Historia wersji AIMP dla Andorid
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Historia wersji AIMP dla Andorid

Drukuj

AIMP dla systemu Android v2.71, wersja 551 (24.05.2018)

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Cz?sto: Kilka optymalizacji dla przetwarzania wielow?tkowego

Gracz: dodano mo?liwo?? wy??czenia trybu "Wysoki priorytet procesora"

Playlista: dodano opcj? "listy autosort listy odtwarzania"

Naprawiono: problemy z przychodz?cych raportw o awariach


AIMP dla Androida v2.70, build 547 (15.05.2018)

Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

Naprawiono: Player - problem zwi?zany z przetwarzaniem plikw .nomedia

Naprawiono: Lista odtwarzania - listy odtwarzania znikaj? z mened?era listy odtwarzania po zamkni?ciu twardej aplikacji

Naprawiono: Lista odtwarzania - problemy z preimages dla inteligentnych list odtwarzania


AIMP dla Androida v2.70, build 542 (01.05.2018)

Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

Domy?lna skrka: mo?liwo?? wyboru klasycznego widoku korektora

Naprawiono: Player - nie wznawia odtwarzania po przywrceniu sta?ej ostro?ci audio (regresja)

Naprawiono: Lista odtwarzania - wyj?tek IllegalArgumentException wyst?puje podczas prby udost?pnienia pliku umieszczonego w ?cie?ce innej ni? domy?lna ?cie?ka sdcard


AIMP dla Androida v2.70, build 540 (27.04.2018)

Naprawiono: Widgety - gracz nie mo?e startowa? z wid?etu na Androidzie Oreo (regresja)

Naprawiono: Widgety - problemy z wy?wietlaniem wid?etu w obszarze powiadomie? za pomoc? Androida Oreo (regresja)

Naprawiono: okno dialogowe informacji o pliku - w oknie dialogowym adresw URL (regresja) nie s? wy?wietlane ?adne informacje

Naprawiono: Lista odtwarzania - zbyt d?ugie usuwanie plikw fizycznych

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.70, build 538 (25.04.2018)

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla systemu Android v2.70 RC 2, wersja 535 (22.04.2018)

Biblioteki innych firm zosta?y zaktualizowane

Naprawiono: Android Auto - sterowanie muzyk? nie dzia?a, dopki ?cie?ka nie zacz??a si? od aplikacji r?cznie

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - aplikacja zawiesza si? czasami podczas prze??czania do nast?pnego utworu

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla systemu Android v2.70 RC 2, wersja 529 (12.04.2018)

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Okno dialogowe dodawania plikw: foldery zawieraj?ce plik .nomedia s? teraz przetwarzane jako ukryte


Naprawiono: Informacje o pliku - do odtwarzania pliku nie s? wy?wietlane s?owa (regresja)

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla systemu Android v2.70 RC, wersja 527 (04.04.2018)

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - aplikacja zawiesza si? czasami podczas prze??czania do nast?pnego utworu (regresja)

Naprawiono: Okno informacji o pliku - wy?wietlane s? niepoprawne informacje dla pliku z arkusza CUE

Naprawiono: Lista odtwarzania - aplikacja ulega awarii, je?li liczba argumentw w funkcji jest inna ni? wymagana

Naprawiono: Lista odtwarzania - importowana lista odtwarzania nie zosta?a zapisana w pami?ci wewn?trznej, je?li nie ma ?adnych zmian (regresja)


AIMP dla systemu Android v2.70 RC, wersja 526 (01.04.2018)

Informacje o pliku: prawdziwy typ zawarto?ci jest teraz wy?wietlany do odtwarzania strumienia radia internetowego

Zablokuj ekran: dodano mo?liwo?? ukrycia ok?adki albumu z ekranu blokady

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.70 Beta, wersja 522 (24.03.2018)

Naprawiono: Widgety - d?wi?k powiadomienia jest odtwarzany, gdy zawarto?? widgetu w obszarze powiadomie? zosta?a zaktualizowana (regresja)

Naprawiono: Znaczniki - APEv2 - pole znacznika Rok zosta?o zignorowane


AIMP dla Androida v2.70 Beta, build 521 (19.03.2018)

Naprawiono: Cz?sto - czarne t?o jest wy?wietlane na ekranie blokady, je?li brakuje ok?adki albumu z odtwarzanym plikiem

Naprawiono: Player - cross-fading dzia?a niepoprawnie dla ?cie?ek, ktre dziel? si? przez arkusz CUE w trybie odtwarzania losowego

Naprawiono: Player - aplikacja zawiesza si? podczas prze??czania mi?dzy utworami w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - kilka b??dw w kontrolerze inteligentnych list odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - nie mo?na ponownie dodawa? utworw, ktre zosta?y usuni?te z listy odtwarzania, je?li zosta?y spliited przez arkusz CUE

Naprawiono: Tagi - MP4 / M4A - ok?adki albumw nie mo?na odczyta? z tagw plikw, je?li plik zawiera kilka strumieni, a strumie? audio nie jest pierwszy


AIMP dla Androida v2.70 Beta, build 514 (27.02.2018)

Cz?sto: Android Auto - obs?uga polece? g?osowych

Cz?sto: Poprawiono algorytm wykrywania kodowania tekstu Ansi

Silnik d?wi?ku: metoda wyj?ciowa AudioTrack jest teraz domy?lnie u?ywana, je?li aplikacja dzia?a na systemie Android 6 lub nowszym

File Adding Dialog: mo?liwo?? wy?wietlania ukrytych folderw

Lista odtwarzania: legenda zosta?a dodana do okna edycji szablonu

Lista odtwarzania: linia drugorz?dna staje si? teraz niewidoczna, je?li szablon nie zosta? dla niej zdefiniowany

Lista odtwarzania: mo?liwo?? ukrycia kolumny z numerem ?cie?ki

Naprawiono: Lista odtwarzania - gest przesuwania do od?wie?ania uruchamia kilka rwnoczesnych w?tkw, aby zaktualizowa? zawarto?? listy odtwarzania

Naprawiono: Player - niepoprawne odczytywanie informacji o odtwarzaniu z plikw OPUS

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.70 Beta, kompilacja 507 (28.01.2018)

Lista odtwarzania: mo?liwo?? grupowania elementw listy odtwarzania wed?ug roku

Sound Engine: Replay Gain - teraz mo?esz zdefiniowa? oddzielny przedwzmacniacz dla warto?ci z tagw i analizy "w locie"

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - aplikacja zawiesza si? czasami podczas prze??czania do nast?pnego utworu

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - Wzmocnij ponownie - pocz?tek ?cie?ki jest zbyt cichy, je?li w??czona jest opcja "analiza w locie"

Naprawiono: Lista odtwarzania - wizualne b??dy pojawiaj?ce si? podczas sortowania zak?adek na li?cie odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - puste linie s? wy?wietlane na li?cie odtwarzania, podczas gdy gracz ?aduje znaczniki w w?tku t?a

Naprawiono: Znaczniki - MP4 / M4A - pola numeru ?cie?ki i znacznika gatunku s? niepoprawnie wczytywane z tagw plikw


AIMP dla Androida v2.70 Beta, kompilacja 505 (13.01.2018)

Cz?sto: obs?uga Androida Auto

Cz?sto: obs?uga skrtw Androida

Sound Engine: dodano normalizacj? g?o?no?ci poprzez wzmocnienie odtwarzania

Sound Engine: dodano funkcj? cross-fade

Silnik d?wi?ku: korektor zosta? rozszerzony do 29 pasm (skra powinna obs?ugiwa? t? funkcj?)

Lista odtwarzania: mo?liwo?? r?cznego sortowania kart playlisty

Lista odtwarzania: mo?liwo?? dostosowywania linii formatuj?cych dla wpisw na li?cie odtwarzania

Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania listy odtwarzania wed?ug roku

Motywy: mo?liwo?? zmiany odcienia kompozycji


AIMP dla Androida v2.60, kompilacja 440 (28.01.2018)

Naprawiono: Silnik d?wi?ku - aplikacja zawiesza si? czasami podczas prze??czania do nast?pnego utworu


AIMP dla Androida v2.60, kompilacja 438 (17.12.2017)

Naprawiono: Smart-Playlists - lista odtwarzania przesta?a by? inteligentn? list? odtwarzania po kilku zapisach

Naprawiono: Lista odtwarzania - automatyczna zak?adka nie jest tworzona dla odtwarzanej listy odtwarzania po zamkni?ciu aplikacji


AIMP dla Androida v2.60, kompilacja 435 (17.11.2017)

Plik Dodawanie okna dialogowego: foldery rozpoczynaj?ce si? od "." nie s? ju? wy?wietlane na li?cie

Naprawiono drobne problemy i usterki


AIMP dla Androida v2.60, kompilacja 434 (31.10.2017)

Naprawiono drobne problemy i usterki


AIMP dla Androida v2.60, kompilacja 431 (25.10.2017)

Widget: mo?liwo?? wy??czenia du?ego widoku widgetu w obszarze powiadomie?

