BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.1x

Drukuj

AIMP v3.10 Build 1074 (24.08.2012)

* Cz?ste: Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

- Naprawiono: Audio Converter usuwa kropki z nazwy pliku

- Naprawiono: autoname do playlisty oblicza nieprawid?owo, je?li nazwa folderu zawiera symbol kropki

- Naprawiono: odtwarzacz zawiesza si? na próbie odczytu tagów niektórych plików w formacie APE

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

 

AIMP v3.10 Build 1072 (07.08.2012)

* Cz?ste: Pliki j?zykowe zosta?y uaktualnione

* Silnik d?wi?ku: algorytm zaawansowanej obróbki kana?ów zosta? poprawiony

* Silnik skóry: Zgodno?? skórek z AIMP2 zosta?a poprawiona

Pliki * Wtyczki: szybko?? renderowania wizualizacji zosta?a zwi?kszona

Pliki * Wtyczki: Zgodno?? z Last.fm. Client v2 zosta?a poprawiona

- Naprawiono: Audio Converter ignoruje prze??czniki wiersza polecenia

- Naprawiono: Audio Converter zg?asza wyj?tek, je?li "przenie?? produkcj? do ..." Opcja jest aktywna i ?cie?ka docelowa jest pusta

- Naprawiono: Audio Converter zwi?ksza tempo dwukrotnie podczas kodowania do formatu MP3 Mono

- Naprawiono: Odtwarzacz przeskakuje jeden utwór po usuni?ciu pliku z listy odtwarzania w niektórych przypadkach nie dzia?a poprawnie.

- Naprawiono: Player wznawia odtwarzanie po uruchomieniu nieprawid?owo, je?li poprzednio odtwarzany plik zosta? usuni?ty z listy odtwarzania

- Naprawiono: Odtwarzacz wznawia kolejk? odtwarzania nieprawid?owo, je?li dwie lub wi?cej list odtwarzania ma tak? sam? nazw?

- Naprawiono: Wyszukiwanie przyrostowe nie dzia?a w edytorze znaczników w gatunku menu selektora

- Naprawiono: Biblioteka audio nie sugeruje, aby utworzy? now? grup? w niektórych przypadkach podczas nawigacji przez pola warto?ci

- Naprawiono:% w makrach jest rozwini?ty nieprawid?owo podczas wysy?ania plików z playlisty do katalogu zewn?trznego

- Naprawiono: Drobne b??dy i wady

 

AIMP v3.10 Build 1065 (04.07.2012)

- Naprawiono: Plik jest przenoszony z folderu ?ród?owego do innego zamiast kopiowa? podczas przeci?gania pliku z listy odtwarzania

- Naprawiono: Odtwarzacz przeskakuje jeden utwór po usuni?ciu pliku z listy odtwarzania

- Naprawiono: Niezgodno?? z touchpadem Synaptics

- Naprawiono: Wyszukiwanie przyrostowe nie dzia?a w oknie popup z zak?adek

- Naprawiono: AIMP przepisuje informacje o integracji z rejestru systemu Windows

- Naprawiono: wyj?tek "nie mo?na otworzy? pliku" pojawia si? na kodowaniu wielow?tkowo?ci z pliku w formacie WavPack (+ CUE)

- Naprawiono: Audio Library ignoruje liczby odtworze? dla ka?dego pliku gdy generuje raport na temat ulubionych plików audio

- Naprawiono: wyst?puje przeciek pami?ci podczas pracy z MP3 Encoder

- Naprawiono: Drobne b??dy i wady

 

AIMP v3.10 Build 1061 (29.06.2012)

- Audio Converter: Dodano wy?wietlanie post?pu w przekszta?caniu na pasku tytu?owym

- Ogólne: Aktualizacja lokalizacji

- Player *: Dodano nast?puj?ce nastawy dla korektora: S?uchawki / Reggae / Ska / Techno

