AIMP 3.5x
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.5x

Drukuj

AIMP v3.55 Build 1355 (14.07.2014)

Naprawiono: Skra silnika - b??d wyst?puje w niektrych przypadkach, gdy prbuje oddokowa? mini odtwarzacz od kraw?dzi ekranu za pomoc? metody przeci?gnij i upu??

Naprawiono: Skra silnika - nowa nazwa listy odtwarzania nie jest aktualizowana w elemencie skry PlaylistBox

Naprawiono: Skra silnika - resetuje ustawienia skry s? po ponownym uruchomieniu aplikacji

Naprawiono: Lista odtwarzania - artyku? z adresu URL nie mo?e zosta? wys?any do innej listy odtwarzania za pomoc? menu kontekstowego

Poprawiono: Listy mened?era - mo?liwo?? ustawienia nieobs?ugiwany plik obrazu za pomoc? pre-operacji przeci?gnij i upu??

Poprawiono: Sound Engine b??dnie identyfikuje list? obs?ugiwanych formatw dla niektrych typw urz?dze?

Poprawiono: Wsplna - pliki z Eksploratora Windows nie zosta?y dodane do listy na pocz?tku stosowania

Poprawiono: Wsplna - aplikacja zawiesza w niektrych przypadkach, gdy prbuje doda? uszkodzonych plikw w formacie OGGPoprawiono:

Wsplna - taca ikona miga podczas uruchamiania programu

Biblioteka audio: element "Dodaj do listy odtwarzania AIMP w" menu zosta?o dodane do menu kontekstowego dla grupowania drzewo

AIMP v3.55 Build 1350 (16.06.2014)

Naprawiono: drobne b??dy.

Naprawiono: Wtyczki - informacja miga na wy?wietlaczu, je?li zosta? ukryty przez klikni?cie myszy.

Poprawiono: Tag Editor - plik w formacie FLAC nie mog? by? odczytywane przez odtwarzacz

Poprawiono: Tag Editor - ok?adki albumw z tagiem ID3v2.4 nie mog? by? odczytywane w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - plik usu? dialogowe potwierdzenia nie przywrci? ostro?? po zamkni?ciu

Poprawiono: Silnik d?wi?ku - resetuje ustawienia wyj?ciowe w niektrych urz?dzeniach po otwarciu okna Opcje

Poprawiono: Wsplna - gracz jest zminimalizowany do zasobnika zamiast paska zada? w niektrych przypadkach

Poprawiono: Wsplna - taca ikona miga podczas uruchamiania programu


Tag Editor: Wsparcie dla nieangloj?zycznych adresw URL - URL b?d? automatycznie konwertowane do formatu Punycode i odwrotnie.

Silnik d?wi?ku: Asystent zgodno?ci z pulpitu zdalnego zosta?a poprawiona (dla interfejsu WASAPI)

Silnik d?wi?ku: radio przechwytywania - arkusz CUE jest teraz zapisane na twardym dysku po ka?dym utowrze.

Silnik d?wi?ku: przechwytywania Radio - maksymalne op?nienie startu nowego rekordu toru zosta? zwi?kszony do 30 sekund.

Silnik d?wi?ku: Opcje dialogowe - lista obs?ugiwanych formatw jest wype?niana teraz na ??danie, a nie w oknie dialogowym Opcje inicjalizacji

AIMP v3.55 Build 1345 (26.03.2014)

Naprawiono: Skra silnika - b??dy w inicjalizacji warto?ci domy?lnej dla programu podczas uruchomienia.

Naprawiono: Skra silnika - zachowanie okna potomnego jest uszkodzone po zamkni?ciu okna za pomoc? Alt + F4.

Naprawiono: Skra silnika - warto?? nieruchomo?ci PeakSegmentation nie jest brane pod uwag?.

Naprawiono: Lista odtwarzania - odtwarzanie ostro?? i s? reseted kursor po synchronizacji z preimage.

Naprawiono: Odtwarzacz - domy?lny folder przechwytywania internetowych stacji radiowych jest przechowywany w pliku konfiguracyjnym.

Naprawiono: Odtwarzacz - okno QFj nie pojawia si? po raz pierwszy w niektrych przypadkach.