Naprawiono: odtwarzacz - polecenie "share" nie dzia?a pod Androidem Nougat lub nowszym


AIMP dla Androida v2.60, build 430 (24.10.2017)

Biblioteki i lokalizacje osb trzecich zosta?y zaktualizowane

Naprawiono drobne problemy i usterki


AIMP dla Androida v2.60 RC 2, build 429 (17.10.2017)

Naprawiono: Okno dialogowe dodawania plikw - niektre urz?dzenia USB nie by?y wymienione w menu "Karty SD"

Naprawiono: Widgety - s?aba jako?? obrazu ok?adki albumu w widgecie wy?wietlanym w obszarze powiadomie?

Naprawiono: Playlist - zdefiniowane przez u?ytkownika meta dane dla stacji radiowej na playli?cie s? resetowane po rozpocz?ciu odtwarzania

Naprawiono: ma?e problemy i usterki


AIMP dla systemu Android v2.60 RC, wersja 425 (23.09.2017)

Naprawiono: Widgety - tekst ma zbyt ma?y rozmiar w du?ym wid?ecie w obszarze powiadomie? na niektrych urz?dzeniach

Naprawiono: Player - nie mo?na odtwarza? linkw HTTPS na niektrych urz?dzeniach

Ma?e b??dy i usterki zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.60 Beta 3, kompilacja 420 (13.09.2017)

Naprawiono: Widgety - widget w obszarze powiadomie? nie ma t?a w niektrych oprogramowaniach

Naprawiono: Player - odtwarzanie nie przeskakuje automatycznie do nast?pnej ?cie?ki w niektrych przypadkach (regresja)

Naprawiono: Lista odtwarzania - b??d, ktry wyst?pi? po gestu "przeci?gnij, aby od?wie?y?" na niektrych inteligentnych listach odtwarzania

Ma?e b??dy zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.60 Beta 3, kompilacja 418 (09.09.2017)

Naprawiono: Widgety - widget w powiadomieniu nie ma glifw przycisku, je?li aplikacja dzia?a pod kontrol? systemu Android 4.x

Naprawiono: Player - aplikacja ulega awarii podczas prze??czania mi?dzy ?cie?kami przy u?yciu metody wyj?ciowej AudioTrack, je?li pauza mi?dzy ?cie?kami jest ustawiona na warto?? niezerow?

Naprawiono: Lista odtwarzania - plikw z pami?ci wewn?trznej nie mo?na fizycznie usun??

Naprawiono: Lista odtwarzania - awarie aplikacji w niektrych przypadkach podczas od?wie?ania zawarto?ci inteligentnej listy odtwarzania


AIMP dla Androida v2.60 Beta 3, kompilacja 416 (06.09.2017)

Silnik d?wi?ku: mo?liwo?? wyboru typu metody wyj?cia - AudioTrack lub OpenSL

Naprawiono: cz?sto - polecenie "ustaw jako dzwonek" nie dzia?a, je?li aplikacja dzia?a w systemie Android 5 (regresja)

Naprawiono: Widgety - ulepszono obs?ug? stylw systemu dla widgetw w obszarze powiadomie?

Naprawiono: Lista odtwarzania - numeracja bezwzgl?dna dzia?a z b??dnie zwini?tymi grupami

Naprawiono: Lista odtwarzania - okno dialogowe Dodawanie pliku - indeks pierwszego widocznego elementu na li?cie resetuje si? do zera po fizycznym usuni?ciu pliku

Naprawiono: Lista odtwarzania - fizycznie usuni?ty plik nadal widoczny dla Eksploratora Windows (tylko na urz?dzeniach Xiaomi)

Naprawiono ma?e problemy, ktre mo?na znale?? w skrze silnika


AIMP dla Androida v2.60 Beta 2, build 412 (21.08.2017)

Wid?ety: dodano du?y widok widgetu w obszarze powiadomie? (dla Androida 5 lub nowszego)

Naprawiono: cz?sto - polecenie "ustaw jako dzwonek" nie dzia?a, je?li aplikacja dzia?a pod systemem Android 7 lub nowszym

Naprawiono: Widgety - informacja o utworze nie by?a aktualizowana po przej?ciu do nast?pnej / poprzedniej ?cie?ki, je?li odtwarzacz jest zatrzymany

Naprawiono: Player - b??d "E0" pojawia si? przy rozpocz?ciu odtwarzania nast?pnego utworu, je?li zmieniono cz?stotliwo?? prbkowania wyj?cia

Naprawiono: Player - fokus przeskakuje do nast?pnego utworu, nawet je?li opcja "Przejd? do nast?pnej ?cie?ki automatycznie" jest wy??czona

Naprawiono: Lista odtwarzania - informacje o zdalnych plikach nie by?y aktualizowane po rozpocz?ciu odtwarzania

Ma?e b??dy zosta?y naprawione


AIMP dla Androida v2.60 Beta, build 410 (08.08.2017)

Oglne: dodano obs?ug? Androida O.

Oglne: Urz?dzenia z procesorami ARMv6 nie s? ju? obs?ugiwane

Silnik d?wi?ku: zdolno?? do zmiany zachowania przy stracie fokusa d?wi?kowego

Sound Engine: mo?liwo?? wyboru wyj?ciowej cz?stotliwo?ci prbkowania

Silnik d?wi?ku: Poprawiono algorytm korektora

Gracz: "przeskok o 5 sekund z powrotem do startu, je?li odtwarzanie zosta?o wstrzymane na wi?cej ni? 15 sekund" zosta? dodany

Player: obs?uga wbudowanych dekoderw OS

Gracz: wsparcie dla formatu pliku WebM i jego potomkw

Gracz: dodano opcj? "Przywr? odtwarzanie dla ka?dej playlisty"

Gracz: dodano okno dialogowe "Przejd? do czasu"

Gracz: mo?liwo?? prze??czania ?cie?ek za pomoc? przyciskw g?o?no?ci

Gracz: mo?liwo?? udost?pniania plikw

Player: obs?uga skalowania interfejsu u?ytkownika

Lista odtwarzania: mo?liwo?? wy??czenia numerowania od ko?ca do ko?ca

Lista odtwarzania: obs?uga automatycznie generowanych nazw

Lista odtwarzania: obs?uga inteligentnych list odtwarzania na podstawie folderw

Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania wed?ug tytu?w

Motywy: widget w obszarze powiadomie? obs?uguje teraz style systemowe

Tematy: rozszerzone s? potencjalne umiej?tno?ci

Zestaw s?uchawkowy: mo?liwo?? ustawienia polecenia po przytrzymaniu przycisku

Zestaw s?uchawkowy: nowe polecenia: "przewi? do przodu", "przewi? do ty?u" i "rozpocznij od pocz?tku"

Zestaw s?uchawkowy: przytrzymanie przyciskw sprz?towych "nast?pna ?cie?ka" / "poprzednia ?cie?ka" powoduje teraz przewini?cie ?cie?ki


AIMP dla Androida v2.50, build 340 (25.06.2017)

Dodano lokalizacj? uzbeck? i niemieck?

Naprawiono: Player - nie mo?na otworzy? w AIMP linkw do radia internetowego z aplikacji zewn?trznych

Naprawiono: Gracz - Brak AIMP na li?cie "otwrz z" dla formatu pliku M3U8

Naprawiono: Lista odtwarzania - "sortowanie wed?ug folderu" dzia?a nieprawid?owo w niektrych przypadkach

Naprawiono: Motywy - okno dialogowe selektora liczb nie jest w pe?ni oskrowane


AIMP dla Androida v2.50, kompilacja 338 (07.05.2017)

Cz?sto: dodano katalo?sk? lokalizacj?

