BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP dla Windows v4.60 wydany!

Email Drukuj
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 4
SĹ‚abyĹšwietny 

Dzisiaj wypu?cili?my AIMP dla Windows v4.60!

Co nowego?

Ogólne: obs?uga chmur
Ogólne: obs?uga podcastów
Ogólne: obs?uga trybu ciemnego wprowadzona w Windows 10

Interfejs u?ytkownika: mo?liwo?? wy??czenia automatycznego ukrywania okien zadokowanych do kraw?dzi ekranu w trybie pasków narz?dzi pulpitu
Interfejs u?ytkownika: teraz nie trzeba przytrzymywa? klawisza Ctrl, aby przewija? tabulatory list odtwarzania za pomoc? kó?ka myszy

Konwerter audio: dodano mo?liwo?? wstrzymania operacji konwersji
Konwerter audio: mo?liwo?? dostosowania skrótów klawiszowych

Odtwarzacz: mo?liwo?? przechwycenia tylko jednego utworu z radia internetowego
Odtwarzacz: mo?liwo?? okre?lenia ok?adki albumu dla radia internetowego
Odtwarzacz: dodano opcj? „Przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj odtwarzanie”
Odtwarzacz: dodano opcj? „wstrzymaj odtwarzanie przy uruchamianiu aplikacji”
Odtwarzacz: dodano makra% bitdepth i% comment (tylko do odtwarzania ?cie?ki)
Odtwarzacz: radio internetowe - obs?uga metadanych opartych na JSON
Lista odtwarzania: inteligentne listy odtwarzania - foldery - mo?liwo?? filtrowania plików wed?ug rozszerze?
Lista odtwarzania: obs?uga rozszerze? IPTV dla formatów list odtwarzania M3U / M3U8

Silnik d?wi?ku: mo?liwo?? mapowania kana?ów
D?wi?k silnika: limit pauzy mi?dzy utworami zosta? zwi?kszony do 15 minut
Silnik d?wi?ku: regulacja g?o?no?ci z kompensacj? g?o?no?ci (opcjonalnie)
Silnik d?wi?ku: ustawienia funkcji „usu? cisz?” zosta?y rozszerzone
Silnik d?wi?ku: górna granica tempa i pr?dko?ci zosta?a zwi?kszona do 2x
Sound Engine: mo?liwo?? wy??czenia interpolacji próbek dla muzyki trackera
Silnik d?wi?ku: dodano opcj? „wczytaj nast?pny utwór”

Edytor tagów: mo?liwo?? dostosowania skrótów klawiszowych
Edytor tagów: mo?liwo?? wyszukiwania i pobierania informacji o albumie z serwisów muzycznych brainz / discogs / last.fm
Edytor tagów: wsadowe kopiowanie ID3v2 do ID3v1 i odwrotnie
Edytor tagów: pobieranie partii albumów / tekstów piosenek dla okre?lonych plików
Edytor znaczników: obs?uga wyra?e? w miejscu w polach znaczników tekstowych
Edytor tagów: wygl?d zosta? zaktualizowany
Tag Editor: ID3v2.4 - obs?uga pól znaczników o wielu warto?ciach

Wtyczki: Wtyczka InputFFmpeg zosta?a zast?piona przez BASSWebM
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? wy??czenia scrobblowania zdalnych plików
Wtyczki: last.fm - mo?liwo?? okre?lenia folderów, które b?d? ignorowane podczas scrobblowania
Wtyczki: last.fm - status scrobblowania jest teraz wy?wietlany nad ikon? zasobnika
Wtyczki: last.fm - podobni wykonawcy s? teraz wy?wietlani w oknie dialogowym informacji o utworze

Pobieranie

Program mo?ecie pobra? z Naszego centrum pobierania

?led? Nas na Facebook'uSzczegó?owy przegl?d

Podcasty

Pocz?wszy od tej wersji odtwarzacz ma wbudowan? obs?ug? podcastów, wi?c nie trzeba ju? szuka? wtyczki, pobiera? jej i instalowa? samodzielnie.