Naprawiono: Wtyczki - Budzik - kolejny list? odtwarzania rozpocznie si? odtwarzanie, je?li wybrane listy odtwarzania nigdy nie zosta?a w??czona po ponownym uruchomieniu programu.

Poprawiono: efekty d?wi?kowe - Opcje mieszania stosuje si? nieprawid?owo.

Poprawiono: d?wi?k silnika - zadrapania mo?na us?ysze? na niektrych plikach audio.

Poprawiono: Silnik d?wi?ku - Program czasami zawiesza si? podczas odtwarzania.

Poprawiono: d?wi?k silnika - ASIO - kilka b??dw z wznawianiem odtwarzania na niektrych urz?dzeniach


Skra Silnik: Dodana mo?liwo?? zmiany rozmiaru

Odtwarzacz: Zgodno?? z us?ug? Zaycev.fm zosta?a poprawiona

Ustawienia korektora Dialog: Wyszukiwanie przyrostowe zosta?o dodane

Ustawienia korektora Dialog: alfabetycznie sortowania presetw jest teraz domy?ln? opcj?.


AIMP v3.55 Build 1332 (31.01.2014)

* Menad?er DSP : Dodano mo?liwo?? w??czenia/wy??czenia wszystkich ustawie? mieszania.

* Odtwarzacz :"Wstaw " opcja teraz stawia utwr na pocz?tek kolejki odtwarzania

- Naprawiono:"Wy?lij do" - wybrany szablon jest ignorowany , je?li plik nie ma znacznikw

- Naprawiono: Wtyczki - Compact Disk audio - cache nie jest aktualizowany , w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Wtyczki - Compact Disk audio - Informacje o utworze ma b??dne kodowanie , je?li informacje zosta?y odebrane z CDDB

- Naprawiono: Odtwarzacz -plik usu? dialogowe potwierdzeniaostro?? nie powrci do poprzedniego okna po zamkni?ciu

- Naprawiono: Tag Editor - ID3v2 - ostatnia warto?? jest brana pod uwag? w " komentarzu " , " gatunek " , "link" pola zamiast najpierw , jak w przypadku innych kategorii

- Naprawiono: Tag Editor - funkcje autotag nie dzia?a poprawnie

- Naprawiono : Audio Library -aplikacja zawiesza si? podczas prby , aby przenie?? plik za pomoc? metody przeci?gnij i upu?? , je?li folder docelowy zawiera ju? plik o takiej samej nazwie

- Kilka drobnych b??dw


AIMP v3.55 Build 1332 (21.12.2013)

- Naprawiono: Lista odtwarzania - w niektrych przypadkach brak zdolno?ci upuszczania plikw na ko?cu listy odtwarzania

- Naprawiono: Tag Editor - teksty warto?? pola zosta?a zmniejszona do pierwszej linii


AIMP v3.55 Build 1331 (20.12.2013)

* Silnik d?wi?ku: WASAPI Exclusive - Dodano wsparcie dla wyj?cia push i trybw zdarze?

* DSP-Manager: normalizacja g?o?no?ci - wsp?czynnik skali jest teraz wy?wietlany w formacie "% dB /% x"

* Tag Editor: parsowanie String w AutoTag na podstawie nazwy pliku jest teraz aktywne

* Wycofane: Fixed - niedok?adna nawigacja w pliku podczas odtwarzania, je?li jest w formacie MP3

- Naprawiono: Audio Converter - b??d wyst?puje podczas prby zakodowania pliku do formatu OGG z jako?ci ni?szych ni? 4

- Naprawiono: Zak?adki mened?era - pozycja kursora w tabeli resetuje do zera po usuni?ciu rekordu

- Naprawiono: Skra silnika - pocz?tkowa wielko?? pojemnika oblicza niepoprawnie w niektrych uk?adach

- Naprawiono: Skra silnika - hit-test oblicza niepoprawnie w niektrych przypadkach

- Poprawiono kilka drobnych b??dw

AIMP v3.55 Build 1324 (15.11.2013)

* D?wi?k silnika: funkcja normalizacji zosta?a przywrcona, algorytm zosta? poprawiony

- Naprawiono: d?wi?k silnika - aplikacja zawiesza si? podczas zmiany pozycji odtwarzania za pomoc? k?ka myszy