Naprawiono: Player - podwjne dotkni?cie przycisku pauzy wy?wietlanego na ekranie blokady prze??cza do nast?pnego utworu

Naprawiono: Player - w niektrych przypadkach wyst?pi? b??d podczas otwierania pliku ze standardowego Eksploratora plikw, ktry prowadzi do awarii aplikacji


AIMP dla Androida v2.50, kompilacja 336 (09.04.2017)

Naprawiono: zestaw s?uchawkowy - odtwarzacz nie reaguje na podwjne / potrjne klikni?cia

Naprawiono: Player - op?nienia d?wi?ku wyst?powa?y podczas odtwarzania na niektrych urz?dzeniach


AIMP dla Androida v2.50, kompilacja 335 (06.04.2017)

Lokalizacje zosta?y zaktualizowane

Motywy: Okno dialogowe Informacje o pliku zosta?o dostosowane do urz?dze? z ma?ym ekranem

Pakiet Motywy: motyw zapewnia teraz domy?lne kolory wid?etw pulpitu

Naprawiono: cz?sto - wyst?pi? b??d podczas przywracania aplikacji, je?li okno dialogowe ustawie? zosta?o wy?wietlone przed zawieszeniem

Naprawiono: Player - op?nienia d?wi?ku wyst?powa?y podczas odtwarzania na niektrych urz?dzeniach Xiaomi

Naprawiono: Player - automatyczne ponowne po??czenie z internetow? stacj? radiow?, gdy po??czenie jest stracone, nie dzia?a (regresja)

Naprawiono: Player - algorytm wykrywania kodowania dzia?a nieprawid?owo dla cytowanych s?w


AIMP dla Androida v2.50, kompilacja 332 (14.02.2017)

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Naprawiono: Player - odtwarzanie mog?o si? zatrzyma? spontanicznie, je?li po??czenie Bluetooth jest aktywne


AIMP dla Androida v2.50, wersja 330 (05.02.2017)

Cz?sto: dodano lokalizacj? hiszpa?sk?, francusk? i portugalsk?

Wid?ety: dodano przycisk konfiguratora uruchamiania

Naprawiono: Gracz - albumy z odtwarzanego folderu s? ignorowane przez gracza (regresja)

Naprawiono: Playlist - sortowanie uwzgl?dnia wielko?? liter

Naprawiono kilka drobnych b??dw


AIMP dla Androida v2.50, kompilacja 328 (30.01.2017)

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Cz?sto: zaktualizowano biblioteki innych firm

Odtwarzacz: poprawiono kompatybilno?? ze s?uchawkami bluetooth


AIMP dla Androida v2.50 Beta, wersja 325 (18.01.2017)

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Naprawiono: Lista odtwarzania - niepoprawny import kolejno?ci odtwarzania podczas importowania niektrych plikw list odtwarzania

Naprawiono kilka drobnych b??dw


AIMP dla Androida v2.50 Beta, wersja 323 (06.01.2017)

Cz?sto: obs?uga protoko?u "content: //" podczas otwierania plikw z obszaru powiadomie? lub aplikacji zewn?trznych

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Naprawiono: Cz?sto - "Metoda porwnania narusza oglny kontrakt!" wyj?tek pojawiaj?cy si? podczas sortowania plikw na li?cie odtwarzania lub dodawania plikw

Naprawiono: Gracz - w niektrych przypadkach ?redni bitrate oblicza si? niepoprawnie

Naprawiono: Player - s?owa, ktre przechowywane w zdefiniowanym przez u?ytkownika polu tagu ID3v2 nie mog? by? wy?wietlane

Naprawiono: Odtwarzacz - stan zapisany nieprawid?owo w niektrych przypadkach

Naprawiono: Okno dialogowe dodawania plikw - podczas przeskakiwania do poziomu za pomoc? gestw pojawia si? b??d

Naprawiono: Motywy - naprawiono drobne problemy w skrze silnika


AIMP dla Androida v2.50 Beta, wersja 319 (21.12.2016)

Player: Dodano obs?ug? HTTP Live Streaming

Cz?sto: zaktualizowano lokalizacje

Motywy: mo?liwo?? okre?lenia niestandardowego obrazu "bez ok?adki"

Motywy: mo?liwo?? dostosowania koloru akcentu

Zak?adki: do menu kontekstowego dodano polecenia "Usu?" i "Wyczy??"

Naprawiono: Wsplne - Ustawienia Okno dialogowe nie dzia?a, gdy dzia?a pod Androidem v4.1

Naprawiono: Cz?sto - motywy nie mog? by? stosowane do menu kontekstowych i okien dialogowych alertw

Naprawiono: Okno informacji o pliku - warto?? pola "rozmiar" nie uwzgl?dnia rozmiaru znacznikw

Naprawiono: Lista odtwarzania - ci?g wyszukiwania znika po obrceniu ekranu

Naprawiono kilka drobnych b??dw


AIMP dla Androida v2.50 Beta, wersja 315 (20.11.2016)

Zaktualizowano lokalizacje

Naprawiono: cz?sto - wyj?tek java.lang.ClassCastException w UstawieniachAktywno??

Naprawiono: cz?sto - wyj?tek java.lang.IndexOutOfBoundsException w SkinnedPlaylistItem

Naprawiono: Okno dialogowe Informacje o pliku - ok?adki albumw, ktre zosta?y osadzone w pliku nie by?y wy?wietlane

Naprawiono: Odtwarzacz - podczas po??czenia przychodz?cego rozpoczyna si? odtwarzanie po??czenia zestawu s?uchawkowego

Naprawiono: gracz - nast?pne / poprzednie przyciski niektrych zestaww s?uchawkowych nie zosta?y rozpoznane przez odtwarzacz


AIMP dla Androida v2.50 Beta, wersja 312 (05.11.2016)

Oglne: obs?uga niestandardowych motyww

Player: automatyczne ponowne po??czenie z internetow? stacj? radiow? po utracie po??czenia

Player: okno dialogowe z rozszerzonymi informacjami o odtwarzanym pliku

Gracz: dodano opcj? "automatycznie przeskakuj do nast?pnej ?cie?ki"

Gracz: dodano obs?ug? zak?adek

Player: dodano kolejk? odtwarzania niestandardowego

Gracz: mo?liwo?? dostosowania pr?dko?ci odtwarzania

Lista odtwarzania: mo?liwo?? zwijania grup

Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania utworw wed?ug numeru utworu / daty dodania / rozmiaru / czasu trwania pliku

Lista odtwarzania: tryb usuwania - mo?liwo?? wyboru wszystkich utworw w grupie poprzez klikni?cie nag?wka grupy

Wid?ety: mo?liwo?? dostosowania wygl?du i krycia dla ka?dego wid?etu

Zestaw s?uchawkowy: wsparcie dla potrjnego klikni?cia

Zestaw s?uchawkowy: mo?liwo?? okre?lenia polecenia dla pojedynczego / podwjnego / potrjnego klikni?cia

Scheduler: budzik zosta? usuni?ty


AIMP dla systemu Android v2.71, wersja 555 (05.06.2018)

Naprawiono: Lista odtwarzania - problemy z preimages dla inteligentnych list odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - aplikacja nie podnosi praw dost?pu podczas eksportowania listy odtwarzania (regresja)

Naprawiono: problemy z przychodz?cych raportw o awariach


AIMP dla Androida v2.00, Build 288 (09.10.2016)

Cz?sto: kompatybilno?? z systemem Android Nugat

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Cz?sto: SD-karty algorytm wykrywania zosta?a udoskonalona

Poprawiono: wyj?tek java.lang.ClassCastException na ViewPager.onRestoreInstanceState

AIMP dla Androida v2.00, Build 286 (17.07.2016)

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Kilka drobnych b??dw zosta?y ustalone

AIMP dla Androida v2.00, Build 285 (07.05.2016)

Poprawiono: - Dialogi wej?ciowe - Wsplny tekst ze schowka mo?na wklei? z formatowaniem

Poprawiono: Common - aplikacja nie wykryje sdcard na "/ Przechowywanie / ext_card" lub "/ Przechowywanie / emulowane / 0" ?cie?ki

Naprawiono: Player - niektre rysy mo?na us?ysze? podczas odtwarzania na niektrych urz?dzeniach