Chmury

Podobnie jak wtyczka do obs?ugi podcastów, wtyczka MyClouds, która umo?liwia odtwarzanie plików z pami?ci w chmurze, jest teraz dostarczana z odtwarzaczem.

Mo?liwo?ci:

Pe?na integracja z bibliotek? muzyczn?
Mo?esz pobra? plik (i) za pomoc? przeci?gania i upuszczania
Inteligentne buforowanie
Obs?ugiwane s? teksty piosenek prezentowane jako osobne pliki
Wsparcie CUE
Obs?uga us?ug Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , OneDrive, DropBox i Google Drive
Obs?uga us?ug opartych na WebDAV (w tym: Yandex.Disk, 4shared, OpenDrive, ADrive, Box, pCloud i DriveOnWeb)

Last FM

Podczas obs?ugi serwisów internetowych nie mog?em omin?? wtyczki dla us?ugi last.fm. Teraz ma kilka bardzo potrzebnych ulepsze?:

W oknie dialogowym pokazuj?cym aktualne informacje o utworze dodano liczb? odtworzonych utworów i informacje o podobnych wykonawcach:
Status scrobblowania jest teraz wy?wietlany z ikon? w obszarze powiadomie? wraz z aktualnymi informacjami o utworze. Je?li ?cie?ka zostanie pomy?lnie zeskanowana, nad ikon? znajduje si? zielony wska?nik:
Teraz mo?esz okre?li? ?cie?ki, z których folderów nie nale?y scrobbowa?, a tak?e zatrzyma? scrobbing ?cie?ek z radia internetowego.


Sound Engine

Pr?dko??

Maksymalna pr?dko?? i tempo gry zosta?y podwojone.

Ustawienia odtwarzania

Ponadto, podobnie jak w wersji 2.80 na Androida, ustawienia odtwarzania zosta?y rozszerzone o opcje „przejd? do nast?pnego utworu i wstrzymaj”, które mog? by? przydatne dla DJ-ów.

Tom


Nazw? karty normalizacji g?o?no?ci w mened?erze efektów d?wi?kowych zmieniono na „g?o?no??”, a pozosta?e opcje regulacji g?o?no?ci zosta?y przeniesione tutaj:

W mened?erze efektów mo?esz teraz zmieni? zarówno g?o?no?? i rodzaj dopasowania, jak i p?ynno?? jego zastosowania. Zwró? uwag? na t? now? opcj?: v4.60 obs?uguje teraz kompensacj? tonów podczas regulacji g?o?no?ci

Usuni?cie ciszy

W tej wersji dodano ustawienia parametrów, aby usun?? cisz?:

Tutaj mo?esz okre?li? wra?liwy próg dla modu?u, a tak?e minimalny czas trwania cichego sygna?u, po którym rozpocznie si? usuwanie.

Ponowne mapowanie kana?ów

Opcja „Zezwalaj na miksowanie kana?ów” zosta?a rozszerzona o funkcj? zmiany mapowania kana?ów, która pozwala u?ytkownikowi dostosowa? schemat miksowania kana?ów:

Klikaj?c ??cze, mo?esz otworzy? edytor poziomu g?o?no?ci, w którym mo?esz okre?li?, w jaki sposób kana? ?ród?owy wp?ywa na wyniki: Pami?taj, ?e ka?dy kana? ?ród?owy mo?e wp?ywa? na kilka kana?ów wynikowych, podobnie jak ka?dy kana? wynikowy sk?ada si? z kilku kana?ów ?ród?owych o ró?nych wspó?czynnikach wp?ywu.

Je?li szablon nie zostanie okre?lony przez u?ytkownika, odtwarzacz u?yje w?asnego szablonu, wi?c nie trzeba ustawia? szablonów dla wszystkich mo?liwych kombinacji.