- Naprawiono: d?wi?k silnika - muzyka skacze na torze w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Stanowisko wsplne - okna s? przesuni?te na wysoko?ci paska zada? po restarcie je?li pasek zada? znajduje si? na grnej kraw?dzi ekranu

- Naprawiono: Wyszukiwanie zaawansowane - kliknij za pomoc? ?rodkowego przycisku myszy

- Ma?e b??dy zosta?y naprawione

AIMP v3.55 Build 1320 (04.11.2013)

* Zak?adki: dodano mo?liwo?? sortowania rzeczy przez klikni?cie na kolumnie tabeli

- Naprawiono: Wymie? dialogowe potwierdzenia - "Zamie? wszystko" i "Pomi? wszystkie" przyciski nie dzia?aj?

- Naprawiono: Sound Engine - j?kanie wyst?puje na pocz?tku odtwarzania w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Sound Engine - aplikacja zawiesza si? podczas odtwarzania pliku z okresu mniej ni? 1 sekunda, lub gdy tryb "powtrz" jest aktywny

- Naprawiono: Sound Engine - program nie zagra w 20-30 ms piosenki

- Naprawiono: Program - plik w formacie CUE obci??a w niektrych przypadkach nieprawid?owo

- Drobne b??dy zosta?y naprawione

AIMP v3.55 Build 1312 RC 2 (15.10.2013)

* D?wi?k silnika: w??czenie / wy??czenie efektw s? teraz bardziej p?ynnie przetworzone

* Zaawansowane wyszukiwanie:menu "Po?o?enie pliku" zosta?o dodane

* Zaawansowane wyszukiwanie: Dodana mo?liwo?? dodawania plikw do kolejki poprzez klikni?cie ?rodkowym przyciskiem myszy

- Naprawiono: Player - UI Program czasami zawiesza si? podczas odtwarzania utworw

- Naprawiono: Player - obs?uga toru prze??czania przetwarza z ma?ym op?nieniem

- Naprawiono: Listy odtwarzania - kilka dodatkowych slotw celu DROP to wyst?puje podczas przenoszenia plikw z listy odtwarzania za pomoc? myszy

- Naprawiono: Silnik skry - drobne b??dy zosta?y naprawione

- Drobne b??dy zosta?y naprawione

AIMP v3.55 Build 1307 RC (07.10.2013)

* Silnik d?wi?ku : System Cache zosta? poprawiony - latency zosta?a zmniejszona

* Przejd? do Czasu : Dodana mo?liwo?? podzia?u minuty i sekundy symbolem przestrzeni

* Instrukcja obs?ugi: Dodano mo?liwo?? wyszukiwania

* Tagi : zwi?kszenie powtrka s? teraz obs?ugiwane dla formatu Musepack v8

- Naprawiono : Silnik d?wi?ku -b??d wyst?puje podczas prze??czania utworw w niektrych przypadkach

- Naprawiono : Silnik d?wi?ku - Informacja o pr?dko?ci transmisji danych w sekcji metadanych s? ignorowane

- Naprawiono : Silnik d?wi?ku -mieszanie koniec ci?? efekt utworu, je?li czas efekt jest mniej ni? sekund?

- Naprawiono: Player - Lokalne klawiszy nie dzia?a, je?li tryb pe?nego ekranu jest aktywna wizualizacja

- Naprawiono: Player - Awarie ko?cz?ce je?li jeden z DSP- plugin jest aktywny

- Naprawiono: Player - Nomo?liwo?? ustawienia klawiszy multimedialnych w lokalnych klawiszy

- Naprawiono: Player -zawarto?? arkusza CUE jest nieprawid?owo za?adowany , czy ?adowa? go jako playlisty

- Naprawiono : Playlist - ustawienia s? ignorowane Wheel Mouse

- Naprawiono: Playlist - nie Poziom powi?kszenia zapisany na restart

- Naprawiono: Listy odtwarzania - kilka dodatkowych slotw celu DROP to wyst?puje podczas przenoszenia plikw z listy odtwarzania za pomoc? myszy

- Naprawiono: Silnik skry - Drobne b??dy zosta?y poprawione

- Naprawiono: Listy odtwarzania Zarz?dzanie - Wybr zosta? przywrcony niepoprawnie po listy odtwarzania usuni?cia

AIMP v3.55 Build 1298 Beta (12.09.2013)

