AIMP 4.10

Drukuj

AIMP v4.10, Build 1831 (31.08.2016)

Zaawansowane wyszukiwanie: umiej?tno?? wyboru niektórych listy wyszukiwania dla

Zaawansowane wyszukiwanie: ci?g wyszukiwania i wyniki s? teraz zapisywane w obr?bie jednej sesji roboczej

Skóra silnika: rendering zosta? zoptymalizowany

Poprawiono: wspólne - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach podczas uruchamiania aplikacji, która prowadzi do awarii aplikacji czy wtyczki aimp_VK jest za?adowana

Poprawiono: wspólne - tre?? legendy makr robi farb nieprawid?owo

Poprawiono: Silnik skóry - pozycja p?ywaka strza?ki oblicza nieprawid?owo

Poprawiono: Tag Editor - MP4 - kodowanie tytu?ach rozdzia?ów QuickTime wykrywa niepoprawnie w niektórych przypadkach

Poprawiono: Music Library - zawarto?? inteligentnych odtwarzania znika na przypisaniu "sortowanie wg pola" opcja w ustawieniach filtrowania

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

 

AIMP v4.10, Build 1827 (08.08.2016)

Cz?sto: 3rd party biblioteki zosta?y zaktualizowane

Tag Editor: puste przestrzenie usuwa si? automatycznie po zapisaniu zmian

Fonoteka: Wybór w tabeli mog? by? odwrócone teraz za pomoc? klawisza Num *

Poprawiono: wspólne - b??d wyst?puje w niektórych przypadkach podczas uruchamiania aplikacji, która prowadzi do awarii aplikacji

Naprawiono: Wtyczki - API - plik nie mo?e zosta? pobrana, je?li adres URL zawiera ":" symbol na ?cie?ce

Naprawiono: Wtyczki - Compact Disk audio - dostawca dost?pu do CDDB nie dzia?a

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

 

AIMP v4.10 RC, Build 1823 (22.07.2016)

Gracz: "Poka? informacje o utworze pr?du w pasku zada?" opcja jest teraz wp?ywa do albumu sztuki w Aero Peek.

Plugin: API zosta? przed?u?ony

Poprawiono: wspólne - znane wycieki pami?ci

Naprawiono: odtwarzacz - bitrate plików w formacie MP3 wykrywa niepoprawnie w niektórych przypadkach

Poprawiono: Music Library - b??d wyst?puje przy stosowaniu filtra kolumny

Poprawiono: biblioteka muzyczna - uszkodzenie zawarto?ci pami?ci wyst?puje podczas korzystania z biblioteki muzycznej, jak preimage dla inteligentnych odtwarzania

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

 

AIMP v4.10 Beta 2, Build 1820 (06.07.2016)

Silnik d?wi?ku: przebieg-Navigator dla zdalnych plików jest teraz obs?ugiwana

Smart Playlist: umiej?tno?? korzystania z lokalnym pliku / zdalnego odtwarzania jako preimage

Wtyczki: Compact Disk audio - wsparcie dla formatu Cue CDTEXT

Wtyczki: BASS_HLS - wsparcie dla HTTP Live Streaming (wersja beta)

Music Library: szybkie prze??czanie mi?dzy szablonami drzewa grupuj?cego obecnie dzieje poprzez kombinacj? klawiszy Ctrl + Shift + klikni?cie w tabeli

Poprawiono: D?wi?k silnika - zatrzymuje odtwarzanie w niektórych przypadkach po zako?czeniu sesji zdalnego pulpitu

Poprawiono: Tag Editor - kilka drobnych b??dów podczas edycji utworów z CUE

Poprawiono: Music Library - s?abe wyniki szybkiego wyszukiwania w grupowaniu Drzewo

Ma?e b??dy zosta?y ustalone

 

AIMP v4.10 Beta 1, Build 1816 (18.06.2016)

Znane b??dy zosta?y ustalone

 

AIMP v4.10 Beta 1, Build 1815 (15.06.2016)

Gracz: MP4 - wsparcie rozdzia?ów QuickTime (która znajduje si? w dziale z danych audio)

Gracz: Radio internetowe - umiej?tno?? pomin?? podczas nagrywania krótkich utworów

Gracz: Radio internetowe - wy?wietlanie post?pu buforowania

Gracz: Radio internetowe - wsparcie dla nagrywania tle

Tag Editor: autouzupe?niania Tags - zdolno?? do wy??czenia z eksploatacji plik

Tag Editor: tagi autouzupe?niania - poprawi? u?yteczno?? okna ustawie?

Tag Editor: umiej?tno?? kadrowa? obrazy ok?adki albumów

Tag Editor: zdolno?? do edycji arkuszy CUE

Tag Editor: Wsparcie dla formatu WAV

Music Library: "play wybranych plików" polecenia zosta? dodany

Biblioteka Muzyka: Nowy widok dla grup w tabeli - Miniatury

Music Library: zdolno?? do filtrowania danych w grupowaniu drzewa przez ci?g wyszukiwania zosta? wprowadzony

Wtyczki: API zosta?y przed?u?one