtwarzania losowego jest obecnie przechowywane po zamkni?ciu aplikacji

Odtwarzacz: Playlist wskazwk? tab teraz zawiera informacje o zawarto?ci listy odtwarzania

Odtwarzacz: Zarz?dzanie List? - dodano mo?liwo?? przegl?dania zawarto?ci zamkni?tej listy (z mo?liwo?ci? wyszukiwania)

Audio Converter: Dodana mo?liwo?? zapisywania struktury ?cie?ki w trakcie procesu konwersji

Audio Converter: Encoder OPUS zosta? dodany

Harmonogram: Budzik - dodano mo?liwo?? wykonywania dzia?a? po ??danym okresie czasu

Harmonogram: Budzik - dodano mo?liwo?? ustawienia odtwarzania jako dzwonek budzika

Edytor Tag: "Rozmiar pliku" kolumna zosta?a dodana

Edytor Tag: Dodana mo?liwo?? zmiany rozmiaru okna "oknie dialogowym Edytor Presets"

Edytor Tag: Zmiana nazwy plikw - dodano mo?liwo?? zast?pienia / usuni?cia wybranych znakw

Edytor Tag: Zmiana nazwy plikw - dwustronne transliteracje zosta?y dodany (rosyjski - angielski)

Edytor Tag: Zmiana nazwy plikw - nowy projekt

Edytor Tag: Dodano wsparcie "BPM", "Hrabia Disc" i pola "Wydawca" tag

Edytor Tag: Dodano obs?ug? formatu OPUS tagw

Edytor Tag: Dodana mo?liwo?? obliczenia BPM (zasilany SoundTouch Library)

Audio Library: pr?dko?? odczytu Mark zosta?a zwi?kszona o 10 razy

Audio Library: Dodana mo?liwo?? wy?wietlania oceny zamiast znaku, je?eli znak nie jest ustawiony

Audio Library: Dodana mo?liwo?? wysy?ania plikw do playlisty

Audio Library: "BPM", "kompozytor", "Wydawca" i "Format pliku" kolumny zosta? dodany

Audio Library: Dodana mo?liwo?? dodawania plikw do bazy danych za pomoc? Drag-n-Drop

Audio Library: Dodano specjalne menu kontekstowe komrek etykiety "kolumny"

Audio Library: Skrty klawiszowe do sterowania odtwarzaniem zosta? dodany

Audio Library: Nowy projekt "Etykiety" w oknie Mened?era

Osobiste ustawienia: Menu kontekstowe - dodano mo?liwo?? przewijania elementw za pomoc? k?ka myszy

Osobiste ustawienia: Menu kontekstowe - przewijanie auto do wybranej pozycji w menu kontekstowym

W?asne Sterowanie: Teraz mo?esz prze??cza? si? mi?dzy kartami za pomoc? Ctrl + Tab i Ctrl + Shift + Tab / Ctrl + PageUp i PageDown skrty Ctrl +

Osobiste ustawienia: Scrollbar - Dodano mo?liwo??, aby przej?? do pozycji pod kursorem myszy za pomoc? myszy z wci?ni?tym klawiszem Shift

Osobiste ustawienia: ListView i TreeView - per-pixel przewijania zosta? dodany

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android