+ Cz?sto: Dodano zdolno?? do poruszania linki poprzez drag-n-drop z przegl?darki internetowej do listy odtwarzania lub "Dodaj link" dialog

+ Bookmarks: Dodana mo?liwo?? dodawania listy do zak?adek

+ Zak?adki: "Mened?er zak?adek" dialog - szybkie wyszukiwanie zosta? dodany

+ Zak?adki: "Mened?er zak?adki" Dialog - u?yteczno?? zosta?a poprawiona

Sound Engine +: Anticlipping

+ Sound Engine: Dodana mo?liwo?? dostosowania pr?dko?ci / resamplingu jako??

+ Sound Engine: Dodana mo?liwo?? korzystania ditheringu zmniejszenie g??bi bitowej

+ Sound Engine: biblioteka SoXR jest teraz u?ywany do ponownego prbkowania

Sound Engine +: Moc zosta?a zwi?kszona

* Wycofanie: Silnik skry - Rozmiary okien teraz regulowana automatycznie po zmianie rozdzielczo?ci ekranu

* Wtyczki: "Radiostacja Internet Katalog" wtyczki zosta?y usuni?te, mo?na uzyska? dost?p do katalogw za pomoc? przegl?darki internetowej

Gracz *: Zanikanie ustawienia mieszania i krzy? zosta? przeniesiony do dialogu DSP Manager,

Gracz *: ustawienie mieszania Krzy? zosta? rozszerzony

- Naprawiono: Sound Engine - Program zawiesza si? podczas inicjalizacji bufora pami?ci podr?cznej, je?li proces System nie mo?e przydzieli? ??dany rozmiar pami?ci

- Naprawiono: Player - okno zostanie przywrcone stanowisko niepoprawnie, je?li zosta? do??czony do kraw?dzi ekranu poprzez przeci?gnij i upu??

- Naprawiono: Player - Dane z ID3v2 zosta?a zast?piona danymi z ID3v1 w niektrych przypadkach, nawet je?li kodowanie jest inne

- Naprawiono: Player - ?rashes na prbie aktywacji wtyczki DSP

- Naprawiono: Player - custom informacje o stacji radiowej jest stracone, gdy odtwarzanie zaczyna

- Naprawiono: Player - Nie ma informacji o bitrate jest wy?wietlany w przypadku niektrych plikw w formacie MP4

- Naprawiono: Edytor Tag - Plik nie mo?e zosta? usuni?ty fizycznie je?li gra? w mini-odtwarzacz edytora tagw

- Naprawiono: Ma?e kolejne b??dy

AIMP v3.51 Build 1288 (07.08.2013)

* Sound Engine: Dekoder zosta? zaktualizowany

* D?wi?k silnika: System Cache zosta? poprawiony - u?ycie procesora zosta?o zmniejszone

* Listy odtwarzania: algorytm auto nazwa zosta?a poprawiona

* Tag Editor: post?p bie??cej operacji jest teraz wy?wietlany na przycisku paska zada?

* Silnik skry: Rozmiary okien teraz regulowana automatycznie po zmianie rozdzielczo?ci ekranu

- Naprawiono: Common - Ctrl + Page Up / Ctrl + Page Down klawiszy nie dzia?a w mniejszych okienku.

- Naprawiono: Common - B??dy w niektrych lokalizacjach

- Naprawiono: Common - Format parser linia nie przetwarza "\" zestaw symboli poprawnie

- Naprawiono: Sound Engine - Utwory z d?ugich nazw nie mog? by? odtwarzane w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Sound Engine - Nie Mo?liwo?? odtwarzania plikw pauzy, je?li znajduje si? na serwerze zdalnym

- Naprawiono: Sound Engine - Program ulega awarii podczas procesu przechwytywania radia, je?li odtwarzane utwr ma niepoprawne symbole w jednym z pl tag

- Naprawiono: Plik Zapisz Dialogue - No zast?pi? potwierdzenie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Ludzie Dialog Folder - Ctrl + / Ctrl + d? klawiszy nie dzia?a

- Naprawiono: Listy odtwarzania - Usuwanie zniszczonej grupy - rozwi? grup?, ktra jest umieszczona poni?ej

- Naprawiono: Listy odtwarzania - w "'default' Zapisz list? odtwarzania" opcja ignoruje po zamkni?ciu listy odtwarzania kart?

