Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP dla Android v3.00

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Interfejs u?ytkownika

Nowy interfejs u?ytkownika jest g?wn? cech? nowej wersji. W przeciwie?stwie do poprzednich wyda? nie jest to aktualizacja skrki Bliss. Stworzyli?my now? skrk? zgodnie z koncepcj? Material Design 2 jako podstaw? nowego projektu aplikacji, bior?c pod uwag? opinie u?ytkownikw korzystaj?cych z AIMP2.

Poznaj now? skrk? Charm skin!

G?wny ekran

Zgodnie z koncepcj? Material Design 2 wszystkie cz?sto u?ywane elementy s? umieszczane na dolnej kraw?dzi ekranu. Takie podej?cie upraszcza interakcj? z aplikacj? jedn? r?k?.

Teraz ok?adki albumw s? wy?wietlane w specjalnym pude?ku zamiast wype?nia? ca?y obszar ekranu, poniewa? zosta?y zaimplementowane w skrze Bliss. To pude?ko zmienia rozmiar w zale?no?ci od rozmiaru ok?adki albumu i proporcji. Oznacza to, ?e teraz odtwarzacz obs?uguje nie-kwadratowe ok?adki albumw, ktre nie b?d? ju? przycinane przez kraw?dzie ekranu.

Waveform-navigator to jedna z g?wnych funkcji AIMP4 dla Windows, ktra tak lubiana przez u?ytkownikw, zosta?a teraz zaimplementowana w mobilnej wersji odtwarzacza. W bie??cej wersji nawigator fal jest dost?pny tylko dla plikw lokalnych.

Gesty

Teraz obszar ok?adki albumu umo?liwia sterowanie odtwarzaczem za pomoc? gestw:

W tej wersji obszar obs?uguje nast?puj?ce gesty:

Kliknij dwukrotnie po lewej / prawej / grnej i dolnej stronie
Przesu? od lewej do lewej i przesu? od prawej do prawej
Przesu? od gry do gry i przesu? od do?u do do?u
Przesuw pionowy

Mo?esz ustawi? dowoln? akcj? dla ka?dego gestu za pomoc? ustawie? aplikacji.

Poni?ej pola ok?adki albumu znajduje si? pole informacyjne zawieraj?ce informacje o odtwarzanym utworze. Pude?ko obs?uguje rwnie? gesty: przeci?ganie w poziomie pozwala prze??cza? mi?dzy informacjami o utworze a tekstem utworu (pod warunkiem, ?e jest dost?pny).


Lista odtwarzania

Poprawili?my wygl?d ekranu listy odtwarzania:

G?wn? funkcj? jest tutaj panel sterowania odtwarzaniem. Nie musisz ju? prze??cza? si? na ekran g?wny podczas pracy z list? odtwarzania, aby wstrzyma? odtwarzanie lub prze??czy? utwr.

Zgodnie z opiniami u?ytkownikw przeprojektowali?my funkcje grupowania i sortowania:

Po pierwsze, zaktualizowali?my list? wbudowanych szablonw sortowania i grupowania: usun?li?my szablony oparte na jednym polu i dodali?my z?o?one szablony, ktre wykorzystuj? niewiele pl.

Nast?pnie przeprojektowali?my okno dialogowe sortowania, ktre pozwala teraz u?ytkownikom wybiera? kierunek sortowania, sortowa? tylko wewn?trz grup lub losowo zmienia? pozycje listy odtwarzania.

Equalizer


W tej wersji przeprojektowali?my okno dialogowe ustawie? wst?pnych korektora. Teraz pozwala na jednoczesne usuni?cie kilku ustawie? wst?pnych:

Okno dialogowe ustawie?

Zaktualizowali?my rwnie? interfejs u?ytkownika okna dialogowego ustawie?, ktry sk?ada si? wy??cznie z elementw systemu:

Dla ka?dej grupy dodali?my rozszerzony opis, ktry u?atwi nawigacj?. Ponadto okno dialogowe mo?na teraz stylizowa? za pomoc? akcentu i gamma aktualnie u?ywanej skry.