Poprawiono: Playlist - pliki zawsze dodawana do odtwarzania playlist zamiast aktywnego odtwarzania na niektrych urz?dzeniach

Poprawiono: lista odtwarzania - odtwarzanie playlist staj? si? aktywne po obrceniu ekranu

AIMP dla Androida v2.00, Build 282 (02.6.2016)

Cz?sto: Portugalski brazylijski-lokalizacja zosta?a dodana

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Gracz: zdolno?? do wykrywania optymalnej cz?stotliwo?ci prbkowania i rozmiar bufora dla wyj?cia audio

Gracz: Algorytm korektor zosta? poprawiony

Poprawiono: Playlist - sortowanie wed?ug daty modyfikacji

AIMP dla Androida v2.00, Build 279 (26.04.2016)

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Widgety: dodatkowe informacje o utworze zosta? dodany do widgetu 4x2

Naprawiono: odtwarzacz - niektre ustawienia resetuje do ustawie? po ponownym uruchomieniu aplikacji (regresji)

AIMP dla Androida v2.00, Build 277 (17.04.2016)

Gracz: zdolno?? do zmiany User-Agent

Poprawiono: Playlist - opis stacji radia internetowego jest wy?wietlany zamiast nazwy

Poprawiono: Playlist - aplikacja zawiesza si? podczas ?adowania listy odtwarzania lub dodawanie plikw w niektrych przypadkach (regresji)

Poprawiono: Playlist - wyst?pi? b??d podczas zapisywania listy odtwarzania, je?li nazwa zawiera niedozwolone znaki

Ma?e b??dy zosta?y ustalone


AIMP dla Androida v2.00, Build 275 (4.04.2016)

Poprawiono: Dialog Dodawanie plikw - awarie aplikacji podczas prby dodania folderu z du?ej liczby plikw

Naprawiono: Player - odtwarzanie nie przeskoczy? do nast?pnego utworu, je?li wy?wietlacz urz?dzenia jest wy??czony i "pauzy mi?dzy utworami" opcja jest u?ywana

Poprawiono: Playlist - zawarto?? aktywnych uderzenia odtwarzania w niektrych przypadkach

AIMP dla Androida v2.00, Build 273 (29.03.2016)

Cz?sto: litewski i Serbski (cyrylica) lokalizacja zosta?y dodane

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Korektor: zakres zosta? rozszerzony do +/- 15 dB

Korektor: suwaki dla 31 Hz i 63 zespo?w, ktre zosta?y dodane

Poprawiono: Common - nie mo?na wybra? j?zyk holenderski

Naprawiono: odtwarzacz - w "playlista jest pusta" b??d wyst?puje po klikni?ciu przycisku "Play" po jasne i dodawania nowych plikw do odtwarzania playlisty

Naprawiono: Player - nie aktualizuje radiowej nazw? stacji na li?cie odtwarzania w niektrych przypadkach

Poprawiono: Korektor ekranu - zysk edycji suwak nie pojawia si? na ekranie w orientacji poziomej

AIMP dla Androida v2.00, Build 268 (02.2.2016)

Widgety: 4x1 i 4x2 widgety obs?uguj? teraz do poziomego zmiany rozmiaru (w gry)

Poprawiono: Common - kilka wyj?tkw w aplikacji rdzenia je?li MANAGE_DOCUMENTS i uprawnienia READ_PHONE_STATE nie s? przyznawane

Poprawiono: Common - aplikacja nie wykryje sdcard na "/ Removable / MicroSD /" ?cie?ce

Naprawiono: Player - awarie aplikacji podczas parsowania metadanych z niektrych internetowych radiostacji.

Poprawiono: Harmonogram - odtwarzanie zatrzymuje si? po ka?dym torze, je?li zostanie wybrany "na ko?cu listy odtwarzania" Opcje

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP dla Androida v2.00, Build 263 (28.12.2015)

Dialog pliku: lista kart SD zosta? dodany

Wspln? cech?: "Kodowanie ANSI tagw" opcja zosta?a dodana

Naprawiono: Player - brak Ok?adka albumu na ekranie blokady (regresji)

Naprawiono: Player - b??dna kolejno?? elementw menu w menu kontekstowym pliku odtwarzanie

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP dla Androida v2.00, zbudowa? 260 (22.12.2015)

UI: Ciemna skra Bliss zosta? dodany

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP dla Androida v2.00, Build 257 (15.12.2015)

Cz?sto: App teraz monit o podniesienie uprawnie? dost?pu do zapisu danych do folderu na karcie SD (je?li nie ma wystarczaj?cych uprawnie? domy?lnie)

Naprawiono: Player - odtwarzanie automatycznie zatrzymuje si? po wy?wietleniu powiadomienia z d?wi?kiem

Naprawiono: Player - niektre rysy mo?na us?ysze? podczas odtwarzania na niektrych urz?dzeniach

pojawiaj? si? zak?cenia na niektrych plikw po zasi?gni?ciu - Gracz - tracker muzyka: Fixed

AIMP dla Androida v2.00 RC 3, Build 252 (30.11.2015)

Naprawiono: Widgety - tre?? widget nie wy?wietla si? na ekranie blokady, je?li "Ukryj wra?liwe tre?ci powiadomienia" jest w??czona w ustawieniach systemu

Naprawiono: Player - warto?? bilansowa resetuje do warto?ci domy?lnych podczas zamykania aplikacji.

Naprawiono: Player - opcja "stand by na listy odtwarzania ko?cu" nie dzia?a (regresji)

Naprawiono: Player - odtwarzanie zatrzymuje si? automatycznie, gdy powtarzaj jeden utwr po kilku iteracjach

Naprawiono: Player - odtwarzacz przywraca stan nieprawid?owo, je?li odtwarzanie zosta?o zatrzymane podczas zamykania aplikacji

AIMP dla Androida v2.00 RC 2, Build 248 (13.11.2015)

Gracz b?dzie wstrzyma? odtwarzanie, je?li "ostro?? d?wi?ku" jest stracone

Skra: pozycja pasek wyszukiwania zosta? zmieniony

Naprawiono: Wsplna - b??d wyst?puje, gdy zawieszenie stosowania

Naprawiono: Wsplna - niektre lokalizacja nie nieprawid?owych plikw ?rd?owych

Naprawiono: Player - odtwarzanie nie zawieszone na rozmowy przez Skype czy WhatsApp aplikacji

Naprawiono: Player nie podzieli? plik audio z arkusza CUE podczas otwierania go z mened?era plikw

Naprawiono: Lista odtwarzania - "Wy?lij do" polecenia nie zajmuje pozycj? wycinek pod uwag? przy sprawdzanie istnienia pliku w docelowej listy odtwarzania.

Naprawiono: Widget - widgety przestaje dzia?a? po usun?? jedn? z nich

Naprawiono: Last.fm - utwory z internetowych stacji radiowych nie mo?na zescrobblowanych przez niektrych klientw

Naprawiono: Last.fm - aplikacja nie wysy?a komend? "stop" przed wyj?ciem Scrobbling

AIMP dla Androida v2.00 RC 1, Build 245 (30.10.2015)

Harmonogram: zdolno??, anulowania dzia?ania timera u?pienia z obszaru powiadomie?