- Naprawiono: Silnik skry - mo?liwo?? zmiany rozmiaru okna jest zablokowany po skrze zmian do drugiego bez wsparcia maksymalizacji je?eli okno jest zmaksymalizowane

- Naprawiono: Silnik skry - Converter ignoruje specjalne ustawienia dla All-In-One

- Naprawiono: Pandemic skry AIO - Nie przeci?ga okna odtwarzacza

- Naprawiono: Audio Converter - Bugs z wyboru w menu "Ustawienia" dialogu WMA Encoder

- Naprawiono: Audio Converter - Bugs z wyboru w menu "Ustawienia OGG Vorbis Encoder" dialogu

- Naprawiono: Edytor Tag - Nieprawid?owa kolejno?? plikw w "wyniku analizy" dialogu

- Naprawiono: Edytor Tag - tag M4A brakuje na li?cie Tagi dla grupy usuwanie / zastosowanie warto?ci pola znacznikw

- Naprawiono: Edytor Tag nie rozpoznaje plikw, ktre znajduj? si? w bibliotekach Windows

- Naprawiono: Biblioteka audio nie podejmuje wst?pnej oceny sprawy podczas dodawania pliku do bazy danych

- Naprawiono: Biblioteka audio wy?wietla b??dne dane w raporcie

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Build 1277 (19.06.2013)

- Naprawiono: Common - Niektre b??dy w lokalizacjach

- Naprawiono: Common - program nie mo?e by? powi?zany z niektrymi typami plikw

- Naprawiono: Common - "Wszystkie s?owa z liter?" funkcji zmiany kapitalizacji ca?ego wyrazu na wielkie litery w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Playlist - odtwarzacz nie potrafi doda? pliku do listy odtwarzania poniewa? jest za d?ugi

- Naprawiono: Edytor Tag - Automatyczne wype?nianie funkcji tagw nie dzia?a

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Build 1270 RC 2 (04.06.2013)

* Odtwarzacz: komenda Hot key dla "w??czenie / wy??czenie korektora"

* Odtwarzacz: Nowy mechanizm skojarze? plikw - teraz wykorzystujemy rozwi?zania zalecane przez Microsoft

Odtwarzacz *: Stanowisko "Advanced Search" okna teraz przechowywane jest w pliku konfiguracyjnym

* Biblioteka audio: Nowy algorytm obliczania oceny - Ocena jest teraz zale?na od czasu

- Naprawiono: Sound Engine - Ha?as s?ycha? podczas odtwarzania pliku z wysok? cz?stotliwo?ci? prbkowania

- Naprawiono: Odtwarzacz - "zawiesi? globalnych klawiszy" opcja nie dzia?a

- Naprawiono: Odtwarzacz - zak?adki nie mog? by? zapisane w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Odtwarzacz - Queue Manager nie zapisuje kolejno?? plikw po zamkni?ciu odtwarzacza

- Naprawiono: Edytor Tag - Gatunek z listy predefiniowanych gatunkw nie zapisuje poprawnie do formatu M4A

- Naprawiono: Silnik skry - nie ma wyboru dla korupcji pakietu skry

- Naprawiono: Silnik skry - b??d wyst?puje w niektrych przypadkach, gdy prbuje za?adowa? skry, ktra nie zawiera czcionek osadzonych

- Naprawiono: Silnik skry - Warto?? nieruchomo?ci ClipChildren jest ignorowana przy obliczaniu hitTest

- Naprawiono: Silnik skry - stanowisko rwnorz?dne w pojemnikach o ograniczonych rozmiarach oblicza je nieprawid?owo

- Naprawiono: D?wi?k Library - Focused plik znika z widocznego obszaru po sortowaniu

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Bulid 1259 RC 1 (05/08/2013)

* Cz?sto: Wyszukiwanie ok?adki teraz przetwarza podfoldery "ok" i "SCAN"

* Cz?sto: szybko?? ?adowania aplikacji zosta?a zwi?kszona

- Naprawiono: Common - odtwarzacz ignoruje "songwriter" pole w arkuszu CUE

- Naprawiono: Audio Converter nie zapisuje informacji o ReplayGain do albumu do arkusza CUE

- Naprawiono: Edytor Tag - "pomi? ten plik" opcja nie dzia?a w oknie dialogowym "Zmie? nazw?"