- Naprawiono: Audio Converter nieprawid?owo Wybiera cz?stotliwo?? próbkowania docelowej, w niektórych przypadkach

- Naprawiono: Niezgodno?? ze Skype - nie ma prawa opu?ci? plików w tym polu

- Naprawiono: B??dy w oknie korektora w starych buk?akach

- Naprawiono: Drobne b??dy i zaniedbania

 

AIMP v3.10 Build 1051 RC2 (01.06.2012)

Pliki * Ulubione: mo?liwo?? sortowania pozycji w zak?adce mened?era

Pliki * Wtyczki: Ulepszona obs?uga wej?cia-plugins z Winampa

* Silnik skóry: Tekst Draw przyspieszy? dwukrotnie

- Naprawiono: liczba Gracz obcina warto?? ?cie?ki w terenie, je?li jest ona wi?ksza ni? 255

- Naprawiono: W niektórych przypadkach pokrywa ID3v2.4 nieprawid?owo za?adowany

- Naprawiono: "Przejd? w tryb" nie dzia?a w dialogu na wysy?anie plików z listy odtwarzania do innego folderu

- Naprawiono: silnik Skin - fa?szywy krok z suwakiem przewijania bar przy niezmiennej wielko?ci

- Naprawiono: Silnik skóry - Kontrola nie otrzyma? ostro?? w niektórych przypadkach

- Naprawiono: Drobne b??dy i zaniedbania

 

AIMP v3.10 Build 1045 RC1 (21.05.2012)

Pliki * Tagi - wielko?? dope?nienia pomi?dzy znacznikiem i danych audio jest obecnie ograniczony do 100 KB

Pliki* Tagi - Ulepszone algorytmy do obliczania czasu trwania pliku audio w formacie MP3 VBR

- Naprawiono: wyskakuje podczas s?uchania plików z cz?stotliwo?ci? próbkowania wi?ksz? ni? danej cz?stotliwo?ci próbkowania urz?dzenia wyj?ciowego

- Naprawiono: B??dy w zachowaniu i wy?wietlania starych buk?aków

- Naprawiono: B??dne tekst komunikatów o b??dach, które wyst?puj? podczas inicjalizacji urz?dzenia wyj?ciowego

- Naprawiono: okno nie zawsze uwzgl?dniaj? ustawienia animacji korektora

- Naprawiono: odtwarzacz odczytuje tagi poprawnie, rozmiar z czego ponad 1 MB

- Naprawiono: Lista odtwarzania zawiesza si? podczas próby usuni?cia plików z dysku w niektórych przypadkach

- Naprawiono: "wy??czy? przezroczysto??, je?li myszy na oknie" nie dzia?a poprawnie w niektórych przypadkach

- Naprawiono: Drobne b??dy i zaniedbania

 

AIMP v3.10 Build 1040 Beta 3 (08.05.2012)

Pliki * Dekodery: BASS zosta?a zaktualizowana do v2.4.9

* Przetwornik: Blade interfejs biblioteki lame_enc.dll teraz obs?uguje

* Przetwornik: Nadajniki zosta?y przeniesione z "AIMP3 \ plugins", by "Modules \ AIMP3 folderze

* Silnik D?wi?k: Wydajno?? wzros?a

- Naprawiono: "Select Language" dialog - rozwijana lista jest wy?wietlana za oknem

- Naprawiono: Edytor tagów nie zapisuje ok?adki do pliku, je?li plik nie zawiera tagów przed operacj?

- Naprawiono: Rozmiar okna nie zapisuje si?, je?li w "w pasku narz?dzi"

- Naprawiono: przecieki pami?ci w Audio Library

- Naprawiono: "Wy??cz przejrzysto?ci, podczas najechania" funkcja nie dzia?a poprawnie w niektórych przypadkach

- Naprawiono: Lista odtwarzania nie akceptuje plików z innej aplikacji za pomoc? Drag-n-drop

- Naprawiono: Drobne b??dy i wady

 

AIMP v3.10 Build 1034 Beta 2 (28.04.2012)

+ Main ".": D?wi?k biblioteki

+ G?ówne ".": Wspomaganie otwierania wielu plików z wiersza polece?