Okno dialogowe dodawania plikw

Wygl?d i funkcjonalno?? okna dodawania plikw zosta?y bardzo zmienione:

Wyst?p

Wszystkie operacje oparte na plikach s? teraz obs?ugiwane w w?tku w tle, aby zwi?kszy? czas reakcji interfejsu u?ytkownika i unikn?? zawieszania si? aplikacji podczas pracy z du?ymi, ale wolnymi kartami SD.

Ekran g?wny

Kolejnym krokiem jest wdro?enie Ekranu g?wnego. Ekran g?wny to folder g?wny, ktry zawiera skrty do kart SD i standardowych folderw.

Skrty

Oprcz skrtw do folderw standardowych mo?esz dodawa? skrty do folderw niestandardowych - po prostu dotknij elementu Przypnij na ekranie g?wnym w menu kontekstowym folderu.

Projekt

Aby u?atwi? nawigacj?, dodali?my r?ne ikony dla standardowych folderw (Pliki do pobrania, Muzyka itp.) Oraz niestandardowe skrty.

Sortowanie

Powy?szy zrzut ekranu pokazuje mo?liwo?? sortowania zawarto?ci wy?wietlanego folderu. W tej wersji mo?esz sortowa? zawarto?? wed?ug nazwy lub daty modyfikacji. Podobnie jak na ekranie listy odtwarzania, tutaj okno sortowania umo?liwia wybr kierunku sortowania.

Magazyny zewn?trzne

W wersji g?wnej mamy rwnie? przeprojektowane ?rodowisko do pracy z systemem plikw, aby obs?ugiwa? zmiany wprowadzone w Androidzie Q. Takie podej?cie umo?liwi?o wdro?enie obs?ugi zewn?trznej pami?ci masowej. Tak wi?c w AIMP3 obs?ugujemy protok? SMB, ktry pozwala odtwarza? muzyk? z folderw wsp?dzielonych na komputerze dzia?aj?cym w systemie operacyjnym Windows. W przysz?o?ci rozszerzymy list? obs?ugiwanych zewn?trznych magazynw.


Uk?ady

Zgodnie z opiniami u?ytkownikw, w tym wydaniu mo?esz r?cznie wybra? uk?ad skrki (na telefon / tablet / komputer samochodowy).

CarPC

Wdro?yli?my specjalny uk?ad na poziomie skrki Uroku dla komputerw CarPC dzia?aj?cych pod kontrol? systemu operacyjnego Android:

G?wnym celem tego uk?adu jest zminimalizowanie czynnikw rozpraszaj?cych interfejs u?ytkownika - tzn. Usun?li?my niepotrzebne elementy, zminimalizowano liczb? ekranw, zwi?kszono rozmiar elementw interfejsu w celu uproszczenia operacji dotykowych i zaimplementowali?my wyszukiwanie ?cie?ek (wystarczy przytrzyma? poprzedni? ?cie?k? / nast?pn? ?cie?ki ).

Uwaga: ten uk?ad jest opcjonalny, inne skrki mog? go nie obs?ugiwa?. W takim przypadku odtwarzacz u?ywa uk?adu telefonu do orientacji ekranu poziomego.


Tryb nocny


Zgodnie ze ?wiatowymi trendami w naszej aplikacji dodali?my obs?ug? trybu nocnego. Teraz mo?esz okre?li? motyw skry dla trybu nocnego, je?li motyw nie jest ustawiony - tryb nocny jest niedost?pny.

Interwa? nocny jest obliczany przez system operacyjny Android na podstawie Twojej lokalizacji, bie??cej strefy czasowej oraz daty i godziny. Pami?taj, ?e je?li gracz nie ma uprawnie? dost?pu do Twojej lokalizacji, tryb nocny dzia?a, ale mniej dok?adnie.

* * *

Kiedy?

Planujemy rozpocz?? testy beta na pocz?tku wrze?nia.

Obs?ugiwane wersje

Pocz?wszy od AIMP v3.0, minimalne wymagania dla wersji systemu operacyjnego Android to Android KitKat - v4.4.

Czy mo?na uzyska? poprzedni? skrk??

Skrka Bliss zostanie dostarczona z AIMP3, mo?esz j? wybra? w ustawieniach aplikacji.

?rd?o: aimp.ru

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android