- Naprawiono: Silnik skry - pozycja przypi?ty oknie oblicza nieprawid?owo, je?li okno jest zadokowane do g?wnego okna

- Naprawiono: Silnik skry - stanowisko rwnorz?dne pojemnikw oblicza nieprawid?owo w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Silnik skry - b??dy w funkcji formatowania czasu

- Naprawiono: Silnik skry - elementy umieszczone na ukrytym pojemniku s? nadal widoczne w niektrych przypadkach

- Naprawiono: QFI - kliknij prezentacj? ok?adek otwiera tymczasow? kopi? obrazu zamiast orygina?u

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Build 1253 Beta 4 (19.04.2013)

- Naprawiono: Player - b??dy z prze??cznikami czytania wiersza polece?

- Naprawiono: Player - ustawie? skrtw nie s? zapisywane w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Playlist - b??d wyst?puje podczas prby wykonania "Nowe wyszukiwanie plikw" okno dialogowe

- Naprawiono: Playlist - odtwarzacz nie potrafi doda? pliku do listy odtwarzania za poniewa? jest za d?ugi

- Naprawiono: Silnik skry - kursor myszy nie jest przeliczany w pe?nym zakresie w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Silnik skry - drobne b??dy z dostawcami

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Build 1247 Beta 3 (10.04.2013)

+ Cz?sto: Dodano wsparciepanning gesture for listbox like controls

- Naprawiono: Instalator uruchamia aplikacj? jako administrator

- Naprawiono: Przegl?darka Radia Internetowego - b??d wyst?puje podczas zamykania okna podczas operacji pobierania

- Naprawiono: Scheduler - b??dy w stosowaniu listy jako melodii budzika

- Naprawiono: Player nie mo?e odtworzy? muzyki poprawnie w niektrych przypadkach - tylko prbki s? odtwarzane

- Naprawiono: Player - hot list klawisze nie pracuj? poprawnie po usuni?ciu skrtu klawiatury

- Naprawiono: Player - b??d wyst?puje podczas prby uruchomienia odtwarzania p?yt CD Audio z menu autorun

- Naprawiono: Player - b??d wyst?puje podczas prby, aby przenie?? plik z zak?adek okienko do zewn?trznej aplikacji poprzez przeci?gnij i upu??

- Naprawiono: Playlist - nazwa pliku na li?cie odtwarzania jest obci?ta w niektrych przypadkach

- Naprawiono: Silnik skry - b??d wyst?puje podczas prby oddokuj tacy kontrol? od kraw?dzi ekranu

- Naprawiono: Skra silnika - widoczno?? pojemniki nie zapisuje do pliku konfiguracyjnego

- Naprawiono: D?wi?k biblioteka - b??d wyst?puje podczas prby usuni?cia pliku grywalne

- Naprawiono: D?wi?k biblioteka - dane nie od?wie?aj? si? po usuni?ciu operacji

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.50 Build 1237 Beta 2 (08.03.2013)

- Naprawiono: Edytor Tag zapisuje nieprawdziwe informacje o wielko?ci tagw ID3v2

AIMP v3.50 Build 1224 Beta 1 (31.01.2013)

+ Wydajno?? wzros?a

+ Player nie obs?uguje plikw konfiguracyjnych z AIMP2

+ Dodano obs?ug? d?ugich ?cie?ek (wi?cej ni? 260 znakw), tylko dla systemw Windows Vista i nowsze

+ Oglne: Ustawienia w oknie dialogowym Opcje zosta?y zgrupowane

+ Dodano mo?liwo?? dzielenia plikw na rozdzia?y (OGG, OPS, M4A i M4B s? obs?ugiwane)

+ D?wi?k: Dodano wsparcie dla formatu i32v24

+ D?wi?k: Teraz odtwarzacz ma osobne ustawienia dla przechodzenie w r?cznych i automatycznych trybw prze??czania

+ D?wi?k Equalizer zosta? poprawiony - teraz wszystkie cz?stotliwo?ci s? przetwarzane pomi?dzy suwakami