Wszystkie zmiany dokonane za pomoc? edytora s? natychmiast stosowane (pod warunkiem, ?e szablon ma zastosowanie do bie??cej ?cie?ki). W ten sposób mo?esz dostosowa? d?wi?k w zale?no?ci od akustyki w czasie rzeczywistym.
Konwerter audio

Z pewno?ci? by?e? w takiej sytuacji, gdy nagle konwertuj?c du?? liczb? plików potrzebowa?e? komputera, a wszystkie jego zasoby by?y zaj?te przez konwerter audio? Ta wersja umo?liwia wstrzymanie procesu konwersji audio:

_
Edytor tagów

Ber?o

Rozszerzony interfejs edytora znaczników zosta? przeprojektowany: u góry znajduj? si? tylko przyciski polece? do pracy z grup? plików, a wszystkie informacje dotycz?ce wybranego pliku s? skoncentrowane w panelu o tej samej nazwie poni?ej:

Oprócz wygody te zmiany pozwalaj? na pionowy uk?ad edytorów, których u?ytkownicy chcieli od d?u?szego czasu:

Przycisk umieszczony przed przyciskiem ustawie? umo?liwia prze??czanie mi?dzy poziomym i pionowym uk?adem edytora.

Wyra?enia w miejscu

W wersji 4.60 wprowadzili?my wyra?enia w miejscu, które mog? by? u?ywane jako warto?? dla pola znacznika, i pozwalaj? na obliczenie warto?ci docelowego pola znacznika na podstawie jednej lub wi?cej warto?ci pól znaczników.

Aby w??czy? funkcj? wyra?e? lokalnych, przejd? do okna dialogowego Opcje zaawansowanego edytora znaczników i w??cz opcj? „zezwalaj wyra?eniom lokalnym na przetwarzanie warto?ci pól znaczników”. Po wykonaniu tej czynno?ci zobaczysz nowy element menu w menu kontekstowym pola znacznika:

Edytor wyra?e? mo?na wywo?a? za pomoc? pozycji w menu kontekstowym pola znacznika lub za pomoc? skrótu.

Wyra?enie nale?y rozpocz?? od znaku „=”, w przeciwnym razie edytor tagów przetworzy go jako zwyk?y tekst.

Przetwarzanie plików wsadowych

Funkcja przetwarzania wsadowego plików zosta?a rozszerzona o dwa nowe polecenia: automatyczne wyszukiwanie i pobieranie ok?adek albumów oraz tekstów piosenek dla wybranych plików. Podobnie jak w przypadku pracy z jednym plikiem, funkcja wyszukiwania opiera si? na pe?nych polach znaczników „user” i „song name”. Wyszukiwanie odbywa si? za pomoc? zainstalowanych wtyczek. (domy?lnie te wtyczki dotycz? Last.fm i Weblyrics).

Tag Auto-Fill

Nowa wersja edytora tagów ma w pe?ni zautomatyzowane wype?nianie tagów dla plików audio za pomoc? us?ug online:


Jak to dzia?a?

Podajesz nazw? u?ytkownika i albumu jako ci?g wyszukiwania, a us?uga zwraca list? znalezionych albumów, aby zobaczy? list? utworów w albumie i oceni? wyniki wyszukiwania, po prostu kliknij ikon? albumu na li?cie. Edytor znaczników automatycznie kojarzy znalezione pliki z plikami wybranymi do edycji. Oczywi?cie mo?esz sam okre?li? powi?zanie: po prostu przeci?gnij nagranie z górnej listy do dolnej za pomoc? myszy. Nast?pnie kliknij „Zastosuj do plików”.

Nale?y pami?ta?, ?e ró?ne bazy danych zawieraj? ró?ne informacje o ?cie?kach albumów. Czasami przydatne mo?e by? pobranie tego samego pliku z kilku us?ug, aby zebra? jak najwi?cej informacji o utworach.

Obecnie obs?ugiwane s? nast?puj?ce us?ugi: Music Brainz, Discogs i Last.fm.

?ród?o: aimp.ru

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android