Last.fm: Zgodno?? z oficjalnymklientem Last.fm zosta? poprawiony

Naprawiono: Wsplna - aplikacja zostanie ponownie uruchomiony, je?li staraj? si? zamkn?? go za pomoc? widgetu w obszarze powiadomie?, gdy okno jest aktywne harmonogramu

Naprawiono: Player - opcja "zapisz stan" jest ignorowana

Naprawiono: odtwarzacz przestaje gra? spontanicznie w niektrych przypadkach

Naprawiono: Player - zawsze wznawia odtwarzanie pierwszej listy odtwarzania, bez wzgl?du na ktrym playlista gra? przed zamkni?ciem aplikacji

Naprawiono: Player - kursor przeskakuje, gdy odtwarzanie utworu wyko?czenie ostatniego utworu w Arkuszu CUE

Naprawiono: Lista odtwarzania - odtworzy? utwr nie zaznaczony na li?cie przebojw w niektrych przypadkach

Naprawiono: playlist - aplikacja zatrzymuje ?adowanie informacji na temat odtwarzania utworw, je?li zosta?a zmieniona, gdy informacje s? loading

Naprawiono: playlist - aplikacja nie obs?uguje listy odtwarzania z v1.02

AIMP for Android v2.00 Build 239 Beta 4 (06.10.2015)

Gracz: gracz sprawdza teraz ok?adk? albumu w "Covers" podkatalogu

Naprawiono: Common - ustawienia w cz??ci interfejsu u?ytkownika, a us?uga mo?e by? r?ne w niektrych przypadkach

Naprawiono: Odtwarzacz - aplikacja czasami wywala po odtworzeniu ostatniego utworu z listy odtwarzania

Naprawiono: Odtwarzacz - Status gracza oblicza niepoprawnie w niektrych przypadkach

Naprawiono: odtwarzacz - odgrywa niewielk? cz??? poprzedniego utworu, je?li u?ytkownik prze??czy si? na inny tor, gdy gracz jest wstrzymane

Naprawiono: odtwarzacz - nie ma informacji o odtwarzanych utworw w g?wnym ekranie, je?li utwr jest w formacie M4A

Naprawiono: odtwarzacz - informacje o odtwarzanych utworw nie jest od?wie?ane podczas gry zestaw z arkusza CUE

Naprawiono: Lista odtwarzania - dodawanie plikw - odtwarzania plikw nie zosta? zignorowany podczas dodawania folder

Naprawiono: Lista odtwarzania - plikw CUE w kodowania UTF-8, ale bez obci??e? BOM nieprawid?owo

Naprawiono: Lista odtwarzania - aplikacja dzia?a niepoprawnie po prbie za?adowania uszkodzone pliki z listy odtwarzania

AIMP for Android v2.00 Build 235 Beta 3 (20.09.2015)

Gracz: umiej?tno?? d? mix plik audio na mono

Gracz: d? mix stereo jest teraz obs?ugiwane dla wielokana?owych plikw audio

Lista odtwarzania: Umiej?tno?? odwrci? kolejno?? elementw

Naprawiono: Player - pozycja odtwarzania jest usuwane, je?li w pobli?u aplikacja dwa razy z rz?du

Naprawiono: Lista odtwarzania - odtworzy? utwr nie zaznaczony na li?cie przebojw w niektrych przypadkach

Naprawiono: Harmonogram - ma?e b??dy s? sta?e

Naprawiono: UI - wielko?? menu g?wnego oblicza nieprawid?owo

Naprawiono: UI - okno dialogowe Zapisz list? odtwarzania - bezu?yteczny uk?ad okna w orientacji poziomej

Naprawiono: UI - okno dialogowe Zapisz list? odtwarzania - b??d wyst?puje, gdy prbujesz zmieni? folder docelowy

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP dla Androida v2.00 Build 230 Beta 2 (31.08.2015r)

Lista odtwarzania: Eksport - umiej?tno?? wybra? folder docelowy

Lista odtwarzania: "wy?lij do innej listy odtwarzania" polecenie zosta?o dodane do menu kontekstowego wybranego pliku

Lista odtwarzania: wyszukiwarka teraz bierze nazw? pliku pod uwag?

Naprawiono: Wsplna - opcja "preload utworw" wy??cza si? automatycznie w niektrych przypadkach

Naprawiono: Wsplne - suwaki przestaje reagowa? na dotkni?cie, czy przenie?? si? na palec z powierzchni suwaka

Naprawiono: Widgety - widget z obszaru powiadomie? ma t?o na niektrych urz?dzeniach

Naprawiono: Player - warto?? z pola roku jest wy?wietlana zamiast tytu?u, je?li plik zawiera tylko tag ID3v1

Naprawiono: Player - brak d?wi?ku po skoku do nast?pnego utworu podczas s?uchania utworw z arkusza CUE

Naprawiono: Lista odtwarzania - tory wy?wietlaczy bez tytu?w w niektrych przypadkach po za?adowaniu arkusza CUE jako listy odtwarzania

Naprawiono: Lista odtwarzania - Playlist zwoje na ko?cu listy po zako?czeniu utworu z drugiej listy odtwarzania

Znane b??dy, ktre prowadzi do awarii aplikacji zosta?y ustalone

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

AIMP dla Android v2.00 Beta 1 Build 224 (08.08.2015)

Cz?sto: nowy projekt aplikacji

Cz?sto: dodane wsparcie sprz?towe przycisk wyszukiwania

Widget: widget o rozmiarze 4x2 zosta? dodany

Widget: 4x4 widget w rozmiarze zosta? dodany (z umiej?tno?ci wielko?ci)

Plik Dodawanie Dialog: zdolno??, aby przej?? do folderu nadrz?dnego poprzez gest machni?cia do prawej

DVD: Mo?liwo?? wy??czenia integracji z ekranu blokady systemu

DVD: mo?liwo?? ustawienia utwr jako dzwonek (obs?ugiwane s? nast?puj?ce formaty: MP3, FLAC, AAC, WAV, OPUS, OGG, M4A, MP4)

DVD: menu kompatybilnych plikach z ostatnio u?ywanych polece? zosta? dodany

DVD: wsparcie radia internetowego zosta? dodany

DVD: suwak balansu zosta? dodany

DVD: d?ugie kliknij na "przerwie" lub "" prosz? rozpocz?? odtwarzanie teraz zatrzymuje odtwarzanie

Lista odtwarzania: mo?liwo?? sortowania listy podczas grupowania (opcjonalnie)

Aplikacja prze??cza si? z trybu kasowania do normy po usuni?ciu ostatniego utworu z listy odtwarzania: Playlist

Lista odtwarzania: tagi dla wszystkich utworw s? teraz przeczyta? w w?tku t?a

Lista odtwarzania: grupowanie wed?ug folderw - tylko nazwa folderu rodzic wy?wietlania teraz w nag?wku grupy

Lista odtwarzania: wsparcie wielu listy zosta? dodany

Lista odtwarzania: Tryb grupa obecna jest teraz zaznaczony w menu kontekstowym

Lista odtwarzania: d?ugie kliknij na przycisk "szukaj" jest teraz skupi? si? na li?cie odtwarzania aktualnego utworu

Harmonogram: Wy??cznik czasowy i budzik zosta?y wprowadzone

Equalizer: wszystkie funkcje zosta?y przeniesione do osobnego okna

Equalizer: warto?? pr?du regulowanego suwaka jest teraz wy?wietlany

AIMP for Android v1.02 Build 174 (03.06.2015)

DVD: zosta?o dodane wsparcie dla formatw TTA DSD (DFF / DSDIFF)

Cz?sto: Dodano j?zyki japo?ski,kazachsta?ski

Cz?sto: biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane do najnowszych wersji

AIMP for Android v1.01 Build 171 (27.02.2015)

Dodano : J?zyk Czeski, Indonezyjski i s?owe?ski

Odtwarzacz: Zgodno?? z aplikacji Last.fm Scrobbler Simple

Odtwarzacz: Zgodno?? z SmartWatch Pebble

Odtwarzacz: wsparcie dla plikw w kodowaniu ANSI CUE

Naprawiono: Player - OGG - pole coverart nie brane pod uwag? podczas czytania tagw

Naprawiono: Skra - informacja o czasie trwania utworu nie jest w pe?ni wy?wietlona, je?li czas trwania wynosi wi?cej ni? 1 godzina

AIMP for Android v1.00 Build 167 (29.12.2014)

Poprawiono b??dy, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

Ma?e b??dy i wady zosta?y usuni?te

AIMP for Android v1.00 Build 157 RC 4 (02.12.2014)

Naprawiono: Dialog Dodawanie plikw - B??d podczas przywracania ostatniego wybranego folderu, je?li nie istnieje katalog

AIMP for Android v1.00 Build 156 RC 4 (01.12.2014)

Naprawiono: Skra dla tabletek - menu kontekstowe nie dzia?a w obszarze listy odtwarzania

Naprawiono: Player - j?kanie wyst?puje na pocz?tku nast?pnego utworu podczas odtwarzania list Cue

Naprawiono: Player - aplikacja zawiesza si? podczas krtkich utworw losowe odtwarzanie, gdy aktywny jest tryb

Naprawiono: Player - aplikacja zawiesza si? podczas prze??czania mi?dzy dwoma torami arkusza CUE, je?li ka?dy utwr odnosi si? do fizycznego oddzielenia plik

Naprawiono: odtwarzacz przeskakuje utworu podczas odtwarzania cue, gdy ka?dy utwr odnosi si? do fizycznego oddzielenia plik

Naprawiono: Player - nie przechowywa? w pozycji odtwarzania po wy??czeniu zestawu s?uchawkowego i zamykania odtwarzacza przez widget w obszarze powiadomie?

