AIMP4 zosta? opublikowany!
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP4 zosta? opublikowany!

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Co nowego w AIMP v4.00 w porwnaniu do wersji v3.60?

Wsplne

Wskazwki s? teraz wy?wietlane przy zmianie suwaka w oknie dialogowym Mened?er DSP za pomoc? k?ka myszy lub klawiatury

Szablony formatowania - lista dost?pnych funkcji przeniesiona do podmenu

Numer wersji aplikacji zosta? usuni?ty z nazwami plikw binarnych

Makra - nazwy jedna litera / dwuliterowe makr zast?powane s? przyjazne nazwy

Makra - nazwy w menu z makro li?cie s? pod?wietlone teraz poprzez pogrubion? czcionk?

Makra - lista makr do kompatybilnych plikach zosta? rozszerzony, nast?puj?ce makra zosta?y dodane: Album% Teksty%,% Zysk Zysk i ?cie?ek

Makra - lista funkcji do manipulacji tekstu zosta? rozszerzony

Interfejs

Nowy projekt aplikacji

Animacja okna nie hamuje UI

Pasek przewijania kciuk przeskakuje do poprzedniej pozycji, gdy kursor myszki opuszcza stref? przewijania

Silnik d?wi?ku

Dodano mo?liwo?? okre?lenia cz?stotliwo?ci prbkowania 352,8 kHz (dla urz?dze?, ktre obs?uguj? t? cz?stotliwo?? prbkowania)

Odtwarzacz

Umiej?tno?? ograniczania liczby prb ponownego nawi?zania po??czenia stacji radia internetowego, gdy po??czenie zostanie przerwane

Lista odtwarzania

Wydajno?? budowniczego do kolejki odtwarzania losowego zosta?a zwi?kszona o 3 razy

Wyszukiwanie szybkie - algorytm zosta? zmieniony: zawarto??, ktra nie jest satysfakcjonuj?ce ci?gu wyszukiwania ukrywa si? teraz

Dodano mo?liwo?? ponownego skanowania tagw dla wybranych plikw tylko

"Przej?cie do ..." funkcjonalno?? zosta?a wprowadzona

Polecenie "Znajd? w Music Library" zosta? dodany

"Kopii na" / "porusza? si?" funkcjonalno?? - jest mo?liwo?? zapisywania struktury folderw

Inteligentne listy odtwarzania - zdolno?? do tworzenia listy odtwarzania w oparciu o dane z biblioteki muzycznej z mo?liwo?ci? filtrowania i grupowania danych

Inteligentne listy odtwarzania - zdolno?? do tworzenia playlist na podstawie jednego lub kilku katalogw

Inteligentne listy odtwarzania - synchronizacja z wst?pnego obrazu jest obecnie pracuje w osobnym w?tku

Pliki Playlist s? teraz importuje ka?dy w osobnej karcie, je?li "otwiera? pliki z aplikacji zewn?trznych" opcja ustawiona na "stworzy? now? list? odtwarzania".

Listy odtwarzania

Dodano wsparcie przeci?gnij i upu?? w oknie podgl?du

Audio Converter

Umiej?tno?? wy??czania grupowania

Wsparcie dla aften.exe linii polece? kodera w formacie AC3 zosta? dodany (dzi?ki Soolo)

MP3 Encoder - dodano mo?liwo?? wyboru cz?stotliwo?ci prbkowania docelowej

Tag Editor

Umiej?tno?? wybierania wszystkich rodzajw etykiet jednym klikni?ciem

Dodano mo?liwo?? kopiowania / wklejania obrazw ok?adek albumw z / do schowka systemowego

Dodano wsparcie dla wielu warto?ci dla APEv2, ID3v2, Vorbis Comments i M4A tagi formatw

Dodano zdolno?? do przechowywania niestandardowych warto?ci do listy "gatunek" w polu edycyjnym

Music Library

Zintegrowany z g?wnym aplikacji

"The" Artyku? nie jest wyci?te podczas dodawania plikw w DB wi?cej

Umiej?tno?? zapisywania znakw u?ytkownika tagw plik automatycznie do (opcjonalnie)

Umiej?tno?? ??czenia pustych poziomw w drzewie grupowania w trybie "nie grupowania"

Zdolno?? do automatycznego znajdowania plikw zagubionych

Zdolno?? do automatycznego usuwania nie istnia? plikw z bazy danych

Umiej?tno?? okre?li? r?ne kolumny ustawione dla widokw tabeli i

Umiej?tno?? dostosowania wysoko?ci indeksu alfabetycznego kontroli

Umiej?tno?? zestaw filtrw zdefiniowanych przez u?ytkownika do grupowania presetu

Dodano mo?liwo?? wysy?ania wybranych plikw z grupowania drzewa do wybranej listy odtwarzania

Umiej?tno?? przeci?gnij album jego ok?adki albumw

Umiej?tno?? przewin?? list? utworw za pomoc? k?ka myszy nie skupiaj?c go

Umiej?tno?? szybkiego przewijania za pomoc? k?ka myszy, gdy zostanie naci?ni?ty klawisz CTRL

Generator raportw - dodano wsparcie dla pl z wielu warto?ci

"Przej?cie do ..." funkcjonalno?? zosta?a dodana

Nazwa pliku kolumna wy?wietla nazw? pliku bez ?cie?ki teraz

Indeks Alfabetyczny jest teraz obs?ugiwana przez wszystkie pola

Wsparcie skry zosta? dodany

Tryb "nie grupowania" - zdolno?? do wype?nienia list? utworw tylko z bie??cego folderu (bez podfolderw)

Teraz dane te trafi? do widocznych kolumn tylko

Obs?uga plikw w sieci zosta?a poprawiona

Skra Silnika

Potencjalne mo?liwo?ci zosta?y rozszerzone (patrz pomoc dla edytor skrek wi?cej informacji)

Wtyczki

API dla wtyczek zosta? zaktualizowany do V4

Wy??cznik czasowy - - Terminarz umiej?tno?? zanikanie g?o?no?ci

Harmonogram - przycisk "OK" zosta? dodany

SACD - ISO - teraz plugin wy?wietla stereo

Aplikacj? dla systemu Windows mo?na oczywi?cie pobra? z Naszego dzia?u pobierania!

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android