+ Silnik skry: Potencjalne mo?liwo?ci s? rozszerzone

+ Silnik skry: mo?liwo?? wy??czenia animacji widma

+ Silnik skry: zdolno?? do dokowania okna do grnej i dolnej kraw?dzi ekranu

+ Player: Skrt dla "danych Prze?aduj od wst?pnego obrazu" polecenia zosta? dodany

+ Player: Hotkeys za wykonanie "Mened?er zak?adek" i "Equalizer" dialogi zosta? dodany

+ Player: Hotkeys dla znaku ustawionego do plikw odtwarzanych / wybrany zosta? dodany

Player +: Potwierdzenie dla korektora usu? operacji zadanej zosta? dodany

+ Player: Ustawienia korektora zosta?a dodana do okna Mened?er DSP

+ Player: Dodano Drag-n-Drop wsparcie mened?era zak?adek

+ Player: kolejka odtwarzania losowego jest obecnie przechowywany w zamkni?ciu aplikacji

Player +: Zarz?dzanie odtwarzania - dodano mo?liwo?? przegl?dania zawarto?ci zamkni?tej listy (z mo?liwo?ci? wyszukiwania)

+ Audio Converter: Skrt dla procesu konwersji startowym zosta? dodany

+ Audio Converter: Dodano mo?liwo?? zapisywania struktur? ?cie?ki w trakcie procesu konwersji

+ Audio Converter: Encoder OPUS zosta? dodany

+ CoverArt Downloader: Buforowanie pobranych plikw do bie??cej sesji pracy

+ CoverArt Downloader: Kliknij na zdj?cie, otwiera si? go w zewn?trznej aplikacji

+ Scheduler: Budzik - dodano mo?liwo?? wykonywania dzia?a? po zadanym okresie czasu

+ Scheduler: Budzik - dodano mo?liwo?? ustawienia odtwarzania jako dzwonek budzika

+ Edytor Tag: "Rozmiar pliku" kolumna zosta?a dodana

+ Tag Editor: Dodano mo?liwo?? zmiany rozmiaru okna "Edytor Presets" dialog

+ Tag Editor: Zmiana nazwy plikw - dodano mo?liwo?? zamiany / usun?? wybrane znaki

+ Tag Editor: Zmiana nazwy plikw - dwustronne transliteracja zosta? dodany (rosyjski - angielski)

+ Tag Editor: Zmiana nazwy plikw - nowy projekt

+ Tag Editor: Dodano wsparcie "BPM", "Hrabia Disc" i "Wydawca" pola tag

Tag Editor +: Dodano obs?ug? formatu znacznikw OPUS

+ Tag Editor: Dodano mo?liwo?? obliczenia BPM (zasilany SoundTouch Library)

+ Audio Library: pr?dko?? odczytu Mark zosta? zwi?kszony o 10 razy

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? wy?wietlania rating zamiast znaku, je?eli znak nie jest ustawiony

+ Audio Library: Dodano mo?liwo??, aby wy??czy? automatyczne przej?cie do nast?pnego utworu podczas odtwarzania

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? wysy?ania plikw do playlisty

+ Audio Library: "BPM", "Kompozytor", "Wydawca" i "Format pliku" kolumny zosta? dodany

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? dodawania plikw do bazy danych poprzez przeci?gnij i upu??

+ Audio Library: Dodano specjalne menu kontekstowe dla komrek "etykiety" kolumny

+ Audio Library: Hotkey do sterowania odtwarzaniem zosta? dodany

+ Audio Library: Nowy projekt "Mened?er Etykiety" dialog

+ Sterowanie: W?asne menu kontekstowym - dodano mo?liwo?? przewijania za pomoc? k?ka myszy pozycje

+ Sterowanie: W?asne menu kontekstowym - automatyczne przewijanie do wybranej pozycji w menu kontekstowym

+ Niestandardowe Sterowanie: Teraz mo?esz prze??cza? si? mi?dzy kartami za pomoc? Ctrl + Tab i Ctrl + Shift + Tab / Ctrl + PageUp i Ctrl + PageDown skrty

+ Custom Controls: ScrollBar - Dodano mo?liwo??, aby przej?? do pozycji pod kursorem myszy za pomoc? myszy z wci?ni?tym klawiszem Shift

+ Niestandardowe Sterowanie: ListView i TreeView - per-pixel przewijania zosta? dodany

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android