Naprawiono: playlista - niektre listy odtwarzania w formacie M3U obci??enia nie mo?e by? prawid?owo

Poprawiono b??dy, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

AIMP for Android v1.00 Build 153 RC 4 (19.11.2014)

Lista odtwarzania: "Dodaj wszystkie utwory z SD" - domy?lny sk?adowania b?d? skanowane teraz, je?li gracz nie wykrywa ?adnej karty SD w systemie

Wsparcie ?cie?ki systemu operacyjnego Windows - CUE: Playlist

Wsparcie ?cie?ki systemu operacyjnego Windows - M3U: Playlist

Lista odtwarzania: M3U - ?cie?ki wzgl?dne wsparcie

Naprawiono: Widget - Informacje w obszarze powiadomie? nie jest aktualizowane w niektrych przypadkach

Naprawiono: Dialog Dodawanie plikw - sprawdzi? znaki nie mog? by? usuni?te za pomoc? przycisku, je?li zaznaczone folder jest pusty

Naprawiono: Player - migotanie ok?adk? albumu podczas prze??czania mi?dzy dwoma utworami z jednego zestawu

Naprawiono: Player - nie przechowywa? w pozycji odtwarzania przed zamkni?ciem

Naprawiono: Korektor - nie da si? usun?? noname presetu

Poprawiono b??dy, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

Ma?e b??dy i wady zosta?y ustalone

AIMP for Android v0.90 Build 145 RC 3 (31.10.2014)

Widget: Jako?? domy?lnej ok?adki albumw do blokady ekranu zosta?a zwi?kszona

Gracz: Pr?dko?? odczytu tagw wzros?a o 4 razy

Gracz: op?nienie, ktre pojawia si?, gdy gra pocz?tek utworu r?cznie zosta? zmniejszony

Naprawiono: Dialog Dodawanie plikw - b??d wyst?puje podczas prby usuni?cia pliku fizycznie

Naprawiono: odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie ostatniego utworu z CUE, ktry zosta? otwarty z aplikacji Mened?er plikw.

Naprawiono: Lista odtwarzania - dane o torze w pliku CUE nie ??czy si? z danymi z pliku audio

Naprawiono: Lista odtwarzania - sortowanie nie dzia?a poprawnie w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - brak wpisw listy odtwarzania s? wy?wietlane, je?li aktywowa? aplikacj? po zamkni?ciu go z obszaru powiadomie?, je?li widget ekran jest zablokowany

Naprawiono: Skra - kilka drobnych problemw

Naprawiono: Korektor - Tworzenie Preset Dialog - pojawia si? nazwa poprzedniego presetu przy tworzeniu nowego

Naprawiono: Korektor - "auto ustawi? korektor do gatunku pie?ni" nie dzia?a z CUE

Poprawiono b??dy, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

AIMP for Android v0.90 Build 139 RC 2 (03.10.2014)

Naprawiono: Widget na ekranie blokady - album artysty nie jest wy?wietlany

Naprawiono b??dy z modalnych okien dialogowych, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

Ma?e b??dy zosta?y naprawione

AIMP for Android v0.90 Build 137 RC 2 (30.09.2014)

Wsplne: Dodano j?zyki - polski, turecki i ukrai?ski

Odtwarzacz: dodano mo?liwo?? odczytu znacznikw z plikw w formacie OPUS

Poprawiono: widget na ekranie blokady - ok?adki albumw nie s? aktualizowane w niektrych przypadkach

Naprawiono: Odtwarzacz - przycinanie wyst?puje w niektrych przypadkach, je?li gracz dzia?a w tle

Naprawiono: Odtwarzacz- nie skacze do kolejnej listy po zako?czeniu odtwarzania ostatniej

Naprawiono: Lista odtwarzania - klawiatura na ekranie nie pojawi si?, gdy ponownie w??cza si? tryb wyszukiwania

Naprawiono: Lista odtwarzania - ci?g wyszukiwania nie jest aktualizowany w nag?wku ekranu po ponownym wej?ciu w tryb wyszukiwania

Naprawiono: Lista odtwarzania - sortowanie przez dodanie daty nie dzia?a prawid?owo (nale?y odtworzy? list? odtwarzania)

Poprawiono b??dy, ktre prowadz? do cz?stych awarii aplikacji

Ma?e b??dy zosta?y naprawione

AIMP for Android v0.90 Build 132 RC 2 (05.09.2014)

Wsparcie dla procesorw x86

Poprawiono: S?uchawki - odtwarzacz nie reaguje na dzia?ania zestawu s?uchawkowego, je?li urz?dzenie jest zablokowane

Poprawiono: widget na ekranie blokady - ok?adki albumw nie s? aktualizowane w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania -odtwarzacz nie przechodzi do nast?pnego utworu

Naprawiono: Lista odtwarzania - informacje o ostatnim odtwarzanym utworze nie s? wy?wietlane w widgecie

Drobne b??dy zosta?y naprawione

AIMP for Android v0.90 Build 130 RC 2 (29.08.2014)

Oglne: Integracja na ekranie blokady (dla Android v4.0 lub wy?szego)

Oglne: Moc zosta?a zwi?kszona

Widget w obszarze powiadomie?: ok?adka albumu zosta?a dodana

Skra: zosta?o dodane Przeci?ganie dla grup

Skra: kontrast dla odtwarzanej playlisty zosta? zwi?kszony

Naprawiono: Common - b??d w algorytmie wykrywania kodowania tekstu

Naprawiono: Common - aplikacja uruchomi si? ponownie po zamkni?ciu go przez widget w obszarze powiadomie?, gdy urz?dzenie jest zablokowane

Poprawiono: Widget w obszarze powiadomie? zajmuje ca?e dost?pne miejsce na ekranie na niektrych urz?dzeniach

Naprawiono: Lista odtwarzania - kolejno?? utworw jest uszkodzona po imporcie listy, ktra zawiera utwory rozdzielone przez arkusz CUE

Naprawiono: Lista odtwarzania nie wy?wietla drugiej linii z informacjami dla utworw, ktrych czas jest krtszy ni? 1 sekunda

Naprawiono: Lista odtwarzania - usuni?cie oznaczenia resetuj? si? po usuni?ciu utworu za po?rednictwem menu kontekstowego

Poprawiono: Dodaj wszystkie pliki z SD - Odtwarzacz nie wykrywa wszystkich dost?pnych kart pami?ci, w niektrych przypadkach

AIMP dla Androida v0.90 Build 125 RC1 (08.08.2014)

Odtwarzacz: mo?liwo?? importowania list odtwarzania (obs?ugiwane formatyM3U / M3U8 / CUE / AIMPBPL)

Odtwarzacz: mo?liwo?? eksportu listy do formatw M3U8 / AIMPBPL

Widget w obszarze powiadomie?: dodano przycisk z mo?liwo?ci? zako?czenia stosowania

Pliki - dodanie dialogowe: zdolno?? do usuwania pliku z dysku

Lista odtwarzania: mo?liwo?? automatycznego ??czenia podobnych grup

Lista odtwarzania: mo?liwo?? usuni?cia utworu z listy odtwarzania za pomoc? gestu machni?cia do lewej

Cz?sto: Wszystkie u?ywane biblioteki zosta?y zaktualizowane do wersji rzeczywistych

Cz?sto: Zgodno?? z Android L zosta?a poprawiona

Naprawiono: Widget - brak napisw w li?cie systemu dost?pnych wid?etw

Poprawiono: Widget w obszarze powiadomie? - zdolno?? do usuwania widget je?li odtwarzacz jest zatrzymany

Poprawiono: Widget w obszarze powiadomie? - czas rozpocz?cia powiadomienie jest wy?wietlane w ramach Android v2.3

Poprawiono: Widget w obszarze powiadomie? - widget pojawia si? spontanicznie, nawet je?li odtwarzacz jest wy??czony

Naprawiono: Pliki dodanie dialogowe - nieprawid?owa kolejno?? folderw / plikw, je?li ich nazwiska zawiera warto?ci numerycznych

Naprawiono: Dodawanie plikw okno - stan rzeczy s? kasowane po rotacji ekranu

Naprawiono: Odtwarzacz- j?kanie wyst?puje w niektrych przypadkach, je?li gracz dzia?a w tle

Naprawiono: Odtwarzacznieprawid?owo obliczy czas dla niektrych plikw w formacie wavpack

Naprawiono: Odtwarzacz- niektre niemieckie litery wy?wietlane niepoprawnie

Naprawiono: Odtwarzacz- niektre utwory nie mog? by? prze??czane za pomoc? ruchomych d??y? do ko?ca bar

Naprawiono: Playlist - mo?liwo?? sortowania / Usu? utwory s? zablokowane po rotacji ekranu

Naprawiono: Playlist - utwr porusza wy?sza wymagana podczas przenoszenia go do ko?ca jego grupy.