+ Main ".": Mo?liwo?? przewijania tytu?u na przycisk na pasku zada?

+ Main ".": Mo?liwo?? zmiany ikon programów do skojarze? plików

+ Main ".": Mo?liwo?? globalnej regulacji g?o?no?ci

+ Main ".": Mo?liwo?? wy??czenia komputera po n-tej liczbie utworów

+ Main ".": Nowa wersja d?wi?ku silnika i kodeka ogg

+ Main ".": Nowy styl z programu

+ Main ".": Wsparcie arkuszy CUE

+ Main ".": Mo?liwo?? przegl?dania ok?adk? albumu do bie??cej ?cie?ki

+ Main ".": ASX-Listy wsparcie

"". + Odtwarzania: Szybkie wyszukiwanie

+ Playlist ".": Pliki grupy w li?cie odtwarzania z wybranego programu

+ Playlist ".": Mo?liwo?? dokowania / oddokowa? odtwarzania z g?ównego okna, zmienia? poziomy rozmiar

+ Playlist ".": Mo?liwo?? sortowania listy zak?adek

"". + Playlist: Nowy styl playlisty

+ QuickEditor ".": Mo?liwo?? edycji wielu

Tag Editor + ".": Mo?liwo?? translit / detranslit tagi

+ QuickEditor ".": Mo?liwo?? zapisywania tagów do odtwarzania pliku

+ Tag Editor ".": UTF8 wsparcie dla wszystkich tagów

+ Tag Editor ".": Obs?uga grafiki tagi MP3, WMA

+ Tag Editor ".": RPP tagi support ");>

 

AIMP v3.10 Build 1027 Beta 1 (16.04.2012)

+ Ogólnie: wygl?d skóry domy?lnej zosta? od?wie?ony

+ Razem: Zaktualizowane Raportowanie b??dów systemu Windows

+ Razem: W?asne skórki s? teraz przechowywane w programie konfiguracyjnym

+ Audio Converter: Narz?dzie "Audio Converter" wraca z odtwarzaczem

+ Audio Converter: Dodano wielow?tkowe kodowanie

+ Audio Converter: Wsparcie kodowania APE, FLAC, OGG, WAV, WV, WMA i MP3 (je?li jest zainstalowany kodek)

+ Audio Converter: Zaktualizowany projekt

+ Lista odtwarzania: teraz listy s? zawsze przechowywane w programie konfiguracyjnym

+ Lista odtwarzania: teraz listy odtwarzania nie s? usuwane z dysku podczas zamykania karty

+ Playlist: Dodano dialogowe listy odtwarzania zarz?dzania

+ Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? pó?-sync listy odtwarzania z wybranego folderu / listy odtwarzania

+ Lista odtwarzania: Dodano mo?liwo?? ?adowania wielu list odtwarzania za pomoc? Drag-n-drop

+ Playlist: Dodano mo?liwo?? pracy z grupami za pomoc? klawiatury

+ Playlist: W g?ównym menu dodano "ocen?"

+ Plugins: Sprawdzanie aktualizacji wtyczek - Dodano mo?liwo?? pobrania i zainstalowania pó?-automatycznej aktualizacji

Silnik Skóra +: silnik oddzielony od funkcjonalnej cz??ci programu - mo?liwo?? rozszerzona

+ Audio Library: mo?liwo?? wyboru domy?lnego odtwarzacza - AIMP lub wbudowanej biblioteki muzycznej

+ Audio Library: listy pami?ci przeniesione do kierownika, listy graczy

+ Audio Library: Usuni?to mo?liwo?? dost?pu do katalogu stacji radiowych online

+ Audio Library: Usuni?to mo?liwo?? dost?pu do serwera Flash Media

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android