AIMP v3.60 zosta? dodany!

poniedziałek, 29 grudnia 2014 22:06
Drukuj
Ocena użytkownikĆ³w: / 7
SłabyŚwietny 

Co nowego w AIMP v3.60 wzgl?dem AIMP v3.55?

Powszechne: Nowe API dla wtyczek

Powszechne: DEP i wsparcie ASLR zosta?y dodane

Silnik d?wi?ku: Replay Gain "O-fly" algorytm obliczeniowy zosta? poprawiony

Efekty d?wi?kowe: ustawienia normalizacji zosta?y rozszerzone

Efekty d?wi?kowe: ustawienia normalizacji zosta?y przeniesione do osobnej karty

Efekty d?wi?kowe: Replay Gain - dodano mo?liwo?? ustawienia warto?ci domy?lnych dla normalizacji

Efekty d?wi?kowe: Replay Gain - dodano mo?liwo?? ustawienia warto?ci przedwzmacniacza dla czynnika normuj?cego

Integracja z systemem Widnows: "Dodaj do kolejki" polecenie zosta?o dodane do menu kontekstowego Eksploratora Windows

Ok?adki albumów: zdolno?? do automatycznego pobierania ok?adek albumów z Internetu (plugin do serwisu Last.fm)

Ok?adki albumów: mo?liwo?? definiowania ok?adek albumów dla internetowych stacji radiowych

Ok?adki albumów: mo?liwo?? dostosowania opcji wyszukiwania

Lista odtwarzania: "Dodawanie plików" proces ju? dzia?a w osobnym w?tku

Lista odtwarzania: Tryb odtwarzania losowego - wszystkie indeksy s? teraz zapisywane w pliku listy odtwarzania

Lista odtwarzania: Algorytm Shuffle zosta? poprawiony - jednolite odtwarzanie plików z ró?nych grup, unikaj?c sekwencyjnego odtwarzania dwóch kolejnych plików

Lista odtwarzania: numer dost?pu do plików zosta? zmniejszony podczas ?adowania listy odtwarzania

Skóra silnika: zu?ycie pami?ci podczas za?adunku skóry zosta?a zmniejszona

Skóra silnika: zu?ycie pami?ci dla skóry zosta?a zmniejszona dwukrotnie

Audio Converter: dodano przycisk "Przejd? do folderu docelowego"

Tag Editor: mo?liwo?? wy??czenia grupowania na li?cie plików

Tag Editor: Dodano mo?liwo?? upu?? pliki / zdj?cia z przegl?darek internetowych / URL do wy?wietlania ok?adek p?yt

Tag Editor: Obs?uga formatu AIFF plików

Tag Editor: zdolno?? do transliteracji / zmiana przypadku grupy plików

Szablony:  dodano  makra data modyfikacji / czas modyfikacji pliku

Sterowanie: wsparcie nawigacji za pomoc? klawiatury

Wtyczki: dodano mo?liwo?? filtrowania wtyczek wed?ug statusu

Wtyczki: wszystkie wtyczki s? teraz przechowywane w podfolderach

Wtyczki: wsparcie wtyczek wej?ciowych z Winamp zosta? usuni?ty, poniewa? tego typu wtyczki nie obs?uguj? wielu w?tków

Wtyczki: Wizualizacje - limit rozdzielczo?ci ekranu zosta?a usuni?ta

Wtyczki: Pasek informacyjny - "poka? zawsze" opcja zosta?a dodana

Wtyczki: Pasek informacyjny - dodano mo?liwo?? wyboru ekranu docelowego

Wtyczki: Last.fm - Wtyczka wspó?pracuje teraz z last.fm bezpo?rednio - nie jest ju? wymagana instalacja osobnego klienta last.fm

Wtyczki: Last.fm - doda? zdolno?? do dodawania utworów do ulubionych

Wtyczki: Last.fm - dodano mo?liwo?? wysy?ania warto?ci pola AlbumArtist zamiast Artysty (opcjonalnie)

Wtyczki: Last.fm - mo?liwo?? wy?wietlenia okna z informacjami o kompatybilnych plikach

Wtyczki: Last.fm - cache nieaktywny for100 zapisów zosta? dodany

Wtyczki: SACD - plugin zdolno?? do dekodowania audio, hi-res w DSDIFF / formatów DSF