Poprawiono: Korektor - niektre usterki w "auto regulacji korektora do gatunku pie?ni" algorytm

Poprawiono: Equalizer "traci" nazw? aktywnego presetu w niektrych przypadkach

Poprawiono: Korektor - przycisk "Auto" nie reaguje na pukanie raz pierwszy, czy korektor zosta? wy??czony, gdy tryb aktywny jest automatyczna regulacja

Poprawiono: Korektor - niestandardowy zaprogramowany nie aktywowane po wy??czeniu trybu automatycznej regulacji

AIMP dla Androida v0.80 Build 117 Beta 7 (09/05/2014)

Cz?sto: dodano mo?liwo?? sterowania odtwarzaniem z obszaru powiadomie? (dla Android v3.0 i nowsze)

Gracz: dodano mo?liwo?? odczytu znacznikw z plikw w formatach APE i WavPack

Lista odtwarzania: dodano mo?liwo?? usuwania plikw fizycznie

Cz?sto: Nowa skra dla tabletek do orientacji ekranu krajobraz zosta? dodany

Cz?sto: Algorytm sortowania zosta?a poprawiona - cyfry w wierszu jest teraz porwnuj?c jako cyfry, a nie jako tekst.

Gracz: odtwarzanie bez przerw CUE

Gracz: teraz przyciski "poprzedni utwr" "Nast?pny utwr" i nie uruchamia si? odtwarzanie, je?li gracz zosta? zatrzymany lub wstrzymany.

Gracz: korektor wydajno?? zosta?a poprawiona

Poprawiono: plik dodaj?c okno - kliknij poza dialogowe post?pu anuluje operacj?

Poprawiono: okno dodawania plikw - pliki nie dodane do listy, je?li wej?? do folderu, po to zosta?o oznaczone przez znacznik wyboru, a nast?pnie kliknij na przycisk "OK".

Poprawiono: Wsplna - informacje o odtwarzanych zatrzymania plik aktualizacji na pasku stanu po kilku iteracjach

Poprawiono: wsplne - aplikacja zawiesza je?li du?a ok?adki znajduje si? w folderze z kompatybilnych plikach.

Poprawiono: wsplne - aplikacja nie ?aduje ok?adki z pliku, je?eli nazwa pliku zawiera nieangloj?zycznych symboli.

Poprawiono: wsplne - aplikacja nie bierze warto?? systemu "rotacji ekranu" pod uwag?

Naprawiono: gracz - ?aduje odtwarzacz du?e pliki w formacie MP3 za d?ugi

Naprawiono: gracz - niektre j?kanie mo?na s?ucha? podczas odtwarzania na niektrych urz?dzeniach, je?li korektor jest w??czony.

Naprawiono: Odtwarzacz wznawia odtwarzanie po po??czeniu, je?eli s?uchawki jest wy??czony

Naprawiono: gracz - odtwarzanie zatrzymuje si?, gdy nazywaj? polecenie "Dodaj wszystkie pliki z karty SD".

Odtwarzacz ?aduje plik do pami?ci dwukrotnie w niektrych przypadkach - Wsparcie CUE: sta?a

Poprawiono: equalizer - nazwa aktywnego preset nie aktualizowane na ekranie korektora po rozpocz?to nowy utwr, je?li obci??enie auto ustawiony tryb jest w??czony

Poprawiono: equalizer - nazwa aktywnego preset nie aktualizowane na ekranie korektora po usun?? lub zapisa? ustawienie


AIMP dla Androida v0.80 Build 111 Beta 6 (04.11.2014)

Gracz: dodano obs?ug? CUE (CUE musi by? w kodowaniu UTF8 dla prawid?owej pracy)

Cz?sto: Zu?ycie pami?ci zosta?o zredukowane

UI: Nowy wygl?d (dzi?ki ZeoN7)

UI: U?yteczno?? zosta? poprawiony

UI: Skra zosta?a dostosowana dla tabletw

UI: Skra zosta? dostosowany do trybu ekranu krajobraz

Poprawiono: Wsplna - uciec si? do poprzedniego ekranu poprzez gest machni?cia zosta?o zablokowane w niektrych przypadkach

Poprawiono: Wsplna - album resetuje sztuki po odblokowania ekranu w niektrych przypadkach

Poprawiono: Wsplna - aplikacja zawiesza si? podczas procesu dodawania plikw je?li folder zawiera dowi?zania cykliczne

Poprawiono: Wsplna - plik zostanie dodany do listy odtwarzania pliku na ka?dej operacji dodawania, je?li zosta? otwarty z mened?era plikw

Poprawiono: Wsplna - lokalizacja jest resetowany do warto?ci domy?lnych po rotacji ekranu

Poprawiono: Wsplna - gracz zacz?? gra? muzyk? spontanicznie, w niektrych przypadkach

Naprawiono: Skra - pozosta?y czas jest odci?ty, w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - artysta i tytu? s? resetuje po sortowaniu

Naprawiono: Lista odtwarzania - wybr nie aktualizowane w listy odtwarzania, je?li utwr zosta? prze??czony z widget

Poprawiono: Korektor ekranu - machni?cia do prawej gest nie dzia?a, je?li ekran jest przewijany do ko?ca zawarto?ci


AIMP do v0.60 Android Build 90 Beta 5 (31.01.2014)

Cz?sto: Stowarzyszenie z plikw audio zosta? dodany

Lista odtwarzania: Dodano zdolno?? do pozycji grupy w listy odtwarzania

UI: Skra zosta? zaktualizowany

UI: przycisk menu zosta? dodany do ka?dego ekranu

UI: Najcz??ciej u?ywane przedmioty zosta?y przeniesione do g?wnego ekranu z p?yt pop-up

Gracz: Dodano zdolno?? wy??czy? "wst?pne obci??enie nast?pnym utworze" funkcjonalno?ci

Gracz: Biblioteki BASS zosta?y zaktualizowane

Gracz: Dodano wsparcie orientacji ekranu krajobraz

Lista odtwarzania: Format przechowywania listy odtwarzania zosta?a zmieniona - nale?y ponownie za?adowa? pliki do listy odtwarzania

Poprawiono: Widget - b??dy w odtwarzaniu startowym, je?li gracz nie jest uruchomiony

Naprawiono: Gracz - zadrapania podczas odtwarzania mo?na us?ysze? w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - rozszerzenia plikw nie s? wy?wietlane w niektrych przypadkach

Naprawiono: Lista odtwarzania - b??d w identyfikacji kompatybilnych plikach po r?cznym sortowaniu

Naprawiono: Lista odtwarzania - Klikaj?c na przycisk "Wstecz" w trybie wyszukiwania pokaza? g?wny ekran zamiast wycofywania do trybu normalnego

Poprawiono: Korektor - Brak mo?liwo?ci dost?pu do niektrych suwakw na ma?ych ekranach

Poprawiono: Korektor - automatycznej regulacji do grywalna gatunku utwr nie dzia?a

Poprawiono: Korektor - Klikaj?c na przycisk "Powrt", aby w??czy? ekran g?wny zrywami


AIMP do v0.50 Android Build 84 Beta 4 (13.12.2013)

Gracz: Dodano wsparcie formatu APE

Gracz: Dodano zdolno?? wyszukiwania na li?cie odtwarzania

Cz?sto: Zgodno?? z systemem Android v4.4 zosta? poprawiony

Widget: Interakcje z du?ych sztuk albumu zosta? poprawiony

Poprawiono: Kolejka odtwarzania zostanie uszkodzony w niektrych przypadkach

Poprawiono: Widget - stan odtwarzanie nie od?wie?any, w niektrych przypadkach

Poprawiono: Menu g?wne - guzikarski brakuje glifw

Poprawiono: Playlist - b??d wyst?puje po usuni?ciu pozycji

Ma?e b??dy zosta?y naprawione


AIMP do v0.50 Android Build 81 Beta 4 (27.11.2013)

UI: Dodano animacja prze??czania trybu odtwarzania

UI: "Dodawanie Progress Dialog" pojawia si? z op?nieniem teraz

UI: t?o ekranu jest uproszczona lepszych powodw u?ycia pami?ci i wydajno?ci

Widget: Ok?adka albumu jest teraz

Poprawiono: Wsplna - awarie aplikacji na starcie w niektrych przypadkach

Poprawiono: - wsplne b??dy w wy?wietlaniu powiadomie? na pasku stanu

Poprawiono: S?uchawki - "d?ugo-kliknij" wykonuje rwnie? akcj? przypisan? do "kliknij dwukrotnie"

Naprawiono: Player - odtwarzacz zawiesza si? na fragmencie, je?li jeden plik zosta? dodany z folderu

Naprawiono: Lista odtwarzania - b??d wyst?puje podczas koncentruj?c si? na pliku grywalna na li?cie odtwarzania w niektrych przypadkach

Poprawiono: Widget - nie reaguje na przyciski, je?li aplikacja zosta?a zamkni?ta

Poprawiono: Widget - przyciski s? zamienione spontanicznie

Poprawiono: UI - zdolno?? do wywo?ywania menu kontekstowego podczas prze??czania si? mi?dzy ekranami

Poprawiono: UI - czarne t?o podczas przewijania listy odtwarzania pojawia si?, gdy aplikacja jest uruchomiona pod OS Android v2.3


AIMP do v0.50 Android Build 78 Beta 4 (26.10.2013)

Widget: Dodana mo?liwo?? umieszczenia widgetu na ekranie bloku (dla v4.2 Android i nowsze)

Gracz: Dodano mo?liwo?? sterowania odtwarzaczem za pomoc? zestawu s?uchawkowego

Gracz: Obs?uga formatu Dodane Musepack

Gracz: Dodano wst?pne obci??enie nast?pnej ?cie?ki do pami?ci w trakcie odtwarzania pr?du, w celu zredukowania op?nienia przy przej?ciu z toru na tor

Lista odtwarzania: Dodano zdolno?? do listy Sortuj wed?ug daty utworzenia pliku

Cz?sto: Wniosek zosta? podpisany przez inny certyfikat - nale?y odinstalowa? poprzedni? wersj? przed instalacj? tego

UI: pozycja "Equalizer" zosta? dodany do menu kontekstowego g?wnego ekranu

UI: Umieszczenie "Equalizer" i "Menu g?wne" zosta?a wymieniona ekrany

Lista odtwarzania: r?czne sortowanie zosta? poprawiony

Equalizer: presety zosta?y zaktualizowane

Awarii aplikacji podczas procesu wznawiania - Cz?sto: Fixed

Poprawiono: Common - "j?zyk" i "domy?lna strona kodowa ANSI-tags" nie ma opcji wyboru po zainstalowaniu programu

Poprawiono: Common - "Poka? powiadomienia" opcja nie dzia?a

Naprawiono: Gracz - klikni?cie na przycisk "Nast?pny utwr" nie przej?? do nast?pnego utworu, je?eli tryb "Track Repeat" jest aktywny

Po awarii aplikacji kliknij na przycisk odtwarzania, je?li list? odtwarzania jest pusty - Widget: Fixed

Poprawiono: Widget - b??d wyst?puje podczas dodawania wid?et na pulpicie, w niektrych przypadkach

Poprawiono: UI - nieprawid?owy wygl?d z menu kontekstowego, je?li aplikacja dzia?a na Android v2.xx

Poprawiono: UI - suwak nawigacji nie akceptuje przesu? palcem w lewo i przesu? w prawo gesty

Poprawiono: UI - elementy zmiany rozmiaru przetwarzane bez wyg?adzania kraw?dzi na niektrych rozdzielczo?ciach

Naprawiono: Lista odtwarzania - informacje o strumieniu nie pokazuje dla niektrych formatw plikw

Poprawiono: Korektor - pozycja menu "Obci??enie wst?pne" nie pojawi si? w menu kontekstowym

Poprawiono: Korektor - stan i nazwa bie??cego presetu nie zapisa? si? do konfiguracji, kiedy wyj?? z programu

Poprawiono: Korektor - d?ugo dotknij suwaka skoku go do -12 dB zamiast 0 dB

Poprawiono: Korektor - awarie aplikacji podczas skokw do nast?pnego utworu, je?li jest aktywny przedwzmacniacz


AIMP do v0.50 Android Build 65 beta 3 (07.08.2013)

Cz?sto: Wid?et zosta? dodany

Gracz: Korektor zosta? dodany

Gracz:. Wsparcie formatu mPGA zosta? dodany

Cz?sto: Biblioteki BASS zosta? zaktualizowany

Cz?sto: pr?dko?? zosta?a zwi?kszona oddawania

Gracz: mechanizm wyrwnywania elementw na ekranie zosta? poprawiony

Naprawiono: Gracz - b??dy w skalowaniu czcionek

Naprawiono: Gracz - informacje o niektrych utworw s? wy?wietlane niepoprawnie w listy odtwarzania

Naprawiono: Player - odtwarzacz ignoruje plik nomedia podczas skanowania karty SD.

Naprawiono: Gracz - awarii programu w niektrych przypadkach na starcie

Naprawiono: Gracz - awarii programu, w niektrych przypadkach, gdy prbuje uruchomi? odtwarzanie utworu podczas odtwarzania


AIMP do v0.30 Android Build 40 Beta 2 (25.04.2013)

Cz?sto: Dodana mo?liwo?? instalowania aplikacji na karcie SD

Gracz: Dodana mo?liwo?? wyboru strony kodowej ANSI zakodowanych w polach tagw

Gracz: Dodano zdolno?? ?adowania ok?adek z zewn?trznego pliku (obs?ugiwane s? formaty:. GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP....)

Gracz: Odtwarzanie zatrzymuje si? po od??czeniu s?uchawek

Cz?sto: HOLO motyw jest teraz u?ywany jako domy?lny, gdy aplikacja dzia?a pod systemem Android w wersji 3.0 lub nowszej

Gracz: Dodana mo?liwo?? skanowania plikw wszystkie wewn?trzne i zewn?trzne karty SD

Lista odtwarzania: Lista dost?pnych szablonw sortowania zosta? przed?u?ony

Dodawanie Dialog pliku: Zapami?taj ?cie?k? ostatniego wybranego folderu

Dodawanie pliku okno dialogowe: D?ugie kliknij na przycisk "Level Up" przechodzi do wykorzenienia folderu

Dodawanie pliku okno dialogowe: "Zaznacz wszystko", przycisk jest teraz wy??czony, je?li folder jest pusty

Dodawanie pliku okno dialogowe: Pe?na ?cie?ka aktywnego folderu jest teraz wy?wietlany

Dodawanie pliku okno dialogowe: Pliki s? teraz posortowane wed?ug nazwy, przed dodaniem do listy odtwarzania

Skra: G?wne okno - rozmiar czcionki etykiety tytu?owego utworu zosta? zmniejszony

Skra: G?wne okno - szuka? wielko?? bar zosta? zwi?kszony

Skra: Okno odtwarzania - pasek tytu?owy zosta? wprowadzony, aby wy?wietli? bie??cy tryb odtwarzania

Wy?wietla czas trwania pliku nieprawid?owo, je?li czas trwania wi?cej ni? 60 minut - Gracz: Fixed

Naprawiono: Gracz - pasek wyszukiwania jest ca?kowicie nie wype?ni?, gdy aplikacja dzia?a pod systemem Android w wersji 3.0 lub nowszej

Naprawiono: Gracz - awarie aplikacji, klikaj?c przycisk "wstecz" w oknie g?wnym jest aktywny

Naprawiono: Gracz - awarie aplikacji po klikni?ciu na przycisk "Dalej" lub "poprzedni", je?li list? odtwarzania jest pusty

Naprawiono: Dodawanie Dialog pliku - awarie aplikacji, je?li wyst?pi wyj?tek podczas procesu skanowania kart SD

Naprawiono: B??dy z powiadomie?

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android